Actueel

Blog

03-12-2019

Theda Boersema lid algemene raad NOvA

"De gezinsadvocaat, overbodig?"

Begin 2018 presenteerde André Rouvoet het rapport ‘Scheiden... En de kinderen dan?’. Volgende week bespreekt de Tweede Kamer de voortgangsrapportage van het platform Scheiden zonder Schade. Als deelnemer aan dit platform steunt de NOvA onomwonden het streven om te komen tot de-escalerende en oplossingsgerichte echtscheidingsprocedures.

Ook advocaten vinden dat schade voor kinderen tijdens een echtscheiding zoveel mogelijk moet worden voorkomen. In dat licht verklaarde de NOvA zich vorig jaar dan ook graag bereid mee te denken over een experiment met een alternatieve scheidingsprocedure in plaats van de huidige procedure voor de rechter.

Een van die alternatieven is de gezinsadvocaat, eerder al door de Kinderombudsman geïntroduceerd in het kader van kindvriendelijke advocatuur. Een gezinsadvocaat treedt op voor het hele gezin en niet alleen voor de vader, moeder of het kind. Hij is daarmee zowel ‘meervoudig partijdig’ als neutraal en onafhankelijk. De focus ligt op de belangen van de kinderen en het bereiken van een duurzame invulling van gelijkwaardig ouderschap.

Hoewel meervoudige partijdigheid in principe in strijd is met de gedragsregel 15 kan een advocaat, behoudens enkele uitzonderingen, wel degelijk optreden voor een gezin. Wel moet er ruimte zijn tot wederopzegging, moet de advocaat zich constant zekerheid verschaffen van parallel lopende belangen en dient hij altijd transparant te zijn over wie zijn cliënt is.

Een gezinsadvocaat is, de naam zegt het al, een advocaat. Met de introductie van de figuur van ‘gezinsvertegenwoordiger’, die in de optiek van de minister voor Rechtsbescherming niet per se een advocaat hoeft te zijn, wordt dat uitgangspunt steeds meer losgelaten. Hoewel deze rol nog niet specifiek is ingevuld, denkt het ministerie van Justitie en Veiligheid bijvoorbeeld ook aan een bijzondere curator of een gedragswetenschapper.

De NOvA vindt het cruciaal dat bij een echtscheiding altijd een advocaat betrokken is. De rol van de gezinsvertegenwoordiger dient dan ook voorbehouden te blijven aan een in het familierecht gespecialiseerde advocaat. Deze dient zich in zijn beroepsuitoefening immers te houden aan de gedragsregels, kent het procesrecht en is onderworpen aan het tuchtrecht. Deze (gezins)advocaat is niet alleen gespecialiseerd in de juridische gevolgen van een echtscheiding, maar wordt bovendien geacht over de nodige mediationvaardigheden en gesprekstechnieken te beschikken. Die combinatie komt scheidende ouders en zeker het kind alleen maar ten goede.

Als NOvA kunnen wij deze invulling van de gezinsvertegenwoordiger faciliteren door een extra aantekening op het tableau te realiseren voor gespecialiseerde familierechtadvocaten die ook thuis zijn in mediation. Deze advocaten kunnen dan exclusief optreden als gezinsvertegenwoordiger. In dat geval wordt de term ‘gezinsadvocaat’ feitelijk overbodig. Of de gezinsvertegenwoordiger, daar wil ik van af zijn.

Reacties (9)

J.H.F. Overkleeft

03-12-2019

Ik sluit mij op dit punt volledig aan bij het standpunt van de orde.

Marieke van Woerkom

04-12-2019

De NOVA moet zich realiseren dat er bij de complexe scheiding sprake is van systeempathologie. Een tak van sport die niet weggelegd is voor de familierecht advocaat, sterker nog, die bij gebrek aan inzicht in mentale stoornissen zal dit de problematiek slechts vergroten. Mediation is geen oplossing als er sprake is van psychopathologie; gezinnen hebben ondersteuning nodig van een klinisch psycholoog. Het is noodzakelijk om vooraf in te schatten of er mogelijk sprake is van een complexe scheiding en huiselijk geweld; screening kan hier duidelijkheid geven. Het is beroepsmatig onverantwoord voor de advocaat om zich binnen het psychologisch veld te gaan begeven.

Barthold Dijkers

11-12-2019

Het standpunt van de Orde juich ik, evenals Overkleeft, toe. De reactie van Marieke van Woerkom behoeft bepaald nuance.
Zelfs -en juist- immers in gevallen waar sprake is van "mentale" stoornissen (vermoedelijk doelt Marieke van Woerkom op de aanwezigheid van een of meer kenmerken van persoonlijkheidsstoornissen) is een gespecialiseerd familierechtsadvocaat gelet op de aandacht die in het 3-jarig specialisatietraject is ingeruimd voor het signaleren van dergelijke "stoornissen" één van de mogelijk betrokken professionals bij uitstek om deze stoornissen in een vroegtijdig stadium te onderkennen en kan (en dient) vervolgens de-escalerend op te treden, bij voorbeeld door vroegtijdig professionele hulpverlening ter zake in te schakelen.

Jan Favié

16-12-2019

Advocaten moeten door de orde gestopt worden vechtscheidingen te faciliteren.

Strobbe Christian

20-12-2019

Mijn kinderen zijn slachtoffer net als hun Vader die binnen basisplichten en rechten het opneemt voor zijn Gezin& kinderen woonst ! Nu dit heeft bovenal met foute Justitie te maken ! Trouwens aansprakelijk partijdig ! Men verhindert mij al jaren dit voor de rechtbank te krijgen = Dossier bij de Hoge Raad van Justitie ! N/2019/09/98 wat met de materiële financiële en mentale schade ! Straffeloze echtscheidingen ; langdurige ontwrichting ! is een politiek fanatisme ! Dit zelf haaks staat tot de Plichten Overheid Recht op Bescherming en verdediging ! zo deze constitutie Wetboeken aansprakelijke verantwoordelijkheid ! Nu straffeloosheid = Wederrechtelijk Handelen art 6 / 228 BW >> lijsten van onrechtmatige dwangmatige daden art 6 / 126 BW die blijkbaar niet eens meer gezien worden omdat men echtscheidingen komt te romantiseren wat ze zeker niet zijn niet als eenheid en ook niet als grootheid ze zijn massaal nadelig en de vergrijzing van de een ouder gezinnen moet er nog aankomen ! Burgerlijk Wetboek en Strafrecht is niet in eerste instantie geschreven tot vergelding/ bestraffing maar in eerste instantie de Burgers te beschermen tegen eigen daden !! Nu Pathologie kinderen moeten maar aanvaarden dat hun Ouders wat ? x hun Gerechtelijke Overheid wat ? Erasmus had waarlijk maar één vijand het fanatisme ! In hoeverre is het nog gesteld met ethisch verstandelijk denken beroepen Universitaire studies doctoraat rechten ! Waarom moeten ze in gordel verhinderen dat dossiers die wat te bewijzen hebben verhinderd worden dat ze binnen de muren van de rechtbank kunnen komen ? Wederrechtelijk handelen = straffeloosheid x rechtshandeling ? Gegrondheid x neutraliteit Justitie ! dus we zijn er al op elk verderfelijk verzoek = Partijdigheid Justitie x zo de Wet voorziet ! Waren die zelfde zetelende Magistraten dan eerder los van politiek fanatisme dan eeuwlang een Dynastie van idioten ? Juridische kern van Wetboek dictum & dictus aansprakelijke verantwoordelijkheid . Mag het iedereen duidelijk zijn Mens zijn Gezin & kinderen en woonst zijn geen Staatsbezit , ook niet het speeltje van Politiek en Juristen die blijkbaar niet weten wat ze aan het doen zijn nog ? Hoeveel is is dit of dat reeds niet gewijzigd ?
Nu Waarom stelt de Overheid alles ten dienste organiseren Burgerlijk Huwelijk ! te beginnen horen die voorwaarden die dag niet gekend zijn tot de kandidaten x getuigen . Waarom getuigen men liegt niet , men steelt niet , men dwingt niet ! Zo Burgerlijk Huwelijk ingeschreven wordt Burgerlijk Griffie dus niet op de handelsrechtbank ! Gaat hem in eerste instantie om mensenlevens en in tweede instantie om goederen ! Nu met hart en levens van mensen speelt men niet en men drijft er geen handel mee ! Dus als de Burgerlijke Magistraten onder politiek fanatisme hun clientèle psychotische dwang niet kunnen onderdrukken met mensen hun kinderen te gaan gooien zo de Wet voorziet , dan nog dat ze tot neutraliteit Justitie met hun eigen kinderen gooien ! Partijdig Rechtshandeling op elk verzoek ? Zo de Wet voorziet bescherming moeder en kind niks mis mee ! Maar als minderjarigen op adres worden toegewezen waar hun wezen door bronstige geweld niet welkom is ? Als die kinderen in valsheid en lafheid niet wensen mee te gaan en solidair willen blijven met hun trouwe correcte ouder ! Lafheid en vals betichtingen waar worden die noch gestopt ? Dus een bourgondisch recht nemen zo ze in dictatuur komen domineren ! Duw uw zonden in handen van advocaten en je bent zondig vrij ? Is dit motief dat woordbreuk meineed en overspel in straft moet weg gegomd worden ! Betekenis verdorvenheid staat overal omschreven zelf een neutrale betekenis is op Google te vinden ! Dat die voorgekauwde meineed ook nog eens overgeschreven wordt in Vonnissen , nu je kan de waarheid vervalsen je alle objectieve bewijzen en tegen bewijzen weglaten uit Vonnis ! Maar je kan deze objectieven nooit uit gebeuren tijd en geschiedenis doen verdwijnen ! Dus staat Justitie en Vonnis te blinken dat ze vals zijn ! Het is trouwens een economie van mensen te veroordelen via gulden ei opschorting van straf ! Zo had ik er twee kort op elkander ! Eenmaal voor de bijzit van mijn ex in elkander te slaan en tweede maal voor twee politie agenten in elkander te slaan ! Dus tweemaal opschorting van straf is wel erg mild van Justitie ? kan U zeggen en als ik dossier zo kunnen bijhalen ! Het is tweemaal geweld tegen mij geweest ! Maar hoe dus alles opgehitst wordt tegen de Ouder die correct blijft tegen over zijn en kinderen ! Dus ook geen gronden en motief heeft Justitie iets voor te liegen ! Maar als Parket niks ondernemen op meerder klachten mentale als fysieke geweld tegen de kinderen ! Men ze na een tijd de toegang verhinderen op adres dat de kinderen waren toegewezen bij Vonnis dat men enorm de leerplicht verhinderen minderjarigen zes middelbaar onderwijs zo vijf keer moeten veranderen van school ! Ze bovenal niet normaal les konden volgen dat uit pest gedrag hun schoolgerief niet kon bekomen ! Parket niks onderneemt ! Zelf als de oudste van twee voor de jeugdrechter komt sliep in zonnecenter die s' nachts open was ! Dat ik dan wel aangesproken werd , maar zo ik de Jeugdrechter aansprak moeten die waar ze op adres zijn toegewezen zich niet verantwoorden ? Dat die vraag afgesnauwd werd " Het is hier de Jeugdrechtbank wij stellen hier de vragen en die vraag is mag U zoon bij jou komen wonen ! Natuurlijk was het niet Justitie dat met minderjarigen was gaan gooien ! Ik en de kinderen kenden van dag één de Gronden van de echtscheiding dus die zijn dus ook gemeld op bewijzen van de meineed ! Maar daar stopt de handel van Justitie niet mee ! Trouwens naar correcte constitutie Rechtsbescherming stonden de van ouds in correcte cohesie aansprakelijkheid echtscheidingsrecht ! Dit liet echter geen lafheden toe ! Men organiseert geen Burgerlijk Huwelijk en men gaat geen huwelijk aan dit te misbruiken zo schenden van artikel één Universele rechten van de Mens = Men liegt niet- Men steelt niet - Men dwingt niet ! Hoever is Justitie zelf gefusioneerd tot criminaliteit tot art 16 URVM = Waarom is Gezin de fundamentele eenheid opgenomen in URVM art 16&17 . alle schendingen zijn inherent met artikel één ! meldingsplicht art 30 URVM . Een logisch ethisch recht op bewezen gronden van feiten met daar ENKEL daar de clausule tot bescherming van slachtoffer elk de helft van Huwelijksvermogen ! Gezin valt onder beschermrecht niet onder handelsrecht ! dus al het andere neutraliteit Justitie door te verwijzen ! EOT dat dan ook tot de Juridische herberg kinderen verplicht was voor de echtscheiding kon bekomen worden .
Voor alle Burgerlijke geschillen zijn enkel de Hoven en de Rechtbanken bevoegd !
2003/2005 geen echtscheiding op Gronden van feiten ! Ik moet me tot geen echtscheiding gezien de belangen van de drie kinderen geboren in huwelijk ! Had ik de vraag gedaan had ik ze bekomen ! maar had Gezin en woonst te beschermen ! Moeder die wegkruipt en volledig laat domineren derde in de partij die niet mocht gekend zijn maar wel via advocaat in de echtscheiding ! Moge meermaals duidelijk zijn die eerstelijns zijn tot alles te betalen ook waar geen enkel ethische burgers een vinger zouden in willen laat staan volle handen ; waarschijnlijk ligt deze moraliteit binnen gesubsidieerd hoger universitaire onderwijs en bio polaire gestoordheid te maken ! 2005 - 2007 terug geen echtscheiding op gronden van feiten ook steeds EOT gesaboteerd om deze reden dan terug te chanteren eis cliënte eis de openbare verkoop van de woning ! Dat staat nergens zo conform in Wetboek behalve ter bescherming slachtoffer op Gronden van feiten ! niks meer ! Dus vrije clientèle beroepen advocatuur en notariaat die rechter en partij worden versus ethische correct Ouder ! Men kan mij niet dwingen mijn handtekening te geven , zo misdaden en wandaden tegen mijn eigen Gezin en Kinderen te begaan ! Dus bekomen ze niet ! Wel dat doet men het volgende dossier gaat niet terug naar de Rechtbank daar waar humaan onderling akkoord kon besproken worden ondertussen waren we 2009 de overstap naar langdurige ontwrichting ! Volop bankcrisis 2009 dus Hypotheek nemen x leeftijd ? Men verhinderd als verzoekers elk EOT bewijzen zat zelfs om te chanteren en men laat dan een bijberoepen Notaris komen mijn handtekening dat ik nooit zou geven dak boven mijne hoofde en dat van ondertussen volwassen kinderen te verkopen ! ZONDER GEGRONHEID RECHTZAAK RECHTSBESCHERMING SLACHTOFFER DAT MEN TWEEMAAL ONDER VALSE MOTIEVEN NIET KON BEKOMEN ; HEBBEN EERSTELIJNS JUSTITIE AANGESTELD OF NIET TROUWENS 2003 WAS FANTISME STRAFFELOOS ECHTSCHEIDING ER NOG NIET SPRAKE VAN 2005 ALS WET GESTEMD IN 2007 ZONDER MEERDERHEID BINNEN DE REGERING MAAR MET DE KIESZETELS FALENDEN FORMATEUR UIT ANTWEREPEN IN DE OPPOSITIE Swennen Uit Bilzen gecoöpteerde Senator dus nooit verkozen geweest door het Volk maar met partijkaart familiadvocaat sp a jawadde vraagt eens aan die Guy Swennen voor wat dat familie staat ? of dat verdwijnt bij echtscheiding ? en onder gruwelijkste onrechtmatige en dwangmatige daden met mens zijn kinderen komen gooien en dak zonder EOT boven hoofde van Mens en kind verkopen op verzoek van opgehitste psychopaten met een Advocaat al niet beter maar net de hangmaker ! Die zich dan met Valse beschuldigen terug laat vervangen ! Door meester Christine Mussche deze advocate voel je wel ergens stukken ethisch correcter maar toch niet zonder zonde wat ze kreeg de zonden en kwaad in handen geduwd ! Het had haar gesierd dossiers te weigeren maar dat heeft ze niet gedaan ! Hoe kon ze iets van 2003 - 2010 correct nagaan als ze maar één partij kon horen ! Ondanks ze de zaak naar een verzoeningscommissie kreeg haar verzoek tot de Rechtbank ! Maar de verzoeningscommissie het al snel terug bezorgde derde die alles valselijk zit te domineren Geweld tot mij zit te verdraaien geweld van mij tot hem en dan was er ook alle bewijs zijn agressie tot de kinderen ! Maar dat zien de Rechters niet eens ! Frustratie dat is motief iemand te veroordelen ! Dus de Ouder die het moet opnemen was plas strijk en ganse gedoe bovenop dagelijkse job = nachtploeg doen zo de kinderen minderjarigen op te vangen die mentaal ook overspannen zijn in woede en boosheid ! Mij verwonderd de Statistieken Gezinsdrama's x Assisenzaken niet met aantal dodelijke slachtoffers waaronder kinderen ! Dit met een verpletterende aansprakelijkheid Justitie bij Wederrechtelijk handelen x onrechtmatige en dwangmatige daden ! Geen onderling akkoord blijft alles in onverdeeldheid tot er onderling akkoord komt ! Waarom is er zo enorme behoeftig alles kapot te maken en bovenal kinderen te schaden bij eerstelijnsjustitie ? Van waar die clandestiene clientèle criminaliteit tot Gezin en kinderen ? Welke bescherming is er voor minderjarigen ? als het geen enkel Ouder het voor hen zou opnemen ! Zie dus naar die bipolaire gestoordheid Magistratuur en Advocatuur bij Wederrechtelijk handelen ! alles staat zwart op Wit wie het opneemt tot zijn kinderen wie nooit zijn handtekening heeft geven tot verkoop Ouderlijk huis ! Niks kon ondernemen met kinderen op adres gooien door geen Rechten voor Vader dus niet kinderen minderjarigen op hun vertrouwd adres te laten op ziekelijke verzoeken echtscheiding ! Nu der is nog veel meer maar dat ik om juridische gronden niet kan melden ! Behalve dit medische boeken liegen niet met melden dat persoonlijkheidsstoornissen zich vier keer meer voordoen bij vrouwen dan bij mannen ! Nu ik hebt nooit enig verzoek als instemming geven bij dit verschijnsel sinds 2007 van wederrechtelijk handelen Justitie ! Straffeloosheid tweemaal geen echtscheiding zich dan politiek laten dwingen onder noemer langdurige ontwrichting ! zo na de uitspraak niks meer onder toezicht Rechtbank maar in clientèle handen Eerstelinsjustite die rechter partij worden althans het toch zo nemen ! Nergens staat die zwendel zo in de Wetboeken wel tegendeel ! Mag het duidelijk zijn Mens Gezin Kinderen Woonst vallen onder recht op rechtsbescherming zijn geen Staatsbezit noch handelswaar ! Wat als een suprematie niet meer funcioneert van uit domein Rechtsbescherming ? Uit welk domein funcioneert het dan wel dito met eerstelijnsjustitie = Waar staat dan domein omschreven ? Ik vecht nu als sinds gebeuren 2009 maar er ontstaat een complot duidelijk wordt de betrokkenheid de aansprakelijkheid geweld x onrechtmatige en dwangmatige daden die oorzakelijk vast punt hebben de Wet bescherming moeder en kind x wederrechtelijk handelen als bij alle ander dossiers misdadig tegen de blanke man ! en als die blanke man zijn rechten niet zomaar laat ontnemen is dat frustratie en schuldige blanke man ! Onder decadentie wederrechtelijk handelen !! Hypocriet grensoverschrijdend laat men wel het kerkelijk Huwelijk bestaan ! Dus uit welke vorming tunnelvisie men ziet ! Lees hier zo weinig mogelijke schade tot de kinderen aanrichten ! Is het duidelijk dat fanatisme niet gelijk staat aan de uitvoeringen !! niet gelijk met de Basisplichten en Rechten ! Zou men beter niet nadenken dat voor veel kinderen verderfelijke handelingen Justitie levenslang zijn voor reeds lang volwassen mensen de tijd staat niet stil hun woede en haat tot Justitie ook niet net door opblazen van neutraliteit zo betrokken en partijdig en leider in gebeuren clandestiene clientèle criminaliteit en corrupt netwerk ! Terwijl laat men gewoon de kinderen op adres en laat de scheefpoepers maar zelf uit zoeken ! Geen onrechtmatige en dwangmatige handelingen geen woordbreuk x wederrechtelijk handelen dan nog via Wet al die jaren na betekening Burgerlijk Huwelijk ! Het is valsheid de voorwaarden ! Wat niemand kan ; kan de Overheid wel ? Voorwaarden x onvervreemdbare Rechten vervangen voor onrechtmatige en dwangmatige daden ? Amor fati Recht is dood ze hebben het vermoord . Het beroep doctoraat Rechten en gesubsidieerde hoger onderwijs lijkt me verre van open en transpart binnen burgerlijk Recht x Mensenrechten x bescherming Kinderen en hun Juridische herberg kinderen net daar waar Juristen de touwtjes in handen kunnen krijgen x folteren en gijzelen ! klinkt hard de waarheid is noch harder ! Drie kinderen die kunnen getuigen levenslang ! Gestoorde Justitie fortuin stelen bij de Ouder die het ontneemt voor de kinderen ! Gerechtsdeurwaarders een super handigheid voor de eerstelijksjustitie en ontwrichte Justitie zelf de criminele organisatie ! Maar het enkel niet toegeven gezien de hoge betrokkenheid van eerstelijnsjustitie Manum Manus Lavat de ene hand wast de andere

Esther Sprenkeling

31-12-2019

Ook ik sluit me volledig aan bij het standpunt van de orde en zie graag dat de NOvA de gezinsadvocaat faciliteert door een extra aantekening op het tableau te realiseren. Ik werk al 3 jaar als gezinsvertegenwoordiger en de betreffende aantekening draagt bij aan het verbreden van het draagvlak.

Werner van Bentem

30-01-2020

Er zijn soms weinig worden voor nodig om helder te maken waar het om gaat. Dat is Marieke van Workum gelukt. Ik sluit mij van harte aan bij haar standpunt.
Mij betreft zo moeten zijn, dat in een zo vroeg mogelijk stadium na aanvang van het echtscheiding geding geïnventariseerd wordt of er signalen zijn die duiden op een mogelijke complexe echtscheiding. In die situatie zou op de kortst mogelijke termijn een deskundigenbericht door de rechter gelast moeten worden met als doel inzichtelijk te krijgen of er sprake is van psychopathologie bij een of beide ouders. Indien dat wordt vastgesteld zal het echtscheiding geding met inachtneming van die geconstateerde psychopathologie verder behandeld moeten worden. Professor doctor Corine de Ruiter heeft daar eerder voor gepleit. Psychopathologie is een factor die in de weg staat aan de behandeling van een complexe scheiding volgens de gebruikelijke methode waarbij de professionals proberen om de ouders op hun verantwoordelijkheden aan te spreken. De ouder met een gedragsstoornis die tot de categorie psychopathologie kan worden gerekend is eenvoudig niet in staat om andere belangen dan die van hemzelf centraal te stellen. Daarbij komt dat vaak ook het inlevingsvermogen van deze personen zo gering is, of zelfs ontbreekt, dat zij eenvoudig niet kunnen zien waarom niet gaat wat zij willen. Dit soort ouders zal altijd het belang van de kinderen zien en presenteren door de vertroebelde blik die zijn gedragsstoornis met zich meebrengt.

Complexe echtscheidingen vragen een andere aanpak dan de gemiddelde echtscheiding. Zij vragen ook om een andere expertise. Die expertise ontbreekt bij de gemiddelde rechter en bij de gemiddelde advocaat. Er is daarom veel voor te zeggen om een experiment te beginnen waarbij in 1 of 2 rechtbanken in Nederland een voor familiezaken wordt samengesteld waarin uitsluitend rechters worden aangewezen die over een ruime ervaring in het personen en familierecht en het jeugdrecht beschikken. Deze kamers zullen zonder gehinderd te worden door enige budgettaire overweging de opdracht moeten hebben en de tijd moeten krijgen om de aan hen voorgelegde zaken te behandelen. In mijn visie zou de behandeling van deze zaken steeds in meervoudige samenstelling van de kamers moeten plaatsvinden. Mijn reden daarvoor is dat juist in deze complexe zaken de collegiale spiegeling binnen het college van belang is om te voorkomen dat een blinde vlek ontstaat, of dat een beslissing wordt genomen die, geheel onbedoeld maar toch, mede is gebaseerd op gevoelens van onbegrip over de (proces) houding van de ouders of een van hen.

Bij complexe echtscheidingen speelt meer dan eens een verleden van huiselijk geweld een rol. De praktijk laat zien dat professionals in zowel het juridisch als het hulpverlenersdomein moeite hebben om dit verleden van huiselijk geweld te onderkennen en daarmee de positie van de slachtoffers te herkennen en te erkennen. De blinde vlek voor huiselijk geweld in echtscheidingscontext maakt dat het proces van scheiden zich vaak ontwikkeld tot een proces van lijden dat erger is dan wanneer het slachtoffer van het huiselijk geweld ervoor zou hebben gekozen om maar niet te scheiden. Daarmee wordt op indringende wijze het verdrag van Istanboel geschonden. Het is bijvoorbeeld in strijd met dit verdrag oevers van huiselijk geweld in welke vorm dan ook direct of indirect te dwingen met de dader van het huiselijk geweld intermediate in te gaan. Toch is dat wel gangbare praktijk.

Wanneer in een complexe echtscheiding een ondertoezichtstelling wordt uitgesproken, bestaat het risico dat de problematiek alleen maar verergerd. Dat heeft alles te maken met het gegeven dat het opleidingsniveau van de gezinsvoogdij werken die als jeugdbeschermer of onder welke andere naam dan ook het gezin moet gaan begeleiden onvoldoende is om deze zware problematiek te onderkennen en het hoofd te bieden. Wat ik hiervoor benoemde voor het juridisch domein, zou mutatis mutandis ook op moeten gaan voor het jeugdbeschermingsdomein. Er zal specialisatie moeten komen en het niveau van de betrokken jeugd en gezins professionals zal aanzienlijk hoger moeten gaan liggen dan nu het geval is. Ik pleit er dan ook voor dat er een landelijk gecertificeerde instelling komt die zich specialiseert op de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen waarbij de context van het gezinssysteem mede wordt bepaald door psychopathologie bij een of beide ouders, dan wel (een verleden van) huiselijk geweld. De voor deze gecertificeerde instelling werkzaam gezinsvoogdijwerkers zullen voldoende vaardigheden bijgebracht moeten worden in het herkennen, onderkennen en vooral ook erkennen van (signalen van) psychopathologie en of huiselijk geweld. Daarbij valt te denken aan een verplichte toepassing van de Masic methode.

Tenslotte zal het besef moeten doordringen dat in een complexe echtscheiding waarbij psychopathologie of huiselijk geweld een rol speelt, de algemeen gebruikelijke formuleringen als ouders voeren strijd, ouders zijn niet in staat de belangen van hun kinderen centraal te stellen, ouders zijn niet in staat om samen te werken, enzovoorts, tot een enorme schade kan leiden bij de kinderen en in niet mindere mate bij de oude die, om het eenvoudig te zeggen, psychisch gezond is en het slachtoffer is van de aan psychopathologie lijdende andere ouder, of die anderszins het slachtoffer is van huiselijk geweld. De toepassing van de meervoudsvorm van het woord ouder in situaties als deze dient geen ander doel dan de eigen angst van de rechter of de jeugdprofessional, om niet onpartijdig over te komen, te onderdrukken. Maar juist daardoor wordt een schijn van partijdigheid gewekt, omdat tegen beter weten in de gezonde ouder op 1 lijn wordt gezet met de aan psychopathologie lijdende andere ouder. Daarmee wordt aan de gezonde ouder feitelijk het recht ontzegd om voor zijn/haar kinderen op te komen. Hier is van toepassing ene sleutelbegrip: deugdelijk gemotiveerd positioneren.

De oplossing zal er nooit helemaal komen. Rechterswerk en jeugdzorgwerk blijft mensenwerk. Waar gewerkt wordt kunnen fouten worden gemaakt. Het is een utopie te veronderstellen dat in zaken als deze steeds foutloos gewerkt kan worden door de professionals. Waar het om gaat is de foutmarge zo klein als redelijkerwijs mogelijk te houden.

W.E. van Bentem

30-01-2020

Ik was nog iets vergeten: De focus in dit soort zaken moet primair liggen op de bescherming van en hulpverlening aan het gezonde deel van het gezinssysteem en met inachtneming van die bescherming hulpverlening aan de aan psychopathologie lijdende ouder(s).

Jacqueline de Jongh-Moolenaar

17-02-2020

De Advocatuur moet behoedzaam zijn met het plakken van (DSM) etiketten op belanghebbenden in conflictueuze echtscheidingssituaties. Een traumatische ervaring heeft vanzelfsprekend effect op de psyche van alle betrokkenen. Dit betekent echter niet altijd dat er sprake is van een structureel psychisch probleem. Dat mag in beginsel alleen aangenomen worden als er voor de echtscheidingsproblematiek een diagnose is gesteld door een deskundige zoals een psychiater. In alle gevallen waarbij deze problematiek speelt is het aan te raden met een team van deskundigen te werken om alle belanghebbende de ondersteuning te bieden, die nodig is in dit voor hen vaak zeer aangrijpende traject. De advocaat is daarbij degene die de juridische kaders uitzet en aangeeft van mogelijk is tijdens en na de procedure zodat duidelijk is welke verwachtingen waargemaakt kunnen worden en welke niet. Het deskundige vangnet kan de betrokkenen op professionele wijze door de woelige baren heen loodsen. Samenwerking tussen advocatuur en andere deskundigen is de sleutel. Wij doen dat al in de Bollenstreek met een wekelijks spreekuur waar zowel de advocatuur als andere deskundigen klaar staan om de rechtzoekenden bij te staan vanaf de startlijn. Dat werkt.

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.