1aug

Complexiteit asielzaken vraagt om herijking vergoedingen

De vergoedingen voor asieladvocaten moeten zo snel mogelijk worden aangepast. Asielzaken vergen steeds meer tijd. Ook worden er hogere eisen gesteld aan de schriftelijke uitwisseling van stukken. Dit schrijft de NOvA in een wetgevingsadvies aan demissionair minister Franc Weerwind. Hij wil pas in 2025 een grootschalige herijking voor de sociale advocatuur doorvoeren. Hierin neemt hij ook de vergoeding voor asieladvocaten mee.

Asiel iStock-544131938In het ‘Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 en het Besluit toevoeging mediation in verband met de vergoeding van reiskosten en vervolgverhoren, toeslagen, tijdschrijven en enkele andere onderwerpen’ voert de minister kleine wijzigingen door. De NOvA kan zich over het algemeen vinden in de aanpassingen, maar mist wijzigingen ter herijking van de vergoeding in het asiel- en vreemdelingenrecht. Die vergoedingen zijn bij de vorige herijking gebaseerd op het peiljaar 2016 door de commissie-Van der Meer. Dat gaf een vertekend beeld omdat in dat jaar relatief veel eenvoudige zaken werden afgehandeld. Anno 2023 zijn zaken complexer, er zijn meer contactmomenten tussen advocaat en cliënt en er worden hogere eisen gesteld aan de schriftelijke uitwisseling van stukken. De NOvA adviseert de vergoedingen voor het doen van asielzaken zo snel mogelijk aan te passen. De nood onder sociaal advocaten is nog altijd hoog en het is niet vanzelfsprekend dat advocaten een redelijk inkomen kunnen genereren. Dit heeft gevolgen voor het aanbod van rechtsbijstand aan minder draagkrachtigen. Een eerste stap zou zijn de herinvoering van de vergoeding voor een verlengde asielprocedure en terugkeer van een vergoeding van vier punten voor een zienswijze.

Rapport
De inspectie Justitie en Veiligheid signaleerde de toegenomen complexiteit van asielaanvragen al in een rapport van februari 2022.

Meer informatie
Wetgevingsadvies Besluit tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000.

2023