22-01-2018

Bart van Tongeren algemeen deken NOvA

"Verdomhoekje"

Op 25 januari organiseert de Tweede Kamercommissie voor Justitie & Veiligheid een rondetafelgesprek naar aanleiding van het eindrapport van de Commissie evaluatie puntentoekenning gefinancierde rechtsbijstand (commissie Van der Meer). De NOvA zal die gelegenheid wederom aangrijpen om politici duidelijk te maken dat het water aan de lippen van toevoegingsadvocaten staat en dat de toegang tot het recht, juist voor diegenen die het hard nodig hebben, steeds verder dreigt te worden uitgehold.

Na jarenlange bezuinigingen op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand heeft de commissie Van der Meer afgelopen najaar geconstateerd dat het stelsel dringend groot onderhoud nodig heeft. Advocaten in toevoegingszaken besteden gemiddeld veel meer uren aan een zaak dan de punten die daar tegenover staan. Er is jaarlijks een investering van € 127 miljoen extra nodig. Het feit dat een onafhankelijke onderzoekscommissie, notabene ingesteld door het kabinet zelf en opgezadeld met een ‘budgetneutrale taakopdracht’, deze conclusie trekt geeft aan hoe urgent de investering op dit moment is.

En wat doet de minister voor Rechtsbescherming hiermee? Vooralsnog weinig. Behalve dat hij een beroep doet op de “maatschappelijke verantwoordelijkheid en intrinsieke motivatie” van alle betrokken organisaties. Al jarenlang denkt de NOvA constructief mee om de toegang tot het recht voor de meest kwetsbare rechtzoekenden te waarborgen. Daarbij hebben wij diverse innovatieve oplossingen aangedragen, zoals het ontwikkelen van een collectieve basisverzekering voor rechtsbijstand, en minder complexe en meer conflictmijdende regelgeving.

Na vele onderzoeken is het nu echt de hoogste tijd voor maatregelen die zoden aan de dijk zetten. Want met voortdurende discussies over bezuinigingen wordt de rechtzoekende echt niet geholpen. Vooralsnog verwaarloost het kabinet zijn taak om te voorzien in adequate rechtsbijstand voor on- en minvermogenden. Ernstig, want het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand wankelt en dreigt om te vallen als er geen substantiële en structurele investeringen worden gedaan.

Des te wranger is dat de overheid zelf een van de grootste veroorzakers is van de toenemende druk op het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand. Als gevolg van nieuwe, complexe wet- en regelgeving zorgen verschillende departementen voor een toenemende vraag naar rechtsbijstand zonder dat hier voorzieningen tegenover staan. Maar liefst 60% van de zaken in het stelsel wordt tegen de overheid gevoerd. Dit betreft zeker niet alleen het strafrecht, maar gaat ook over zaken als zorg, sociale voorzieningen, huur. Onderwerpen waar elke burger mee te maken kan krijgen. Voor kwetsbare rechtzoekenden is bijstand daarbij door een pleitbezorger essentieel om voor hun recht te kunnen opkomen. Dat hoeft overigens zeker niet per se een advocaat te zijn, maar bijvoorbeeld in het geval van multiproblematiek evengoed een andere hulpverlener. Een burger die in een procedure met de staat verwikkeld is, is nog altijd beter dan een burger die zijn rug tegen die staat keert.

Een definitie van populisme is een stijl van politiek bedrijven die de bevolking eenvoudige oplossingen voorschotelt voor complexe problemen. Ik hoop dat dit kabinet voor de complexe problemen waarmee burgers worden geconfronteerd, mede als gevolg van wet- en regelgeving en overheidshandelen, een echte oplossing wil bieden. Als dat betekent dat juristen en advocaten in het verdomhoekje zitten omdat ze blijven hameren op het belang van professionele pleitbezorging en procedurele rechtvaardigheid, dan moeten we dat maar voor lief nemen. Een samenleving die is ingericht op tegenspraak is immers vele malen te prefereren boven een samenleving die de rug tegen gevestigde instituties keert.

Bent u in de middag van 25 januari in de gelegenheid: het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer is openbaar, dus komt allen!

Reacties (11)

J.H.F. Overkleeft

22-01-2018

Uitstekend verwoord !

Barend Benard

23-01-2018

Mee eens. Maar als de maatregelen waar de algemeen deken op doelt uitblijven, dan resteert er mijns inziens nog maar 1 mogelijkheid: staken!

Frank van der Bruggen

24-01-2018

Naast de bezuinigingen wordt door het Juridisch Loket de zaak al op slot gegooid door het opwerpen van drempels zoals beperkte openstellingen( 4 maal 2 uur per week), alleen de mogelijkheid om telefonisch een afspraak te maken of advies te vragen met een betalende telefoonlijn met een groot aantal wachtenden voor u. Mensen worden weggestuurd met een formulier om het zelf maar op te lossen. Feed back vindt niet plaats. Het aantal telefonische contacten telt niet het aantal opgeloste problemen. De kaalslag is ook al op een andere wijze beginnen.

Elianne van Dijk

24-01-2018

Voeg aan het rijtje zaken tegen de overheid ook het personen- en familierecht maar toe. De volstrekt niet op elkaar afgestemde lappendeken van wetswijzigingen die alle voorzieningen raken en die evenzeer tot een lappendeken van loketten hebben gemaakt, te samen met het op slot zetten van de schuldhulpverlening door gemeenten als de situatie niet stabiel is, hebben advocaten (en rechters) tot het loket gemaakt waar de toegang tot voorzieningen geforceerd moet worden. Dat kost heel veel werk dat al die loketten zelf behoren te doen en waar ze ook budget voor krijgen. Het optuigen van een Stichting Gratis Scheiden, waar 5 advocaten uitsluitend scheidingsmediation leveren tegen door het Superministerie gefinancierde kwijtschelding van eigen bijdragen en griffierechten is niet alleen geen oplossing, maar ook erg respectloos naar al die advocaten die blijkbaar geen gunsteling zijn en afgescheept worden met het verhaal dat maatschappelijk werk niet vergoed wordt, terwijl toch echt iemand het moet doen. En die in het incidentele geval dat deze cliënten nog wel psychisch overeind staan, voor een convenant met alle financiële informatie die de ambtelijke organisatie nodig heeft om niet meer afwijzend op welke voorziening dan ook te kunnen beslissen, maar moeten zien hoe die vergoeding binnen komt, omdat die bij een gemeenschappelijk verzoek echtscheiding volledig uit eigen bijdragen bestaat. Met enig geluk komt dat met bijzondere bijstand nog binnen of een vriendelijk familielid schiet te hulp, maar anders liggen die nota's dus op de stapel van de schuldhulpverlener die alles panklaar heeft aangeleverd gekregen. Ik denk dat de advocatuur in het veld al meer dan creatief genoeg is geweest en dat de overheid nu zelf aan zet is dat beter te regelen, of er anders voor te gaan betalen.

Hans van Santbrink

25-01-2018

In een stad als Rotterdam kunnen mensen ontiegelijk in de knel komen met instanties of elkaar. Rechtsbijstand door een betrokken advocaat kan dan echt het verschil maken tussen maatschappelijk weer mee doen of (definitief) afhaken..

sonja

29-01-2018

iklighier echt bijn dood tegaan en het luktme nooit om een advocaat tekrijgen al 3 jaar dit is onaanvaardbaar en alle mensen rechten zijngeschonden dit is nogveel erger! ik wilgraag komen maar zag dit pas nu aub nogeenkeer organisren en promoten!!

Ronald

31-01-2018

Mijn voorstel is dat mensen die gaan scheiden een eigen bijdrage gaan betalen, gelijk aan de kosten van het huwelijksfeest. Gebleken is dat ze een dergelijke uitgave in ieder geval kunnen betalen.

Carlo Welten

01-02-2018

Na 19 jaar 60/70 uur per week buffelen tegen een minimumloon, ben ik wel een beetje intrinsiek uitgemotiveerd.

Leo Huvers

01-02-2018

Naast dat toegang tot rechtsbijstand iets is dat we sowieso als samenleving zeer beschermendwaardig zouden moeten vinden, mis ik nog een brin van financiering. Zoals de schrijver al opmerkt zijn zeee veel rechtzaken van mensen aan de onderkant van de samenleving gericht tegen de overheid zelf. Al jaren zegt de politiek de regeldruk te willen terugdringen. Ik zou zeggen: grijpt uw kans en pas hier het principe van ‘de vervuiler betaaldt’ toe. Breng de kosten voor de rechtzaken in rekening bij het overheidsonderdeel wier wetgeving in de rechtsgangen in het geding is.

Maartje Post

14-02-2018

Ik ben zo'n familierecht advocaat met een submodaal inkomen en ik wil graag mijn waardering uitspreken voor onze Deken, die geen gelegenheid voorbij laat gaan om het belang van de gefinancierde rechtsbijstand onder de aandacht te brengen.

Vincent Rogiest

28-06-2020

Onrechtmatige daad van de gemeente Eindhoven, politie Eindhoven, gezondheidszorg, etc
Onrechtmatige daad (Nederland)
Nederland

Taal
Volgen
Bewerken

Een onrechtmatige daad is een generiek rechtsfeit uit het Nederlandse burgerlijk recht. Is de gedraging de dader toe te rekenen, dan wordt ook wel gesproken van een fout. Het betreft een handelen of een nalaten waarmee iemand op onwettige of onbehoorlijke wijze een ander schade toebrengt. Uit de onrechtmatige daad vloeit een verbintenis voort: het recht van het slachtoffer (of gelaedeerde) op een schadevergoeding, en de verplichting van de dader (of laedens) om deze te voldoen. De rechtsbetrekking tussen dader en slachtoffer(s) wordt in dit geval omschreven als aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad.

Van aansprakelijkheid uit onrechtmatige daad moeten twee andere vormen van aansprakelijkheid onderscheiden worden, waarbij ook sprake kan zijn van schade. Enerzijds is er de contractuele aansprakelijkheid. Daarbij ontstaat schade door het niet nakomen van een overeenkomst. Een voorbeeld hiervan is wanprestatie. Anderzijds is er de aansprakelijkheid uit de zogeheten 'rechtmatige daad'. Er zijn drie hoofdtypen van rechtmatige daad: zaakwaarneming, ongerechtvaardigde verrijking en onverschuldigde betaling.
Inhoud
Plaats binnen het rechtBewerken

De onrechtmatige daad is onderdeel van het Nederlandse civiele recht. Het maakt als juridisch begrip deel uit van het aansprakelijkheidsrecht. Aangezien een onrechtmatige daad verbintenissen in het leven roept, maakt het ook deel uit van het Nederlandse verbintenissenrecht dat een onderdeel is van het vermogensrecht. Aangezien de rechtsgevolgen van de onrechtmatige daad niet beoogd hoeven te zijn om op te treden kan de onrechtmatige daad binnen het rechtsfeitenschema als een feitelijke handeling worden getypeerd.

Plaats een reactie

Commerciële, beledigende, bedreigende, racistische of anderszins ongepaste reacties worden onmiddellijk verwijderd.