27-01-2017

Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

"Onderzoek en verdieping"

In deze jachtige wereld, waarin de waan van de dag vaak regeert en meningen nogal eens de feiten overstemmen, staat 2017 voor de NOvA in het teken van onderzoek en verdieping. De uitkomsten van verschillende onderzoeken laten de komende maanden een nieuw, gedegen licht schijnen op zaken die eenieder van ons binnen de advocatuur – en vaak ook ver daarbuiten – aangaan.

Actueel met het oog op de landelijke verkiezingen van 15 maart aanstaande is de doorlichting van de verkiezingsprogramma’s door de commissie rechtsstatelijkheid. Op 14 februari aanstaande verschijnt het rapport, met daarin conclusies over bijvoorbeeld de toegang tot de rechter (van bezuinigingen op de rechtsbijstand tot afdoening van strafzaken buiten de rechter om), de vluchtelingenproblematiek of aantasting van de privacy. Politieke partijen met voorstellen die op gespannen voet staan met rechtsstatelijke minimumeisen kunnen op bijzondere aandacht rekenen.

Dit najaar presenteert de Commissie Gedragsregels 2017 haar bevindingen. Welke van de huidige gedragsregels zijn na 25 jaar aan herziening toe? Is het provisieverbod nog wel van deze tijd? Moet de confraternele correspondentie op de schop? Vragen te over, die de commissie weloverwogen zal beantwoorden in een advies aan de algemene raad. De afgelopen periode is hier tijdens diverse bijeenkomsten met veel advocaten over gesproken. En mocht u nog iets vanuit uw praktijk kwijt willen, schroom dan niet uw suggesties kenbaar te maken via gedragsregels2017@advocatenorde.nl.

Onder de noemer BA 2020 houdt de NOvA zich momenteel ook bezig met de toekomst van de Beroepsopleiding Advocaten. De hamvraag: als op de tekentafel een nieuwe beroepsopleiding ontwikkeld wordt, hoe zou die er dan idealiter uitzien? Daarbij kijken we vooruit naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu het geval is in hun opleiding mee moeten krijgen. Inmiddels is hierover een groot aantal advocaten en externe (onderwijs)experts geraadpleegd. Het onderzoek is nog in volle gang. Iedereen met ideeën over de toekomst van de Beroepsopleiding Advocaten kan deze blijven aandragen via BA2020@advocatenorde.nl.

De professionele beroepsuitoefening kan om uiteenlopende redenen een zware wissel trekken op het persoonlijk welzijn van advocaten. Men kan te maken krijgen met persoonlijke problemen zoals een burn-out, verslaving of psychische klachten. Samen met de lokale orden gaat de NOvA dit jaar onderzoeken in hoeverre binnen de Nederlandse advocatuur behoefte bestaat aan een vertrouwenspersoon waar advocaten met een hulpvraag terechtkunnen. Hierbij worden ook bestaande initiatieven in andere landen betrokken. Bijvoorbeeld Lawcare in het Verenigd Koninkrijk, waar getrainde vrijwilligers – zelf ook advocaat – op vertrouwelijke basis telefonische hulp bieden aan collega-advocaten.

Niet uit de koker van de NOvA, maar daarom niet minder van belang, is het onderzoek van de Commissie evaluatie puntentoekenning gesubsidieerde rechtsbijstand naar de gemiddelde tijd die advocaten en mediators aan zaken besteden. De NOvA heeft al eerder bezwaren geuit tegen de opdracht van deze commissie-Van der Meer om het stelsel te herijken ‘zonder verhoging van de uitgaven’. De commissie legt haar oor te luisteren bij betrokkenen binnen het stelsel van de gefinancierde rechtsbijstand, dus ook bij de (sociale) advocatuur. Het is daarom essentieel dat zo veel mogelijk advocaten hun ervaringen delen. Dit kan tot 15 februari via commissiepuntentoekenningrechtsbijstand.hof-ams@rechtspraak.nl.

Met elk van deze onderzoeken verkrijgen we steeds meer inzicht in ontwikkelingen die ons beroep als advocaat raken, in het belang van rechtzoekenden. Juist in deze onzekere tijden kunnen we hieruit lessen trekken voor de toekomst, waarin we als onafhankelijke advocatuur pal blijven staan voor een onwrikbare toegang tot het recht voor iedereen binnen de Nederlandse rechtsstaat.