29-02-2024

Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

"Regeren is vooruitzien"

De bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in de democratische rechtsstaat is hèt speerpunt van de NOvA. Daarom heeft de NOvA de verkiezingsprogramma’s laten toetsen op rechtsstatelijkheid. Politieke keuze kunnen immers gevolgen hebben voor fundamentele rechten en vrijheden van burgers, vooral als het gaat om de zekerheid van een eerlijk proces en een effectieve toegang tot de rechter voor eenieder.

Al voor de verkiezingen keken politici en opiniemakers kritisch naar voorstellen van politieke partijen die de rechtsstaat kunnen raken. Ook in de eerste formatieronde was de rechtsstaat hét gesprek van de dag in politiek Den Haag. Dát er aandacht voor de rechtsstaat is, juich ik alleen maar toe, zolang het gesprek daarover leidt tot een verrijking daarvan.

Daarom zal de NOvA ook het toekomstige regeerakkoord langs de rechtsstatelijke meetlat leggen. Het regeerakkoord zal worden getoetst op rechtsbescherming van het individu tegen de overheid en de rol daarin van de advocaat. De advocaat speelt tenslotte een wezenlijke rol bij de juridische bescherming van de rechten en vrijheden van de burger in de democratische rechtsstaat. Daartoe moet de advocaat in staat blijven (gesteld), als een van de hoeders van de rechtsstaat.

Daarbij spelen de kernwaarden een centrale rol – integriteit, vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid, partijdigheid en deskundigheid. Teneinde rechtzoekenden optimaal te kunnen bijstaan en beschermen, moeten advocaten veilig, op vertrouwelijke basis, kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk voor eenieder kunnen functioneren. Die maatschappelijke taak van de advocaat is meer dan ooit van belang. Een wezenlijk element van een rechtsstaat is immers dat de rechtzoekende zijn rechten kan effectueren en onbelemmerde toegang heeft tot het recht.

De NOvA zal daar aandacht voor blijven vragen, ook in het kader van het regeerakkoord.
Regeren is vooruitzien, vooral als het om de rechtsstaat gaat.

Robert Crince le Roy,
Algemeen deken Nederlandse orde van advocaten