04-04-2024

Robert Crince le Roy algemeen deken NOvA

"Vertrouwelijkheid kwijt?"

Recent nam de Tweede Kamer, in weerwil van de minister voor Rechtsbescherming, twee amendementen aan die het mogelijk maken dat gesprekken tussen een gedetineerde in de extra beveiligde inrichting of een afdeling intensief toezicht en zijn advocaat bekeken én beluisterd kunnen worden. Dit moet volgens Kamerleden voorkomen dat advocaten onder druk worden gezet.

Advocaten met cliënten in een verzwaard regime zien visueel en auditief toezicht op geen enkele wijze bijdragen aan hun veiligheid. Het schendt eerder een goede en eerlijke procesgang omdat de cliënt en advocaat niet meer vrij met elkaar kunnen spreken.

De NOvA heeft over de voorgenomen wijziging van de Penitentiaire beginselenwet meerdere keren aangegeven dat de voorgestelde maatregelen van de minister voor Rechtsbescherming voor visueel toezicht ingrijpen op het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt. De NOvA pleit daarom voor een individuele beoordeling in plaats van generieke maatregelen die automatisch gelden voor alle gedetineerden in een verzwaard regime.

Voor de Tweede Kamer als medewetgever zou glashelder moeten zijn dat het standaard opnemen van en zo mee kunnen luisteren met gesprekken tussen advocaat en cliënt juridisch niet houdbaar is.  De Kamer komt daarmee op ramkoers met verdragen waar Nederland zich aan heeft gecommitteerd, zoals het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens en de EU-Richtlijn betreffende het recht op toegang tot een advocaat in strafprocedures. Een rechtsstatelijk onwenselijke positie die vermeden moet worden.

Het kan en mag niet zo zijn dat wordt meegekeken en meegeluisterd naar de wijze waarop een verdachte zich met zijn advocaat voorbereidt op de verdediging tegen de overheid die hem strafrechtelijk vervolgt.

Nu de minister spoedadvies heeft gevraagd aan de Raad van State en de stemming in de Tweede Kamer is uitgesteld, kan het tij nog worden gekeerd. Wetgever, let op uw zaak!

Robert Crince le Roy
Algemeen deken NOvA