22-02-2018

Bart van Tongeren algemeen deken NOvA

"Gedragsregels advocatuur"

Op het moment dat u dit leest, zijn de gedragsregels advocatuur vastgesteld door de algemene raad van de NOvA en gepubliceerd op onze website. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de gedragsregels voor de advocaat zijn herijkt en het werd dus, na 25 jaar, wel weer eens tijd.

De herijking was een lang en zorgvuldig proces, waar deskundigen binnen én buiten de balie aan hebben bijgedragen. Speciaal wil ik stilstaan bij het goede werk van de door de AR ingestelde Commissie-Loorbach, die een gedegen en doorwrocht advies over de herijking aan de algemene raad heeft gegeven.

Eén verschil met de vorige gedragsregels is de grotere aandacht voor de maatschappelijke rol van de advocaat, gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel. De advocaat is gehouden tot betamelijke beroepsuitoefening in het belang van een goede rechtsbedeling. Ons beroep wordt door ethiek gekenmerkt en een advocaat dient niet alleen ter wille van zichzelf - en zijn cliënt - maar ook ten behoeve van de integriteit, het aanzien en de kwaliteit van de beroepsgroep betamelijkheid na te streven, uiteraard met behoud van de kernwaarden zoals partijdigheid en vertrouwelijkheid. De herijkte gedragsregels stralen die nieuwe focus duidelijk uit met het eerste hoofdstuk, ‘De maatschappelijke rol van de advocaat’. Zo laten ze dit aspect van het werk van de advocaat goed zien. Voor de advocaat is dit vaak vanzelfsprekend, voor de buitenwacht niet altijd.

Naast een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen, is ook het taalgebruik van de gedragsregels gemoderniseerd. Archaïsche woorden als ‘nochtans’ zult u niet meer tegenkomen. Ook de toelichting bij elke regel is helder en bondig.

De herijkte gedragsregels
 leggen vast wat op dit moment de heersende opvattingen zijn binnen de balie, niet wat deze over vijf of tien jaar zouden moeten zijn. Dat is een bewuste keuze geweest. Ik kijk met tevredenheid terug op een proces waarin we ernaar hebben gestreefd dat iedereen die gehoord wilde worden, is gehoord en inhoudelijke bijdragen heeft kunnen leveren aan de herijking. Waar niet over één nacht ijs is gegaan. Waar door mensen met deskundigheid, praktijkervaring en hart voor de advocatuur maanden is gewerkt aan heldere gedragsregels die een belangrijke inspiratiebron voor de praktijk vormen. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat we weer een aantal jaren vooruit kunnen, maar als AR blijven we erop toezien dat de gedragsregels telkens weer de heersende opvatting zijn en blijven binnen de balie.

Reacties (7)

Margot van Olden

22-02-2018

Chapeau voor de doorwrochte herijking van “cultureel erfgoed” van de advocatuur.
De openlegging van het gebruik van confraternele correspondentie, tenzij de vertrouwelijkheid daarvan is neergelegd, zal nog wel “een dingetje” gaan worden.
Wat voor de een confraterneel “openbaar” is, kan voor de ander confraterneel “vertrouwelijk” zijn. Een debat tussen de advocaten zal een gevolg daarvan zijn. De rechtzoekenden worden extra belast hiermee. Lijkt mij niet de bedoeling.
Margot van Olden
Ten Holter Noordam advocaten

Erik de Koning

27-02-2018

Heel goed dat die rare regel rondom de confraternele correspondentie is aangepast. Als cliënt heb ik het altijd heel merkwaardig gevonden dat mijn advocaat "achter mijn rug om" met de advocaat van de tegenpartij over mijn zaak zou praten zonder mij de inhoud te mogen meedelen. Was volstrekt niet meer van deze tijd.

Erik van den oord

08-03-2018

Ik hoop dat de deken van Orde van Advocaten te Rotterdam, Mr. O.E. Meijer, hier kennis van neemt. Voor hem is het in mijn optiek moeilijk om te werken volgens vastgestelde/overeengekomen procedures en acteert hij naar mijn mening naar eigen inzicht.

n.asselmans

12-03-2018

eiser heeft via de huurders geschillencommissie de verhuurder tot schade vergoeding geeist.
nu is de verhuurder met kleurrijke verhalen gekomen in de recht zaak die niet de waarheid zijn.
dit geschil duurt nu al 9 maanden met een uithuis zetting door de rechter.
de advocaat van client doet zeer weinig tegenspraak of neemt niet de moeite het bewijsmateriaal van client in het geschil te verdedigen.
client heeft na de uithuiszetting geen woning dus leeft nu op de goedheid van zijn medemens.
onze vraag is? wat zijn de mogelijkheden om client in deze zaak te kunnen helpen met de rechtszaak om zodoende de verhuurder die met leugens de zaak wilt ondermijnen toch te kunnen eisen wat de geschillencommissie heeft gerapporteerd.
de geschillencommissie heeft verklaard dat de woning van storm geluidsoverlast en het luchtcirculatie systeem aangepast moest worden.
de client heeft in 2 jaar tijd 3x longontsteking opgelopen en heeft sindsdien geen energie meer om nog iets te kunnen ondernemen.
zijn longen zijn aangetast medisch rapport aanwezig.
mvg Asselmans

F.J. van den Berg

19-03-2018

Wij hebben een kort geding verloren als eisers en worden veroordeeld voor de kosten, ook van de tegenpartij. Wij hebben een verzekering voor rechtsbijstand, dus geen probleem. Op dinsdag informeert onze advocaat ons dat wij het geding hebben verloren en dat we nu doorgaan met de bodemprocedure. Op donderdag (2 dgn na de uitspraak) staat er een deurwaarder voor de deur met een aanzegging, of hoe dat ook genoemd wordt. De boodschap is duidelijk: als we niet binnen 2 dagen betalen komen er sancties. Natuurlijk betaalt onze verzekeraar, maar wij vinden het niet terecht dat door deze onnodige tussenkomst, de kosten zijn verhoogd. Informatie bij het incassobureau leert ons dat de "winnaar" deze betekening per sé eiste. Hij zit mensen graag dwars. Zijn advocaat echter, overigens van een groot en bekend kantoor en in dit geval in opdracht van een verzekeraar, volgt de wens van zijn client. Is dit nou een correcte gedragsregel? Advocaten horen toch conform de gedragsregels te werken.
Wij werken gelukkig met een advocaat die wel de gedragsregels volgt en vinden deze werkwijze absoluut ongepast en zinloos. Een verzekeraar laat haar reputatie toch niet in gevaar brengen door een knullig geldbedrag!

M.L. Liefrink

25-05-2018

Jammer dat de nieuwe gedragsregels niet zijn aangepast voor wat betreft het Dominus Litis.
Er is toch voldoende op gewezen dat hier vele schoenen wringen.

https://assets.budh.nl/advocatenblad/article_pdf/20082908/basis_pdf_oid.pdf mr.Spronken
https://assets.budh.nl/advocatenblad/article_pdf/20083011/basis_pdf_oid.pdf mr.Guensberg

De advocaat is verantwoordelijk voor het juridisch goed uitvoeren van zijn opdracht, zoals een bouwmeester verantwoordelijk is voor het volgens de juiste normen uitvoeren van de bouw.

Als een advocaat in een zaak een eigen expert uitnodigt voor een beoordeling en deze expert blijkt een onzinverhaal te verkondigen en de klant (een ingenieur) maakt dit de advocaat duidelijk, dan dient de advocaat niet achter de expert te blijven staan en met het dominus litis de klant te dwingen dit ook te doen.

De advocaat mag dan ook niet dreigen de zaak neer te gooien, omdat hij volgens BW 7:402 lid 2 geen gewichtige reden aan kan wijzen. Hij is immers niet technisch onderlegd.

Als die advocaat een conclusie van antwoord vol fouten (waaronder het bovengenoemde technisch onbekwaam expertrapport) in concept aanbiedt bij de klant en van de klant eist dat dit in twee dagen becommentarieerd moet worden is dit tuchtrechtelijk niet aan te pakken. Er is geen toetsingsnorm.

Zowel de raad van discipline als het hof van discipline doen een klacht hierover als ongegrond af.
Hierbij wordt wel vermeld dat een deken beleidsvrijheid, maar dit is een gotspe.

Mr. Spronken legt duidelijk uit dat een advocaat niet volledig verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak. Dit is ook onlogisch want de client draagt de gevolgen.
De keuze van de processtrategie ligt bij de client, de advocaat heeft een ondersteunende rol.
Dit is toch een modernere opvatting dan in de toelichting bij regel 14 van de nieuwe gedragregels.
Hier wordt vermeld dat, zoals traditioneel is omschreven, de advocaat dominus litis is.

Vincent Rogiest

28-06-2020


On Wed, Feb 5, 2020, 1:54 PM Vincent Rogiest wrote:
Hierbij doe ik aangifte tegen de orde van advocaten in s'Hertogenbosch.

Ik heb hun jaren geleden gecontacteerd omdat geen 1 advocaat die mij is toegewezen door het juridisch loket mij wilde helpen met slow gevolen van dien !

Mevrouw A.A.F. Land,

Time for a change,

Ik geef U en mijnheer Schakenraad nog een tweede kans om de beelden te bekijken van mijn 5 laatste bezoeken bij schakenraad advocaten in Eindhoven. Daarin zullen jullie duidelijk kunnen zien wat er precies aan de hand is,... Daarin zullen jullie ook duidelijk kunnen zien wat het verschil is tussen integer handelen en niet integer handelen.

De besluiten die in het verleden zijn gemaakt om mij verder achter te stellen zijn dan ook genomen op basis van onjuiste, valse of onvolledige informatie.

In het laatste tel. gesprek dat wij hadden hebben wij afgesproken dat Ik U de videos op U kantoor zou laten zien omdat U in eerste instantie mij vroeg omdat naar U toe te sturen via e-mail,.

Ik heb U toen tel duidelijk genoeg verteld waarom ik de videos niet aan U wil geven.

Daarna hebt U mij uitgenodigd om naar de ordenvanadvocaten te komen in s'hertogenbosch om o.a. de videos van het onrechtmatig handelen van de politie en ook de schakenraad advocaten videos aan U te laten zien zoals afgesproken.

Waarom wilde U de videos opeens niet meer zien in s'hertogenbosch ?

Is de reden daarvoor dat U Uw zin niet krijgt ? Door mij op U kantoor weer hetzelfde te vragen om U de videos te overhandigen ?

We hadden toch telefonisch duidelijk afspraken gemaakt hierover,.

Voor de 3de keer vraag Ik nogmaals en dringend de verwijzing naar een competente advocaat.

Nadat ik van U de verwijzing heb ontvangen naar een competente advocaat voor de zaak tegen de gemeente eindhoven zal ik op een later stadium weer contact opnemen met jullie omtrend de zaak tegen de vgz en de ggze die zich schuldig maken aan oplichting en fraude, valsheid in geschriften met allen gevolgen van dien. Ook zal ik in de toekomst met jullie contact opnemen over de 2 zaken van de mishandeling tegen mij.

Met vriendelijke groet,

Vincent Rogiest


De reden dat ik nu pas aangifte doe is omdat de politie mij al jaren achtersteld en benadeeld met alle gevolgen van dien.

Ik stuur U deze maand per aangetekende brief met ontvangst bevestiging een copie van deze e-mail.

Mocht U nog vragen hebben over mijn aangifte dan kunt U mij altijd hierover contacteren.

Hoogachtend,

Vincent Jean Pierre Christian Rogiest

---------- Forwarded message ---------
From: Vincent Rogiest
Date: Tue, Apr 9, 2019, 13:04
Subject: Re: antwoord op uw e-mailbericht van 4 april 2019
To:


Geachte heer Land,

De naam van de desbetreffende advocaat had ik al doorgegeven via het webformulier van 15 maart 2019, het verwondert mij dan ook dat U mij dat alweer vraagt. Zoals ik al eerder melde is de naam van de desbetreffende advocaat G. Schakenraad.

Met vriendelijke groet,

Vincent Rogiest


On Mon, Apr 8, 2019, 10:35 AM Orde van advocaten Oost-Brabant wrote:

Geachte heer Rogiest,

In goede orde is uw e-mailbericht van 4 april 2019 ontvangen. U geeft aan dat u de klacht wenst voor te zetten.

Bij het telefoongesprek van 4 april 2019 met één van de medewerksters van het secretariaat van het bureau gaf u aan dat u wenst te klagen over de wijze waarop u door één van de advocaten op het kantoor van Schakenraad Advocaten bent behandeld.

Graag verzoek ik u te berichten welke advocaat van Schakenraad Advocaten dit betreft. Als u de naam niet weet, kunt u wellicht op de website van Schakenraad Advocaten (http://schakenraad.nl/) kijken of u de desbetreffende advocaat herkent.

Ik verneem graag van u.

Met vriendelijke groet,


namens de deken
mw. mr. A.A.F. Land
stafjurist

(bereikbaar op maandag, dinsdag en vrijdag)

bureau orde van advocaten
Leeghwaterlaan 26
5223 BA ’s-Hertogenbosch

tel.: 073-6911786
fax: 073-6911787
E-mail: info@advocatenorde-oostbrabant.nl


On Mon, Apr 8, 2019, 09:05 Orde van advocaten Oost-Brabant wrote:

Geachte heer Rogiest,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mailbericht van 4 april 2019 met als bijlage een brief van mr. H. Nieuwenhuizen van 28 februari 2019.

Uit voormeld e-mailbericht begrijp ik dat het u niet lukt een advocaat te vinden voor een letselschadezaak en dat u een aanwijzingsverzoek ex artikel 13 Advocatenwet doet.

Ter zake een aanwijzingsverzoek geldt het volgende.

Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan de rechtszoekende die niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven, dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden zich wenden tot de deken van het arrondissement waar de zaak moet dienen, met het verzoek een advocaat aan te wijzen. De mogelijkheid aanwijzing te vragen is overigens niet bedoeld om het vinden van een advocaat makkelijker te maken of te bespoedigen.

Voordat er sprake kan zijn van aanwijzing van een advocaat moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

- uit het verzoek moet blijken om welk soort rechtszaak het gaat (het moet een zaak betreffen waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven);
- in welke plaats de zaak zich moet afspelen (het moet gaan om een zaak in het arrondissement Oost-Brabant);
- wat het belang is bij het voeren van de procedure (er vindt geen aanwijzing plaats voor kansloze zaken);
- dat u er niet in bent geslaagd zelf een advocaat te vinden en dat u in dat kader tenminste van vijf advocaten over schriftelijke afwijzingen beschikt;
- dat u bereid en in staat bent, indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, om de eigen bijdrage te voldoen.

Gelet op deze voorwaarden verzoek ik u schriftelijk opgave te doen van de betreffende zaak waar u bijstand van een advocaat nodig heeft voorzien van documenten waaruit blijkt dat u voldoet aan deze voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding of vonnis. Voorts verzoek ik u aan de hand van schriftelijke bescheiden te laten zien welke advocaten uw verzoek om bijstand hebben afgewezen. Eerst na ontvangst van deze informatie kan uw aanwijzingsverzoek verder in behandeling worden genomen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. A.A.F. Land,
stafjurist

(aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag)


---------- Forwarded message ---------
From: Vincent Rogiest
Date: Tue, Jan 7, 2020, 12:45 PM
Subject: Fwd: aanwijzingsverzoek
To:---------- Forwarded message ---------
From: Orde van advocaten Oost-Brabant
Date: Mon, Apr 8, 2019, 09:05
Subject: aanwijzingsverzoek
To: Rogiest, VjcGeachte heer Rogiest,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw e-mailbericht van 4 april 2019 met als bijlage een brief van mr. H. Nieuwenhuizen van 28 februari 2019.

Uit voormeld e-mailbericht begrijp ik dat het u niet lukt een advocaat te vinden voor een letselschadezaak en dat u een aanwijzingsverzoek ex artikel 13 Advocatenwet doet.

Ter zake een aanwijzingsverzoek geldt het volgende.

Op grond van artikel 13 Advocatenwet kan de rechtszoekende die niet of niet tijdig een advocaat bereid vindt hem zijn diensten te verlenen in een zaak waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven, dan wel bijstand uitsluitend door een advocaat kan geschieden zich wenden tot de deken van het arrondissement waar de zaak moet dienen, met het verzoek een advocaat aan te wijzen. De mogelijkheid aanwijzing te vragen is overigens niet bedoeld om het vinden van een advocaat makkelijker te maken of te bespoedigen.

Voordat er sprake kan zijn van aanwijzing van een advocaat moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan.

- uit het verzoek moet blijken om welk soort rechtszaak het gaat (het moet een zaak betreffen waarin vertegenwoordiging door een advocaat is voorgeschreven);
- in welke plaats de zaak zich moet afspelen (het moet gaan om een zaak in het arrondissement Oost-Brabant);
- wat het belang is bij het voeren van de procedure (er vindt geen aanwijzing plaats voor kansloze zaken);
- dat u er niet in bent geslaagd zelf een advocaat te vinden en dat u in dat kader tenminste van vijf advocaten over schriftelijke afwijzingen beschikt;
- dat u bereid en in staat bent, indien u in aanmerking komt voor gefinancierde rechtsbijstand, om de eigen bijdrage te voldoen.

Gelet op deze voorwaarden verzoek ik u schriftelijk opgave te doen van de betreffende zaak waar u bijstand van een advocaat nodig heeft voorzien van documenten waaruit blijkt dat u voldoet aan deze voorwaarden, zoals bijvoorbeeld een dagvaarding of vonnis. Voorts verzoek ik u aan de hand van schriftelijke bescheiden te laten zien welke advocaten uw verzoek om bijstand hebben afgewezen. Eerst na ontvangst van deze informatie kan uw aanwijzingsverzoek verder in behandeling worden genomen.

In afwachting van uw reactie.

Met vriendelijke groet,

mw. mr. A.A.F. Land,
stafjurist

(aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag)

bureau orde van advocaten
Leeghwaterlaan 26
5223 BA ’s-Hertogenbosch

tel.: 073-6911786
fax: 073-6911787
E-mail: info@advocatenorde-oostbrabant.nl

U wordt vriendelijk verzocht bij een antwoord "antwoord allen" (reply all) te gebruiken en de onder in dit bericht vermelde referentiecode niet te verwijderen. Uw e-mail wordt door ons systeem dan automatisch in het juiste dossier geplaatst en naar de behandelaar verstuurd:

Referentiecode: mzrdrefcs9k86wg1gborhaiqcee6044ock31th65zf7p80aferdrzm---------- Forwarded message ---------
From: Vincent Rogiest
Date: Tue, Jan 7, 2020, 12:50 PM
Subject: Fwd: 48|19|029K dhr. V.J.C. Rogiest / mr. G.J.L.F.M. Schakenraad
To:---------- Forwarded message ---------
From: Vincent Rogiest
Date: Thu, Jul 18, 2019, 15:40
Subject: Re: 48|19|029K dhr. V.J.C. Rogiest / mr. G.J.L.F.M. Schakenraad
To: Algemeen
Cc: , ,


Mevrouw A.A.F. Land,

Time for a change,

Ik geef U en mijnheer Schakenraad nog een tweede kans om de beelden te bekijken van mijn 5 laatste bezoeken bij schakenraad advocaten in Eindhoven. Daarin zullen jullie duidelijk kunnen zien wat er precies aan de hand is,... Daarin zullen jullie ook duidelijk kunnen zien wat het verschil is tussen integer handelen en niet integer handelen.

De besluiten die in het verleden zijn gemaakt om mij verder achter te stellen zijn dan ook genomen op basis van onjuiste, valse of onvolledige informatie.

In het laatste tel. gesprek dat wij hadden hebben wij afgesproken dat Ik U de videos op U kantoor zou laten zien omdat U in eerste instantie mij vroeg omdat naar U toe te sturen via e-mail,.

Ik heb U toen tel duidelijk genoeg verteld waarom ik de videos niet aan U wil geven.

Daarna hebt U mij uitgenodigd om naar de ordenvanadvocaten te komen in s'hertogenbosch om o.a. de videos van het onrechtmatig handelen van de politie en ook de schakenraad advocaten videos aan U te laten zien zoals afgesproken.

Waarom wilde U de videos opeens niet meer zien in s'hertogenbosch ?

Is de reden daarvoor dat U Uw zin niet krijgt ? Door mij op U kantoor weer hetzelfde te vragen om U de videos te overhandigen ?

We hadden toch telefonisch duidelijk afspraken gemaakt hierover,.

Voor de 3de keer vraag Ik nogmaals en dringend de verwijzing naar een competente advocaat.

Nadat ik van U de verwijzing heb ontvangen naar een competente advocaat voor de zaak tegen de gemeente eindhoven zal ik op een later stadium weer contact opnemen met jullie omtrend de zaak tegen de vgz en de ggze die zich schuldig maken aan oplichting en fraude, valsheid in geschriften met allen gevolgen van dien. Ook zal ik in de toekomst met jullie contact opnemen over de 2 zaken van de mishandeling tegen mij.

Met vriendelijke groet,

Vincent Rogiest


On Mon, Jul 8, 2019, 16:51 Algemeen wrote:
cid:image001.png@01D3B78A.1EC80070

Geachte heer Rogiest,

In aansluiting op het e-mailbericht van 1 juli 2019 waarbij de ontvangst is bevestigd van uw diverse e-mailberichten met bijlagen van 25 juni 2019, waaronder uw e-mailbericht in bovengenoemd klachtdossier, bericht ik u hierdoor als volgt.

In bovenstaand klachtdossier heb ik u in antwoord op uw e-mailbericht van 27 mei 2019 bij e-mailbericht van 7 juni 2019 verzocht de door u genoemde bescheiden voor zover deze dienen ter onderbouwing van uw klacht over mr. Schakenraad aan het bureau van de orde van advocaat Oost-Brabant toe te sturen. Aan dit verzoek heeft vooralsnog geen gehoor gegeven. In uw e-mailbericht van 25 juni 2019 noemt u filmopnames van de gedragingen van mr. Schakenraad waarover u zich heeft beklaagd.

Bij de bespreking van 18 juni 2019 met u, de deken en ondergetekende, zijn deze opnames aan de orde geweest. U heeft te kennen gegeven dat u de filmopnames niet wenst af te staan. U is daarop aangegeven dat als de filmopnames niet aan het bureau van de orde worden toegestuurd, deze daarmee geen onderdeel van het klachtdossier kunnen worden. Immers, de klachtprocedure geschiedt op basis van hoor en wederhoor en daarvan is geen sprake als mr. Schakenraad geen kennis kan nemen van de filmopnames.

Ik herhaal derhalve het eerdere verzoek aan u tot aanlevering van de door u in uw e-mailbericht van 27 mei 2019 genoemde bescheiden die uw klacht over mr. Schakenraad kunnen onderbouwen. Ik zie deze stukken graag uiterlijk binnen 3 weken na heden tegemoet, bij gebreke waarvan ik mr. Schakenraad om dupliek zal verzoeken. Vervolgens zal het onderzoek naar uw klacht met een dekenstandpunt worden afgesloten.

Mr. Schakenraad is mede-geadresseerde van dit e-mailbericht.In afwachting van uw berichten.Met vriendelijke groet,

namens de deken

mw. mr. A.A.F. Land,

stafjurist(aanwezig op maandag, dinsdag en vrijdag)

bureau orde van advocaten

Leeghwaterlaan 26

5223 BA ’s-Hertogenboschtel.: 073-6911786

fax: 073-6911787

E-mail: info@advocatenorde-oostbrabant.nl

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.