26-06-2017

Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

"Open en bloot"

De algemene raad staat voor de taak om uw aller belangen te behartigen, hoe divers de balie ook is. Ook is het aan de AR om het voortouw nemen in majeure dossiers die vaak impact hebben op ieder van u – en zelfs op volgende generaties advocaten. Dat wil niet zeggen dat de AR altijd alle wijsheid in pacht heeft. Als AR schromen wij dan ook niet uit het collectieve brein te tappen van onze beroepsgroep. Twee weten immers meer dan één, dus ook zeker 17.500 professionele en bevlogen vakgenoten.

Zo trekken we geregeld samen op met de diverse specialisatieverenigingen, zoals onlangs nog met de VSAN en de NVSA in de affaire rondom de uitlatingen van voormalig staatssecretaris Teeven over de bezuinigingen op de gefinancierde rechtsbijstand. En wat te denken van de vele tientallen advocaten die hun kennis en expertise belangeloos inzetten binnen een van de 17 NOvA-adviescommissies wetgeving om wetvoorstellen op hun merites te beoordelen? Hierop kan de AR nagenoeg blindvaren als het gaat om onze wetgevingsadvisering aan de regering.

Vorig jaar zijn we nog een stap verder gegaan en hebben rondom het thema derdengelden voor het eerst een baliebrede consultatie opengesteld. Hiermee leggen we onze plannen open en bloot op tafel en vragen aan alle advocaten hier inhoudelijk op te schieten. Dit doen wij omdat wij het belangrijk vinden om de balie mee te nemen in het plan- en besluitvormingsproces, in plaats van besluiten als een fait accompli te presenteren. Dat betekent overigens niet ‘u vraagt, wij draaien’, maar wel dat ieder van u mee kunt denken over de koers van de NOvA op cruciale thema’s. Deze transparante werkwijze zullen we in het vervolg van 2017 zeker herhalen – en ook niet voor het laatst. Europees gezien gaan wij hierin beduidend verder dan alle andere nationale orden.

De eerste consultatie, over het kwaliteitsbeleid, is eind mei gesloten. Wij hebben veel reacties ontvangen op de voorgestelde invoering van tien verplichte opleidingspunten voor acht rechtsgebieden en de aanpassing van het rechtsgebiedenregister. De AR buigt zich deze zomer over de vraag of het wenselijk is door te gaan op de ingeslagen weg. Uiteraard zullen wij alle binnengekomen consultatiereacties hierbij betrekken.

Na maanden van intensieve voorbereiding presenteerde de commissie Herijking Gedragsregels 2017 onlangs haar advies. Vanaf eind juni vindt een consultatie plaats over de belangrijkste voorgestelde wijzigingen. Houd hiervoor advocatenorde.nl in de gaten. Hier zullen na afloop ook alle consultatiereacties worden gepubliceerd. Na beoordeling van alle binnengekomen reacties legt de commissie Herijking Gedragsregels haar definitieve voorstel voor aan de AR. Deze zal – zoals het er nu naar uitziet – op 7 december, voorafgaand aan de feestelijke afsluiting van het lustrumjaar, tijdens de bijeenkomst ‘Zo heurt het!’ de herijkte set gedragsregels presenteren.

We hebben uw inbreng ook hard nodig voor de consultatie BA2020 over de toekomst van de beroepsopleiding advocaten. De afgelopen maanden is met veel betrokkenen van binnen en buiten de balie gesproken over de mogelijke contouren van de vernieuwde BA, in mei gevolgd door een aantal verdiepende workshops. Het hieruit voortvloeiende consultatievoorstel vindt u deze zomer op onze website.

Rest mij u op het hart te drukken vooral mee te doen aan een of meer van deze consultaties. Laat deze kans om uw waardevolle ideeën met de AR en uw collegae te delen niet voorbij gaan!