22-02-2018

Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

"Gedragsregels advocatuur"

Op het moment dat u dit leest, zijn de gedragsregels advocatuur vastgesteld door de algemene raad van de NOvA en gepubliceerd op onze website. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de gedragsregels voor de advocaat zijn herijkt en het werd dus, na 25 jaar, wel weer eens tijd.

De herijking was een lang en zorgvuldig proces, waar deskundigen binnen én buiten de balie aan hebben bijgedragen. Speciaal wil ik stilstaan bij het goede werk van de door de AR ingestelde Commissie-Loorbach, die een gedegen en doorwrocht advies over de herijking aan de algemene raad heeft gegeven.

Eén verschil met de vorige gedragsregels is de grotere aandacht voor de maatschappelijke rol van de advocaat, gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel. De advocaat is gehouden tot betamelijke beroepsuitoefening in het belang van een goede rechtsbedeling. Ons beroep wordt door ethiek gekenmerkt en een advocaat dient niet alleen ter wille van zichzelf - en zijn cliënt - maar ook ten behoeve van de integriteit, het aanzien en de kwaliteit van de beroepsgroep betamelijkheid na te streven, uiteraard met behoud van de kernwaarden zoals partijdigheid en vertrouwelijkheid. De herijkte gedragsregels stralen die nieuwe focus duidelijk uit met het eerste hoofdstuk, ‘De maatschappelijke rol van de advocaat’. Zo laten ze dit aspect van het werk van de advocaat goed zien. Voor de advocaat is dit vaak vanzelfsprekend, voor de buitenwacht niet altijd.

Naast een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen, is ook het taalgebruik van de gedragsregels gemoderniseerd. Archaïsche woorden als ‘nochtans’ zult u niet meer tegenkomen. Ook de toelichting bij elke regel is helder en bondig.

De herijkte gedragsregels
 leggen vast wat op dit moment de heersende opvattingen zijn binnen de balie, niet wat deze over vijf of tien jaar zouden moeten zijn. Dat is een bewuste keuze geweest. Ik kijk met tevredenheid terug op een proces waarin we ernaar hebben gestreefd dat iedereen die gehoord wilde worden, is gehoord en inhoudelijke bijdragen heeft kunnen leveren aan de herijking. Waar niet over één nacht ijs is gegaan. Waar door mensen met deskundigheid, praktijkervaring en hart voor de advocatuur maanden is gewerkt aan heldere gedragsregels die een belangrijke inspiratiebron voor de praktijk vormen. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat we weer een aantal jaren vooruit kunnen, maar als AR blijven we erop toezien dat de gedragsregels telkens weer de heersende opvatting zijn en blijven binnen de balie.