29-03-2018

Ruben Alderse Baas oud- lid algemene raad NOvA

"Wie kijkt eigenlijk in onze data?"

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Ook voor advocaten betekent dat een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat u persoonsgegevens verwerkt en beschermt volgens de wet.

Als advocaten zijn we gewend om met vertrouwelijke gegevens om te gaan. Immers: ‘de advocaat is bij de uitoefening van zijn beroep vertrouwenspersoon en neemt geheimhouding in acht binnen de door de wet en het recht gestelde grenzen’ (artikel 10a, lid e, Advocatenwet). Toch brengt de AVG ook voor onze beroepsgroep nieuwe uitdagingen mee. Weet u bijvoorbeeld wat u moet doen bij een datalek? Bent u zich ervan bewust dat u niet alleen diensten aanbiedt, maar ook afneemt? Hebben uw leveranciers alles op orde? Hoe registreert u nieuwe cliënten en verwerkt u deze gegevens in uw cliëntenbestand? Handreikingen gepubliceerd op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en het ministerie van Justitie en Veiligheid kunnen u daarmee een eind op weg helpen. Op de website van de NOvA vindt u ook veel informatie, waaronder een model-bewerkersovereenkomst. Hetzelfde geldt voor het komende NOvA Innovatieplatform, dat geheel is gewijd aan de AVG.

De AVG is niet alleen maar een set nieuwe regels waar we vinkjes achter moeten zetten. Het is ook een volgende stap in de erkenning dat data steeds meer centraal staan binnen onze maatschappij én economie. Veel gehoord: “data zijn het nieuwe goud”. Dit geldt zeker voor advocaten. Als beroepsgroep moeten we ons bewust zijn van de waarde ervan en hoe we hier in de toekomst mee omgaan. Zouden we data van cliënten bijvoorbeeld net zo moeten behandelen als derdengelden? Dus data scheiden tussen enerzijds bedrijfsgegevens van de advocaat die onder toezicht zouden kunnen vallen van de AP, en anderzijds de inhoud van dossiers die onder toezicht van deken vallen? Wat dat betreft, hoe verhoudt de AP zich tot het toezicht van de deken? En wat zijn de gevolgen van de herleidbaarheid van de blockchain voor het verschoningsrecht? Dit zijn belangrijke vragen waar we als balie nu actief mee aan de slag moeten. Een nieuwe focus op het belang van data, evenals op de rol van de advocaat in een transformerende maatschappij is een zakelijke én ethische verplichting.

De NOvA trapt af op 25 april op het Innovatieplatform in de Jaarbeurs in Utrecht. Als u niet zelf aanwezig kunt zijn, kunt u meekijken via Periscope of later de registratie op onze website terugkijken. Ik raad u aan u te verdiepen in de AVG en niet alleen om een boete te voorkomen.