Actueel

Blog

22-02-2018

Bart van Tongeren algemeen deken NOvA

"Gedragsregels advocatuur"

Op het moment dat u dit leest, zijn de gedragsregels advocatuur vastgesteld door de algemene raad van de NOvA en gepubliceerd op onze website. Het is voor het eerst sinds 1992 dat de gedragsregels voor de advocaat zijn herijkt en het werd dus, na 25 jaar, wel weer eens tijd.

De herijking was een lang en zorgvuldig proces, waar deskundigen binnen én buiten de balie aan hebben bijgedragen. Speciaal wil ik stilstaan bij het goede werk van de door de AR ingestelde Commissie-Loorbach, die een gedegen en doorwrocht advies over de herijking aan de algemene raad heeft gegeven.

Eén verschil met de vorige gedragsregels is de grotere aandacht voor de maatschappelijke rol van de advocaat, gelet op zijn bijzondere positie in het rechtsbestel. De advocaat is gehouden tot betamelijke beroepsuitoefening in het belang van een goede rechtsbedeling. Ons beroep wordt door ethiek gekenmerkt en een advocaat dient niet alleen ter wille van zichzelf - en zijn cliënt - maar ook ten behoeve van de integriteit, het aanzien en de kwaliteit van de beroepsgroep betamelijkheid na te streven, uiteraard met behoud van de kernwaarden zoals partijdigheid en vertrouwelijkheid. De herijkte gedragsregels stralen die nieuwe focus duidelijk uit met het eerste hoofdstuk, ‘De maatschappelijke rol van de advocaat’. Zo laten ze dit aspect van het werk van de advocaat goed zien. Voor de advocaat is dit vaak vanzelfsprekend, voor de buitenwacht niet altijd.

Naast een aantal belangrijke inhoudelijke wijzigingen, is ook het taalgebruik van de gedragsregels gemoderniseerd. Archaïsche woorden als ‘nochtans’ zult u niet meer tegenkomen. Ook de toelichting bij elke regel is helder en bondig.

De herijkte gedragsregels
 leggen vast wat op dit moment de heersende opvattingen zijn binnen de balie, niet wat deze over vijf of tien jaar zouden moeten zijn. Dat is een bewuste keuze geweest. Ik kijk met tevredenheid terug op een proces waarin we ernaar hebben gestreefd dat iedereen die gehoord wilde worden, is gehoord en inhoudelijke bijdragen heeft kunnen leveren aan de herijking. Waar niet over één nacht ijs is gegaan. Waar door mensen met deskundigheid, praktijkervaring en hart voor de advocatuur maanden is gewerkt aan heldere gedragsregels die een belangrijke inspiratiebron voor de praktijk vormen. Ik spreek de hoop en verwachting uit dat we weer een aantal jaren vooruit kunnen, maar als AR blijven we erop toezien dat de gedragsregels telkens weer de heersende opvatting zijn en blijven binnen de balie.

Reacties (6)

Margot van Olden

22-02-2018

Chapeau voor de doorwrochte herijking van “cultureel erfgoed” van de advocatuur.
De openlegging van het gebruik van confraternele correspondentie, tenzij de vertrouwelijkheid daarvan is neergelegd, zal nog wel “een dingetje” gaan worden.
Wat voor de een confraterneel “openbaar” is, kan voor de ander confraterneel “vertrouwelijk” zijn. Een debat tussen de advocaten zal een gevolg daarvan zijn. De rechtzoekenden worden extra belast hiermee. Lijkt mij niet de bedoeling.
Margot van Olden
Ten Holter Noordam advocaten

Erik de Koning

27-02-2018

Heel goed dat die rare regel rondom de confraternele correspondentie is aangepast. Als cliënt heb ik het altijd heel merkwaardig gevonden dat mijn advocaat "achter mijn rug om" met de advocaat van de tegenpartij over mijn zaak zou praten zonder mij de inhoud te mogen meedelen. Was volstrekt niet meer van deze tijd.

Erik van den oord

08-03-2018

Ik hoop dat de deken van Orde van Advocaten te Rotterdam, Mr. O.E. Meijer, hier kennis van neemt. Voor hem is het in mijn optiek moeilijk om te werken volgens vastgestelde/overeengekomen procedures en acteert hij naar mijn mening naar eigen inzicht.

n.asselmans

12-03-2018

eiser heeft via de huurders geschillencommissie de verhuurder tot schade vergoeding geeist.
nu is de verhuurder met kleurrijke verhalen gekomen in de recht zaak die niet de waarheid zijn.
dit geschil duurt nu al 9 maanden met een uithuis zetting door de rechter.
de advocaat van client doet zeer weinig tegenspraak of neemt niet de moeite het bewijsmateriaal van client in het geschil te verdedigen.
client heeft na de uithuiszetting geen woning dus leeft nu op de goedheid van zijn medemens.
onze vraag is? wat zijn de mogelijkheden om client in deze zaak te kunnen helpen met de rechtszaak om zodoende de verhuurder die met leugens de zaak wilt ondermijnen toch te kunnen eisen wat de geschillencommissie heeft gerapporteerd.
de geschillencommissie heeft verklaard dat de woning van storm geluidsoverlast en het luchtcirculatie systeem aangepast moest worden.
de client heeft in 2 jaar tijd 3x longontsteking opgelopen en heeft sindsdien geen energie meer om nog iets te kunnen ondernemen.
zijn longen zijn aangetast medisch rapport aanwezig.
mvg Asselmans

F.J. van den Berg

19-03-2018

Wij hebben een kort geding verloren als eisers en worden veroordeeld voor de kosten, ook van de tegenpartij. Wij hebben een verzekering voor rechtsbijstand, dus geen probleem. Op dinsdag informeert onze advocaat ons dat wij het geding hebben verloren en dat we nu doorgaan met de bodemprocedure. Op donderdag (2 dgn na de uitspraak) staat er een deurwaarder voor de deur met een aanzegging, of hoe dat ook genoemd wordt. De boodschap is duidelijk: als we niet binnen 2 dagen betalen komen er sancties. Natuurlijk betaalt onze verzekeraar, maar wij vinden het niet terecht dat door deze onnodige tussenkomst, de kosten zijn verhoogd. Informatie bij het incassobureau leert ons dat de "winnaar" deze betekening per sé eiste. Hij zit mensen graag dwars. Zijn advocaat echter, overigens van een groot en bekend kantoor en in dit geval in opdracht van een verzekeraar, volgt de wens van zijn client. Is dit nou een correcte gedragsregel? Advocaten horen toch conform de gedragsregels te werken.
Wij werken gelukkig met een advocaat die wel de gedragsregels volgt en vinden deze werkwijze absoluut ongepast en zinloos. Een verzekeraar laat haar reputatie toch niet in gevaar brengen door een knullig geldbedrag!

M.L. Liefrink

25-05-2018

Jammer dat de nieuwe gedragsregels niet zijn aangepast voor wat betreft het Dominus Litis.
Er is toch voldoende op gewezen dat hier vele schoenen wringen.

https://assets.budh.nl/advocatenblad/article_pdf/20082908/basis_pdf_oid.pdf mr.Spronken
https://assets.budh.nl/advocatenblad/article_pdf/20083011/basis_pdf_oid.pdf mr.Guensberg

De advocaat is verantwoordelijk voor het juridisch goed uitvoeren van zijn opdracht, zoals een bouwmeester verantwoordelijk is voor het volgens de juiste normen uitvoeren van de bouw.

Als een advocaat in een zaak een eigen expert uitnodigt voor een beoordeling en deze expert blijkt een onzinverhaal te verkondigen en de klant (een ingenieur) maakt dit de advocaat duidelijk, dan dient de advocaat niet achter de expert te blijven staan en met het dominus litis de klant te dwingen dit ook te doen.

De advocaat mag dan ook niet dreigen de zaak neer te gooien, omdat hij volgens BW 7:402 lid 2 geen gewichtige reden aan kan wijzen. Hij is immers niet technisch onderlegd.

Als die advocaat een conclusie van antwoord vol fouten (waaronder het bovengenoemde technisch onbekwaam expertrapport) in concept aanbiedt bij de klant en van de klant eist dat dit in twee dagen becommentarieerd moet worden is dit tuchtrechtelijk niet aan te pakken. Er is geen toetsingsnorm.

Zowel de raad van discipline als het hof van discipline doen een klacht hierover als ongegrond af.
Hierbij wordt wel vermeld dat een deken beleidsvrijheid, maar dit is een gotspe.

Mr. Spronken legt duidelijk uit dat een advocaat niet volledig verantwoordelijk is voor de behandeling van de zaak. Dit is ook onlogisch want de client draagt de gevolgen.
De keuze van de processtrategie ligt bij de client, de advocaat heeft een ondersteunende rol.
Dit is toch een modernere opvatting dan in de toelichting bij regel 14 van de nieuwe gedragregels.
Hier wordt vermeld dat, zoals traditioneel is omschreven, de advocaat dominus litis is.

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.