23-05-2017

Bart van Tongeren oud - algemeen deken NOvA

"Goede gewoonte"

Kwaliteit is het uitsluiten van toeval, zo luidt de lijfspreuk van Louis van Gaal. Dat vind ik ook voor de advocatuur een mooi uitgangspunt. Net als in het voetbal kun je als advocaat natuurlijk onmogelijk alle externe variabelen voor de volle honderd procent beïnvloeden. Maar je kunt er wel naar streven om je cliënten dag in, dag uit de best mogelijke juridische dienstverlening te bieden.

Als iedere advocaat dit principe hanteert, komt dat op de eerste plaats de rechtzoekenden ten goede. Op grotere schaal is dit ook goed voor de kwaliteit en daarmee het imago van onze beroepsgroep als geheel.

Niet voor niets is kwaliteitsbevordering binnen de advocatuur een van de speerpunten van de NOvA, en zeker ook van mij als algemeen deken. Kwaliteit is geen actie, het is een gewoonte, zei wijsgeer Aristoteles lang geleden. Mijn streven is om die gewoonte bij iedere advocaat gemeengoed te laten zijn. Op verschillende manieren proberen we hier als beroepsorganisatie structureel invulling aan te geven, waarbij ‘toeval’ zo veel mogelijk wordt uitgesloten. Zo beschrijven de gedragsregels de normen waaraan advocaten moeten voldoen bij het uitoefenen van hun beroep. De laatste maanden vindt een intensief onderzoek plaats naar welke gedragsregels vernieuwing behoeven. Uw ideeën hierover zijn nog steeds welkom bij de commissie Gedragsregels, die in december haar bevindingen presenteert. Een andere wijze om de kwaliteit verder te borgen is de introductie van kwaliteitstoetsen, die naar verwachting begin volgend jaar hun intrede zullen doen.

Via de beroepsopleiding krijgt iedere advocaat de basis om de kernwaarde ‘deskundigheid’, een belangrijke kwaliteitspijler, in praktijk te kunnen brengen. Momenteel loopt het onderzoek BA 2020 om de beroepsopleiding ook toekomstbestendig te houden voor de komende jaren. Ook na hun stage moeten advocaten hun kennis en kunde continu op peil houden. Door hiervoor jaarlijks een vastgesteld aantal PO-punten te behalen, bewijst de gespecialiseerde advocaat blijvend te voldoen aan de kwaliteitseisen binnen zijn of haar vakgebied. Om de kwaliteit te bevorderen heeft de algemene raad recent een voorstel gelanceerd om de vereiste PO-punten voor een aantal rechtsgebieden op te hogen, wil een advocaat zich op dat betreffende rechtsgebied als specialist kunnen presenteren. Ik ben benieuwd hoe u hier over denkt. Tot en met 30 mei kunt u reageren op de baliebrede consultatie.

Ook toezicht en tuchtrecht dragen bij aan de borging van kwaliteit binnen de advocatuur. Vorig jaar is zowel het aantal klachten bij de lokale dekens als het aantal tuchtzaken tegen advocaten afgenomen. Een trend die zich de afgelopen jaren structureel lijkt door te zetten. Het aantal klachten daalde in 2016 licht naar 2.293. Driekwart hiervan werd ingediend door een burger, waarbij de meeste klachten (bijna de helft) over de eigen advocaat gingen. Verder nam het aantal dekenklachten af van 94 naar 79. Bij de raden van discipline werden het afgelopen jaar 998 zaken aangebracht, zeven procent minder dan in 2015. Misschien nog wel veelzeggender is dat het aantal gegronde klachten daalde van 345 naar 290. Nog 290 teveel, maar een bemoedigende ontwikkeling. Ook het aantal klachten bij de Geschillencommissie Advocatuur verminderde aanzienlijk: de grootste daling van alle aangesloten geschillencommissies.

Al met al doen deze cijfers vermoeden dat advocaten beter zijn gaan presteren. Natuurlijk zijn deze kwantitatieve afnames niet een-op-een door te vertalen naar een kwalitatieve kwaliteitssprong. Achterover leunen is dan ook geen optie, maar het is onmiskenbaar een indicatie dat we als beroepsgroep de verantwoordelijkheid nemen om de kwaliteit te verbeteren. Mijn hoop is dat dit geen toeval is, maar een teken van een inmiddels ingesleten goede gewoonte.