Zoeken

Zoekresultaten (130)

U heeft gezocht op: Toezicht

 • pagina

  Regelgeving Wwft

  Overzicht van huidige regelgeving en actuele wetgevingsvoorstellen (Wwft en EU): Huidige regelgeving Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme; Uitvoeringsbesluit Wwft 2018; Uitvoeringsregeling Wet ter voorkoming van witwas ...

 • pagina

  Wwft

  Advocaten(kantoren) zijn bij bepaalde aangewezen diensten verplicht de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) toe te passen. Zij hebben in dat geval een poortwachtersrol. Het is van belang dat advocaten bekend zijn met ...

 • pagina

  Landelijke Ordendag 2023

  De NOvA organiseert op vrijdag 22 september op het terrein van GeoFort in Herwijnen weer een ontspannen en inhoudelijke ontmoeting tussen alle besturen en medewerkers van lokale en landelijke orden, (plv) leden van het college van afvaardigden, ...

 • pagina

  Vacature assistent toezicht

  ASSISTENT TOEZICHT (32-40 uur per week | startdatum in overleg)  Wat ga je doen?In deze afwisselende functie als assistent toezicht ondersteun je jouw collega’s en lever je proactief secretariële, administratieve en organisatorische ...

 • pagina

  Wpta/LTA

  Landelijk toezichthouder advocatuur Het toezicht op de advocatuur gaat veranderen. De minister voor Rechtsbescherming heeft in verschillende Kamerbrieven en commissiedebatten de contouren geschetst van het nieuwe toezichtmodel. Er komt een landelijk ...

 • pagina

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  Met deze Taskforce biedt de NOvA een alternatief voor de voorstellen zoals inperking van de vrije advocaatkeuze en de rechten van verdachten, waarmee de vorige minister voor Rechtsbescherming ondermijning wilde tegengaan. Landelijk kenniscentrum en ...

 • pagina

  Contante betalingen

  De NOvA is niet bekend met de inhoud van het onderzoeksrapport zelf; dat is niet gedeeld met de NOvA. Op grond van hetgeen wel naar buiten is gebracht lijkt een probleem te bestaan rond: a) de bekendheid met de toepasselijke regel; en b) (het toezi ...

 • pagina

  Sanctieregelgeving

  Actualiteiten Brief BuZa Stand van zaken Sanctienaleving en Handhaving (21 april 2023) Sancties in ontwikkeling en modernisering Sanctiewet (TvS&O) (1 april 2023) Conclusies Europese Raad (23 maart 2023) Addendum bij Leidraad Financiël ...

 • pagina

  Tijdlijn toezicht en Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta)

  13-07-2023 Infographic visie AR – toekomstig toezichtmodel 05-07-2023 Reactie dagelijks bestuur dekenberaad uitgangspunten OTA 29-06-2023 Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen van de minister voor Rechtsbijst ...

 • pagina

  Dekenappel kengetallen

  De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Dat is de uitkomst van de lang lopende discussie die tot 2015 met het ministerie van JenV werd gevoerd. Het toezichtstelsel is uiteindelijk onafhankelijk en op afstand van d ...

 • pagina

  Stichting Derdengelden

  Artikel 6.4 eerste lid, sub d van de Voda jo. artikel 32 sub d, van de Roda bepaalt dat een advocaat het volgende met betrekking tot de stichting derdengelden moet beschrijven:i. of en zo ja, welke stichting tot zijn beschikking staat;ii. welke proce ...

 • pagina

  NOvA-noodtelefoon

  In oktober 2019 is het Contactpunt Beroepsgroepen ingesteld. Advocaten die een dreiging ondervinden of vragen hebben over hun veiligheid, kunnen een speciaal noodnummer van de NOvA bellen. Het noodnummer van de NOvA is te vinden op ...

 • pagina

  Intern feitenonderzoek

  Het verrichten van intern feitenonderzoek (of: corporate investigations, compliance- of forensisch onderzoek) valt binnen de grenzen van de beroepsuitoefening van advocaten, aangezien dit gaat over de bepaling van de rechtspositie van de cliën ...

 • pagina

  Kantoorverantwoordelijke

  De kantoorverantwoordelijke: is een advocaat van het betreffende kantoor; doet alle kantooropgaven, zoals de Opgave Nieuw Kantoor (ONK); ontvangt het verzoek van de lokale deken om de financiële kengetallen namens het kantoor aan te leveren ...

 • pagina

  Advocaat in dienstbetrekking

  Het is mogelijk dat een advocaat in dienst is bij een werkgever. In artikel 5.9 van de Verordening op de advocatuur staan regels over de dienstbetrekking. Een advocaat kan uitsluitend de praktijk uitoefenen in dienst van (kort samengevat): een adv ...

 • pagina

  Toegelaten vrije beroepen

  Het is slechts in beperkte mate mogelijk dat de advocaat een samenwerkingsverband aangaat met niet-advocaten. Slechts met toegelaten vrije beroepen is dit mogelijk (artikel 5.4, eerste lid, onderdeel c, van de Verordening op de advocatuur). Toegelat ...

 • pagina

  Samenwerkingsverbanden

  Als de advocaat via een samenwerkingsverband de praktijk uitoefent, zijn er regels over toegestane samenwerkingsverbanden (artikel 5.4 van de Verordening op de advocatuur) en de naamgeving (artikel 5.5 van de Verordening op de advocatuur). Een samen ...

 • pagina

  Praktijkrechtspersonen

  Als de advocaat via een praktijkrechtspersoon de praktijk uitoefent, zijn er regels waaraan de bestuurders (artikel 5.6 van de Verordening op de advocatuur), de oprichting (artikel 5.7 van de Verordening op de advocatuur) en het aandeelhouderschap en ...

 • pagina

  Toezicht

  De deken houdt toezicht op:• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Advocatenwet (artikel 45a, eerste lid, van de Advocatenwet);• De naleving van het bepaalde bij of krachtens de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van ...

 • pagina

  FAQ

  Over diverse onderwerpen heeft de NOvA veelgestelde vragen opgesteld: Advocatenpas Advocatenpas-app Beroepsopleiding Advocaten - basistest Beroepsopleiding Advocaten - patroonscursus Beroepsopleiding Advocaten - start 2022 Experiment met ...

 • pagina

  lokale Orden

  De jaarlijkse vergadering van de orde van advocaten in een arrondissement kiest een advocaat als deken. Deze deken houdt op grond van de Advocatenwet toezicht op de advocaten die kantoor houden binnen het arrondissement (artikel 45a Advw) en behandel ...

 • pagina

  Publicaties

  Besluiten van de algemene raadAlle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank. Besluiten van het college van afgevaardigdenDe besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde. ...

 • pagina

  Vacatures

  Bureau van de NOvAMet ongeveer 60 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. Bij het bu ...

 • pagina

  Bestuursorganen

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 ...

 • pagina

  Tuchtrecht

  De procedure van het tuchtrecht is geregeld in artikelen 46 tot en met 60h van de Advocatenwet. Iedere belanghebbende, bijvoorbeeld een (voormalig) cliënt van een advocaat of de advocaat van de wederpartij, kan een klacht over een advocaat indie ...

 • pagina

  De advocaat

  De advocaat neemt in de rechtsbedeling een centrale positie in. De advocaat biedt de rechtzoekende toegang tot het recht en draagt zo bij aan de rechtstatelijke verhoudingen tussen rechtzoekende en overheid en tussen rechtzoekenden onderling. Advoca ...

 • pagina

  Geheimhoudernummer kantoorverantwoordelijke

  Nummerherkenning samen met Mijn OrdeDe aparte nummerherkenning-website is geïntegreerd in Mijn Orde. Advocaten kunnen via Mijn Orde zowel hun gegevens registreren waarmee ze op het tableau staan als hun geheimhoudernummers beheren. Kantoorverant ...

 • pagina

  Toezicht

  FaillissementenIn het beveiligde webportaal Mijn Rechtspraak Toezicht – Faillissementen wisselt u met de rechtbank digitaal gestructureerde informatie uit over een zaak. In alle soorten nieuwe faillissementszaken werkt u via Mijn Rechtspraak. ...

 • pagina

  Hoe werkt digitale toegankelijkheid?

  Civiel recht Bestuursrecht Toezicht Strafrecht Raad van State Hoge Raad Op enkele rechtsgebieden wordt verplicht digitaal geprocedeerd. Dat zijn: Sinds 2014: strafrecht, reguliere zaken t.b.v. enkelvoudige kamer. Sinds 1 maart 2017: civ ...

 • pagina

  Unit Dekenaal Toezicht Advocatuur

  Toezicht op advocaten is gericht op het bewaken en bevorderen van de kwaliteit en integriteit van de advocatuur en de praktijkuitoefening. De dekens van de 11 arrondissementen zijn de wettelijk toezichthouder op advocaten. Gezamenlijk vormen zij het ...

 • pagina

  Niet tevreden over een advocaat?

  Orde van advocaten van het arrondissement: Amsterdam (Amsterdam) Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden) Limburg (Maastricht, Roermond) Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht) Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem, Haarlemmermeer, Zaanst ...

 • pagina

  Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek

  De 'Handleiding bestuursrechtelijk onderzoek’ geeft advocaten praktische handvatten hoe zij dienen te handelen bij een bestuursrechtelijk onderzoek. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de toezichthouders als de advoc ...

 • pagina

  Privacystatement

  Inleiding De Nederlandse orde van advocaten (hierna: ‘NOvA’) is een op grond van artikel 134 van de Grondwet bij de Advocatenwet ingestelde publiekrechtelijke beroepsorganisatie en wordt gevormd door de gezamenlijke advocaten die in Neder ...

 • pagina

  Unit Financieel Toezicht Advocatuur

  Binnen de NOvA voert de unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA) in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de lokale deken financiële en Wwft-onderzoeken bij advocaten(kantoren) uit. Naam Functie Ubo Bilstra RAu.bilstra@ad ...

 • pagina

  Stress op het werk

  Het is belangrijk stappen te ondernemen om stress te herkennen en te beheersen. Je kunt misschien weinig doen aan externe druk, maar je kunt wel leren hoe je ermee om moet gaan. Hieronder staan een aantal tips voor wat je stress geeft en hoe je er - ...

 • pagina

  Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

  De AVG, wat moet ik ermee?De NOvA organiseerde op 25 april 2018 het innovatieplatform om advocaten nader te informeren over de Algemene verordening gegevensbescherming.  Deskundigen bogen zich tijdens deze bijeenkomst over vragen als: Wat is ...

 • pagina

  algemene raad

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 ...

 • pagina

  Handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten

  De Nederlandse orde van advocaten heeft de handleiding Wwft en UBO-register voor advocaten geactualiseerd (september 2022). Deze handleiding biedt advocaten(kantoren) handvatten voor de naleving van de verplichtingen op grond van de Wwft. Hierin word ...

 • pagina

  college van toezicht

  Het college van toezicht kijkt met een onafhankelijke blik van buiten naar het functioneren van het systeem van toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het college van toezicht ziet erop toe dat hun toezicht onafhankelijk, transpara ...

 • pagina

  Landelijk bureau

  Het bureau geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgestelde beleid en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur. Aan het hoofd van het bureau van de Nederlandse orde van advocaten staat de algemeen secretaris, die ...

 • pagina

  dekenberaad

  Dit betekent dat het dekenberaad als zodanig geen besluiten neemt. Als er iets besloten wordt, wordt dit door alle elf dekens afzonderlijk gedaan. De dekens nemen aan het dekenberaad deel als toezichthouder en klachtbehandelaar en als voorzitter van ...

 • pagina

  Mijn Orde

  INLOGGEN OP MIJN ORDE Aanpassen van uw gegevensIn Mijn Orde beheert u gegevens die over u als advocaat op het tableau geregistreerd staan. Verandert er iets aan uw contactgegevens of gaat u binnenkort bij een ander kantoor aan de slag? L ...

 • pagina

  Toezicht en Tuchtrecht

  De NOvA ondersteunt de 11 dekens bij de toezichtuitoefening. Sinds 2013 voeren gespecialiseerde medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de NOvA zowel financiële als Wwft-onderzoeken uit. Daarnaast ondersteunt de NOvA het deken ...

 • pagina

  Vind een advocaat

  In de zoekmachine ‘Vind een advocaat’ staan alle in Nederland ingeschreven advocaten. Via de zoekmachine kunt u zoeken op naam, plaatsnaam en specialisatie. Heeft u vragen over het zoeken? Bekijk de informatie over het zoeken. Het Juridi ...

 • pagina

  Over de NOvA

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De NOvA h ...

 • pagina

  Disclaimer

  De bepalingen van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website https://www.advocatenorde.nl. Beperkte aansprakelijkheidHoewel de Nederlandse orde van advocaten (hierna: ‘NOvA’) met betrekking tot de totstandkoming van deze website ...

 • pagina

  Modelkantoorhandboek

  De Verordening op de advocatuur verplicht u als advocaat te beschrijven hoe u aan bepaalde regels uit de Verordening op de advocatuur voldoet (artikel 6.4). Artikel 32 van de Regeling op de advocatuur geeft hier verder invulling aan. Het modelkantoor ...

 • nieuwsbericht

  Vrije advocaatkeuze vaak in het geding bij rechtsbijstandsverzekering

  Volgens veel rechtsbijstandsverzekeraars kunnen verzekerden pas zelf een externe advocaat kiezen, én de kosten van rechtsbijstand vergoed krijgen, nadat de opdrachtbevestiging door hen is verstrekt. Verder oordelen verzekeraars veelal dat er g ...

 • nieuwsbericht

  Eerste reactie van de algemene raad op toezichtplannen minister 

  De algemene raad stelt vast dat de minister ervoor gekozen heeft om het toezicht op de advocatuur volledig onafhankelijk van de staat te blijven organiseren. De algemene raad steunt deze keuze.     Met de plannen van de minister wordt een volgende st ...

 • nieuwsbericht

  Twee nieuwe leden raad van advies benoemd

  Raymond Vlecken (links op de foto) is sinds 2010 burgemeester, vanaf 2021 van de gemeente Weert. Daarvoor was Vlecken twintig jaar lang advocaat. Tom Mulder (rechts op de foto) is advocaat sinds 1997 en momenteel Senior Executive Vice President bij ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2022 goed

  Het resultaat over 2022 bedraagt ruim € 1.039.000 tegenover een begroot tekort van € 692.000. Over de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting. Met name de onderbesteding in de kosten voor het toezicht draagt bij aan het ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

  Met deze maatregelen wordt zowel het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State als het eerder door de NOvA uitgebrachte kritische advies (grotendeels) terzijde geschoven. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperkin ...

 • nieuwsbericht

  Minister: “Advocaten moeten als hoeders van de rechtsstaat veilig hun werk kunnen doen”

  Algemeen deken Robert Crince le Roy, lid van de algemene raad Jeroen Soeteman en voorzitter van het dekenberaad Peter Hanenberg spraken met de minister over de veiligheid van advocaten en een goede informatiestroom vanuit de overheid, zodat een gedeg ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2022

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  NOvA brengt maatschappelijk paspoort advocatuur in kaart

  Dit blijkt uit een recente enquête van I&O Research in opdracht van de NOvA. Middels de enquête 'Maatschappelijk paspoort advocatuur’ heeft de NOvA onderzocht hoe maatschappelijk actief de balie is. De maatschappelijke bijdrage ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad: goed toezicht met waarborg kwaliteit en onafhankelijk van de Staat

  De kosten voor het toekomstig toezicht worden, net als nu het geval is, gedragen door de beroepsgroep. De algemene raad is van mening dat de sterkste schouders daarbij de zwaarste lasten moeten dragen. Gesprekken en adviezenDe algemene raad heeft in ...

 • nieuwsbericht

  Hoe wordt uw financiële bijdrage in 2023 besteed?

  Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (27%) naar het toezicht op de advocatuur, opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Vlak daarna volgt de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van disci ...

 • nieuwsbericht

  Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

  Dit laat de NOvA de minister voor Rechtsbescherming weten in een advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie. Maximaal twee rechtsbijstandsverlener ...

 • nieuwsbericht

  Toezicht op de advocatuur

  De onafhankelijke positie van de advocatuur ten opzichte van de overheid is een essentieel beginsel van de rechtsstaat. De advocaat moet vertrouwelijkheid betrachten en de gegevens van zijn cliënten geheimhouden. De landelijke toezichthouder (L ...

 • nieuwsbericht

  Stijging financiële bijdrage 2023 beperkt tot 7%

  Na een daling in 2022, stijgt de financiële bijdrage aan de NOvA voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2023 met respectievelijk € 68 en € 22. Desondanks laat de door de algemene raad in november vastgestelde begroting voor 2023 een tek ...

 • nieuwsbericht

  Verstrekkingen uit het UBO-register opgeschort

  De minister van Financiën laat in een Kamerbrief weten dat, hangende nadere analyse van de uitspraak (waaronder in EU-verband) en het in kaart brengen van de gevolgen daarvan, tijdelijk helemaal geen verstrekkingen worden gedaan uit het UBO-regi ...

 • nieuwsbericht

  Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kritisch op verruiming gronden voor plaatsing in EBI

  Het gaat hierbij specifiek om enkele voorgenomen aanpassingen aan de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de huisregels van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI). Met de voorgenomen wijzigingen wil de m ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw bestuurslid Jan Broekhuizen: “Enige zelfrelativering vind ik wel prettig”

  Kun je jezelf voorstellen aan de balie?  “Als advocaat houd ik me al 25 jaar bezig met financieel recht. De eerste 15 jaar in de context van een bredere banking & finance-praktijk, in de afgelopen jaren bij Kennedy van der Laan meer e ...

 • nieuwsbericht

  Sanctieregelgeving – ‘A clash between the rule of law and the rule of the gun’

  Door de complexiteit van de sanctieregelingen en de veelheid aan sancties die over de EU-lidstaten is uitgestort, is correcte naleving geen eenvoudige taak. Bovendien heeft naleving van de sancties voor de Nederlandse advocatuur een dubbele dimensie ...

 • nieuwsbericht

  Wat betekent de Europese anti-witwasautoriteit voor de Nederlandse advocatuur?

  De Anti-Money Laundering Authority (AMLA) krijgt als Europese toezichthouder de coördinatie van en het toezicht op de nationale AML/CFT-toezichthouders tot taak. Momenteel is de deken de (nationale) toezichthouder op de Wet ter voorkoming van wi ...

 • nieuwsbericht

  Jan Broekhuizen treedt toe tot de algemene raad

  Mr. dr. J.P. Broekhuizen is vanaf 1997 advocaat en is sinds 2015 als partner verbonden aan Kennedy van der Laan in Amsterdam. Broekhuizen is gespecialiseerd in financieel recht en financieel toezicht. Op dit gebied is hij een ervaren adviseur voor fi ...

 • nieuwsbericht

  Alle geheimhoudernummers van advocaten ook naar DJI en AIVD/MIVD

  De DJI en AIVD/MIVD gaan de volledige lijst met geheimhoudernummers gebruiken voor hun systeem van nummerherkenning. Hiertoe zal de NOvA deze instanties dagelijks voorzien van alle actuele, bij de NOvA geregistreerde geheimhoudernummers, zoals sinds ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur krijgt landelijk toezichthouder

  De Advocatenwet zal hiervoor worden aangepast. Het toezicht is in 2015 met de Wet positie en toezicht advocatuur bij de elf lokale dekens belegd. In 2020 is in opdracht van de minister de wet geëvalueerd. Hieruit volgden aanbevelingen voor verb ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

  Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.486.901, tegenover een begroot tekort van € 414.000. Dit is voor een groot deel het gevolg van hogere inkomsten uit de financiële bijdrage ten opzichte van de begroting. Hierin werd als ge ...

 • nieuwsbericht

  Taskforce Bescherming tegen ondermijning moet weerbaarheid advocaten vergroten

  Dit sluit aan bij de oprichting van de Taskforce Bescherming tegen ondermijning door de NOvA, eind vorig jaar. Hierbij ligt de nadruk op het herkennen van signalen van ondermijning, preventieve maatregelen en ondersteuning van advocaten. Met dit init ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2021

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  Rondetafelgesprek sanctiemaatregelen en advocatuurlijke dienstverlening

  Toepassing en naleving van de sancties roepen verschillende juridische en ethische vraagstukken op, die voor de hele balie, de rechtspleging en de rechtsstaat van groot belang zijn. Vragen zoals naar de gevolgen van de sancties voor de toegang tot he ...

 • nieuwsbericht

  NOvA Taskforce Bescherming tegen ondermijning

  NOvA landelijk kenniscentrum en aanspreekpuntDe nadruk van de Taskforce ligt op ‘de voorkant’: preventieve maatregelen en ondersteuning voor advocaten. Een van de doelen is het herkennen van signalen van ondermijning. Waar mogelijk wordt ...

 • nieuwsbericht

  Hoe wordt uw financiële bijdrage besteed?

  Van de financiële bijdrage gaat het grootste deel (28%) naar de bekostiging van de tuchtrechtspraak (hof en raden van discipline). Vlak daarna volgt het toezicht (24%), opgebouwd uit de kosten van het college van toezicht en het dekenberaad. Iet ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op dekenappel kengetallen

  De advocatuur is zelf verantwoordelijk voor het toezicht op de beroepsgroep. Dat is de uitkomst van de lang lopende discussie die tot 2015 met het ministerie van JenV werd gevoerd. Het toezichtstelsel is uiteindelijk onafhankelijk en op afstand van d ...

 • nieuwsbericht

  Lichte daling financiële bijdrage 2022

  Positief resultaatDoor de geringe groei van de balie en het verwachte positieve resultaat over 2021 ontstaat komend jaar ruimte om de financiële bijdrage voor advocaten in categorie 1 en 2 in 2022 te verlagen met respectievelijk € 35 en &eu ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning

  In de Kamerbrief wordt door minister Dekker terecht onderkend dat ‘verreweg de meeste advocaten hun werk goed en integer doen’. Tegelijkertijd zijn er advocaten die zich niet houden aan de geldende beroeps- en gedragsregels, en is er ...

 • nieuwsbericht

  Verdere versterking van het toezicht

  De brief van de minister volgt op de evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) en de uitwerking van de aanbevelingen uit de wetsevaluatie. Het toezicht blijft onafhankelijk van de staat georganiseerd maar dient verder te worden versterkt. I ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM nu ook als podcast

  In NOvUM geven gasten uit en rondom de advocatuur hun visie op het vak en actuele ontwikkelingen en thema's. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek (bijvoorbeeld over de wenselijkheid van contante betalingen) of een interview met leden van het platf ...

 • nieuwsbericht

  Roelie van Wijk-Russchen beoogd kroonlid college van toezicht advocatuur

  Van Wijk-Russchen kan bogen op een lange carrière in de financiële wereld, het bank- en verzekeringswezen en de pensioensector. Zo bekleedde zij bestuursvoorzitter- en managementposities bij Aegon Asset Management, TKP Investments/Pensioe ...

 • nieuwsbericht

  Gevolgen van de WBTR voor de stichting derdengelden

  Na inwerkingtreding van de WBTR (vooralsnog met uitzondering van het monistisch bestuursmodel) geldt voor de stichting derdengelden dat de bestaande structuren voor bestuur en toezicht grotendeels behouden blijven. Het overgangsrecht voorkomt da ...

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op NRC-artikel over koppelwebsites en provisie

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft tot wettelijke taak een behoorlijke praktijkuitoefening door advocaten te bevorderen in het belang van de goede rechtsbedeling. Het betreft hier met name het waarborgen van de in de wet neergelegde kernw ...

 • nieuwsbericht

  Overheveling kosten dekenberaad van lokale orden naar NOvA

  Op 3 december 2020 heeft het college van afgevaardigden het Besluit financiële bijdrage 2021 vastgesteld. Voor advocaten in categorie 1 is de financiële bijdrage aan de NOvA € 1.005, voor categorie 2 is dit € 329. Ten opzichte van ...

 • nieuwsbericht

  Dekenappel financiële kengetallen advocatuur

  De tuchtrechter oordeelde dat het opvragen van die kengetallen bij elk advocatenkantoor was toegelaten maar besliste niettemin dat de weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken niet tuchtrechtelijk verwijtbaar was. Het gebeurt niet vaak dat d ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad en dekenberaad vragen om snelle implementatie aanbevelingen Wpta

  De algemene raad en het dekenberaad reageren in hun gezamenlijke brief op de aanbevelingen in het eindrapport. De NOvA stelde eerder zich goed te kunnen vinden in de conclusies van het evaluatierapport en de beleidsreactie daarop van de min ...

 • nieuwsbericht

  Het verhaal achter de financiële bijdrage 2021

  De afgelopen jaren steeg de financiële bijdrage, met name door de toegenomen kosten van het toezicht en tuchtrecht. Hoe zit dat voor 2021?  “Dit jaar hebben we een lichte stijging nét niet weten te voorkomen. Dat er toch iets ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur in beweging met experiment: rechtsbijstandsverzekeraars mogen niet-verzekerden bijstaan

  Het experiment duurt maximaal vijf jaar en is onderdeel van een breder onderzoek naar een mogelijk nieuw systeem van regelgeving rond toegestane bedrijfsstructuren voor advocaten. “De algemene raad denkt al langer over de vraag of de regelgevin ...

 • nieuwsbericht

  Groen licht voor digitaal procederen civiel en bestuursrecht

  Na het stopzetten van KEI heeft de Rvdr een nieuwe aanpak voor digitaal procederen gekozen, het zogenaamde Basisplan digitaal procederen civiel en bestuursrecht. De bedoeling is dat het mogelijk wordt om zaken digitaal in te dienen en digitaal stukke ...

 • nieuwsbericht

  Vertrouwelijk telefoneren met uw cliënt? Check uw geheimhoudernummers!

  Wat verandert er?Mijn Orde is uitgebreid met de registratie van geheimhoudernummers. U vindt hier al uw gegevens bij elkaar in één omgeving. Nieuw is dat u nu zelf kunt inzien welke geheimhoudernummers er voor u en uw kantoor zijn gereg ...

 • nieuwsbericht

  Reactie op eindrapport evaluatie Wet positie en toezicht advocatuur en beleidsreactie minister Dekker

  De NOvA ziet het toezichtstelsel van de advocatuur als een belangrijke waarborg en bescherming voor rechtzoekenden omdat daarmee de onafhankelijke positie van de advocaat gewaarborgd is; onafhankelijk van de staat gereguleerd en ook het toezicht op a ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel ‘fiscaal verschoningsrecht’ in consultatie

  Voordat dit consultatievoorstel het licht zag, heeft de NOvA (eerst door Bert Fibbe en later Petra van Kampen) met het Ministerie van Financiën een aanzienlijk aantal gesprekken gevoerd. Hierin is keer op keer het fundamentele belang van de gehe ...

 • nieuwsbericht

  Aanpak voor veiligheid en weerbaarheid van advocaten

  Weerbaarheid advocatuurDe minister zet de komende jaren structureel in op bewaken en beveiligen en getuigenbescherming. Bij de beroepsgroepen zelf, zoals als de advocatuur, ligt de nadruk op het vergroten van de bewustwording ten aanzien van mogelijk ...

 • nieuwsbericht

  Jaarverslag dekenberaad: grote stappen vooruit in toezicht op de advocatuur

  Highlights uit 2019Enkele highlights uit het afgelopen jaar: - de verdere uitrol van de kengetallen, waardoor nog betere financiële monitoring en risicogestuurd toezicht mogelijk was;- de verdere uitbouw van het Wwft-toezicht, mede in het licht ...

 • nieuwsbericht

  2019 in het teken van kwaliteit en rechtsbijstand

  In digitale vorm wordt beknopt teruggekeken op actuele dossiers zoals gefinancierde rechtsbijstand en kwaliteitsbevordering, waaronder het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat ...

 • nieuwsbericht

  De financiële bijdrage onder de loep

  Vorig jaar steeg de financiële bijdrage met 10 procent, dit jaar wederom met 12 procent. Hoe is deze verhoging te verklaren?‘De afgelopen twee jaar zijn er grote kostenposten op het gebied van toezicht en tuchtrecht bijgekomen. Dit is onde ...

 • nieuwsbericht

  Frans Knüppe neemt taken algemeen deken waar

  In de vergadering van het college van afgevaardigden op 26 maart 2020 zal de verkiezing van de nieuwe algemeen deken plaatsvinden. De algemene raad is voornemens Frans Knüppe hiervoor voor te dragen. Johan Rijlaarsdam (1960) is vanaf 1 januari ...

 • nieuwsbericht

  Beslissing deken Amsterdam t.a.v. mogelijk gebruik geheimhoudertelefoon en bedreiging

  Centraal in het onderzoek stond een gesprek dat ruim acht jaar geleden heeft plaats gevonden (maart 2011). De Amsterdamse deken ziet in beide gevallen af van het indienen van dekenbezwaar bij de tuchtrechter. Lees hier de toelichting van de Amsterdam ...

 • nieuwsbericht

  Voorstellen voor verdere versterking toezicht advocatuur

  De evaluatie van de Wpta, die op 1 januari 2015 in werking is getreden, moet eind dit jaar zijn afgerond. Vandaag heeft de NOvA een position paper naar het ministerie van Justitie en Veiligheid gestuurd. Positieve ervaringen De algemene raad constat ...

 • nieuwsbericht

  Jaarverslag dekenberaad 2018: meer structuur in het toezicht

  Risicogestuurd toezicht Door informatie zoals kantoorgegevens, klachten en signalen over te bundelen en op te slaan in een gezamenlijk digitaal systeem (Amadeus), wordt het voor de dekens gemakkelijker om in beeld te krijgen welke advocaten of kanto ...

 • nieuwsbericht

  Aanvullende reactie n.a.v. bekend worden overeenkomst LegalGuard

  We hadden graag gezien dat er gelijktijdig een pilot verbintenissenrecht zou lopen om te kunnen vergelijken. Dit is een gemiste kans. De pilot heeft daarom maar geringe waarde. Nu blijkt er ook een ongelijk speelveld te zijn. Advocaten moeten voldoen ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2018

  Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals kwaliteit, opleiding, digitaal procederen, nummerherkenning, verschoningsrecht, toezicht en tuchtrecht. Ook richtte de NOvA het vizier op dossiers waar een bepaald deel van d ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

  De prioriteiten binnen het thema ‘Staat van de rechtsstaat’ richten zich onder andere op een goede rechtsbedeling, toegang tot het recht en het verschoningsrecht. Het thema ‘Kwaliteit’ strekt zich uit van de beroepsopleiding, ...

 • nieuwsbericht

  Algemeen deken in hoger beroep in zaak geheimhoudertelefoon

  De algemeen deken is van mening dat de raad een breder afwegingskader had moeten hanteren. Behalve in strijd met de verordening is ook in strijd met de betamelijkheid gehandeld en zijn wettelijke kernwaarden van de advocatuur, zoals integriteit, over ...

 • nieuwsbericht

  College van toezicht constateert vooruitgang bij het toezicht van dekens

  Er is op veel terreinen beleid tot stand gekomen, bijvoorbeeld voor risicogestuurd toezicht. Besluitvorming in het dekenberaad neemt echter nog vaak veel tijd in beslag. Het college van toezicht blijft daarom de dekens aansporen tot slagvaardig optre ...

 • nieuwsbericht

  Jeroen Kremers benoemd tot lid college van toezicht advocatuur

  Jeroen Kremers is tevens voorzitter van de raad van commissarissen van Robeco, voorzitter van de raad van commissarissen van Uber Payments B.V. en lid van de raad van commissarissen van de Nederlandsche Spoorwegen Groep N.V. Daarnaast is hij onder me ...

 • nieuwsbericht

  Een toezichthouder voor de deur! Wat nu?

  Bij bestuursrechtelijke toezichthouders valt te denken aan de Belastingdienst, de Autoriteit Consument & Markt, de Autoriteit Financiële Markten, de Autoriteit Persoonsgegevens, de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Nederlandse Voedsel- ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert uitgangspunten BA2020

  De vernieuwde beroepsopleiding bestaat vanaf 2020 uit drie blokken. In blok 1 staan ethiek, proces- en andere basisvaardigheden centraal. Binnen de twee andere geïntegreerde blokken (blokken 2 en 3) ligt de focus op de praktijk- en specialistisc ...

 • nieuwsbericht

  NOvA gastheer van International Conference of Legal Regulators

  Tijdens de conferentie komen de laatste ontwikkelingen op het gebied van toezicht aan bod, met als belangrijkste doel het uitwisselen van kennis en ervaring. In samenspraak met de International Conference of Legal Regulators (ICLR) community, bestaan ...

 • nieuwsbericht

  Geen vergunningplicht Wft voor advocaten

  De kwestie speelde sinds april 2017 nadat de AFM had aangekondigd dat advocatenkantoren ook onder de vergunningplicht zouden vallen, net als belastingadviseurs, accountants en gerechtsdeurwaarders. De AFM baseerde zich daarbij op de Leidraad Consumen ...

 • nieuwsbericht

  Geen landelijke uitrol digitaal procederen in civiele handelsvorderingen

  Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht (asiel en bewaring) wordt niet verder ontwikkeld. Uitermate teleurstellendAlgemeen deken Bart van Tongeren stelt dat het besluit uitermate teleurstellend is voor de balie, die ...

 • nieuwsbericht

  ‘Reset’ digitaal procederen teleurstellend

  Wat betekent dat voor de advocatuur? Binnen rechtsgebieden waar nu al digitaal wordt geprocedeerd, verandert niets.Civiele handelszakenOf de uitrol van digitaal procederen in civiele handelszaken met verplichte procesvertegenwoordiging doorgaat is no ...

 • nieuwsbericht

  Jaarverslagen college van toezicht en dekenberaad

  College van toezichtVolgens het college van toezicht (CvT) hebben de dekens in 2017 zichtbare verbetering gerealiseerd, met name bij het financieel toezicht en het toezicht op de omgang met derdengelden. Dit blijkt uit het jaarverslag 2017 van het Cv ...

 • nieuwsbericht

  Voortgang digitaal procederen

  Het programma Kwaliteit en Innovatie rechtspraak (KEI) valt sinds 1 januari 2018 binnen de nieuw opgerichte informatievoorzieningsorganisatie (IV-organisatie) van de rechtspraak. De inrichting van de IV-organisatie brengt de verschillende disciplines ...

 • nieuwsbericht

  NOvA betwist vergunningplicht AFM

  Volgens de AFM zijn advocatenkantoren vanaf 7 april verplicht om een vergunning aan te vragen. De AFM baseert zich op de Leidraad Consumenten en Incassotrajecten. De algemene raad van de NOvA betwist het standpunt van de AFM dat advocaten onder de v ...

 • nieuwsbericht

  Andrée van Es nieuw lid college van toezicht advocatuur

  Na haar vertrek uit de Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Na ...

 • nieuwsbericht

  Minister Plasterk regelt voorafgaande rechterlijke toets bij afluisteren advocaten

  Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie over de verruiming van de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten. De NOvA heeft het ministerie ...

 • nieuwsbericht

  Jaarverslag dekenberaad: Minder klachten tegen advocaten

  Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde jaarverslag van het dekenberaad. De dekens lieten het afgelopen jaar 231 financiële desk researches bij advocatenkantoren uitvoeren, ruim 4 keer zoveel als in 2014 en 34 financiële onderzoeken. Ook w ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op artikel Maurits Barendrecht

  De hoofdvraag die hij poogt te beantwoorden, is of de rapporten van de commissies Wolfsen en Barkhuysen uitzicht bieden op verbetering van de toegang tot het recht. De NOvA, die opdrachtgever was van de commissie Barkhuysen (formeel genaamd de c ...

 • blog

  Kanttekeningen bij ‘la dolce vita’

  Wie aan Italië denkt, denkt meestal aan ‘la dolce vita’. Het eten, het weer, de landschappen, de familieband; er zijn veel onderdelen van de Italiaanse samenleving waar Nederland wellicht graag iets meer van zou willen hebben. De minister richt zich ...

 • blog

  Een eigenstandige LTA

  In het kader van een onafhankelijk, transparant, uniform en effectief toezichtstelsel is behoefte aan een Landelijk Toezichthouder Advocatuur (LTA). De dekens schreven in hun brief van 14 april jl. aan de minister voor Rechtsbescherming dat “hoewel e ...

 • blog

  Ondermijning

  De aanpak van de georganiseerde, ondermijnende criminaliteit is een politiek speerpunt. De criminaliteit is verhard met als schrijnend voorbeeld bedreiging en intimidatie van – en geweld tegen – journalisten, politici en togadragers. Dit ondermijnt o ...

 • blog

  De balie, dat zijn wij!

  December is een maand van reflectie en ik kijk terug op een interessant en bewogen jaar. Een jaar waarin ik als opvolgend algemeen deken van de Nederlandse orde van advocaten in een breed maatschappelijk veld kennismakingsgesprekken voerde die mij ve ...

 • blog

  Toezicht in ontwikkeling

  Medio 2012 liepen de gemoederen binnen de balie hoog op toen staatssecretaris Teeven een rol van de Staat zag bij het toezicht op de advocatuur. De toenmalige ordebestuurders hebben alle zeilen moeten bijzetten om het toezicht binnen de eigen beroeps ...

 • blog

  Goedkoop is duurkoop

  In haar onlangs gepresenteerde verkiezingsprogramma stelt de VVD dat gefinancierde rechtsbijstand voor echtscheidingen kan worden afgeschaft. In plaats van rechtsbijstand door advocaten wordt geopperd dat rechtzoekenden zich bijvoorbeeld kunnen verze ...

 • blog

  Europa

  Geregeld reis ik naar Brussel om de NOvA te vertegenwoordigen bij de Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE). Net als de nationale balies van alle EU-lidstaten en EFTA-landen is de NOvA lid van deze vereniging van Europese balies.

 • blog

  Wie kijkt eigenlijk in onze data?

  Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de hele Europese Unie. Ook voor advocaten betekent dat een verantwoordingsplicht om aan te tonen dat u persoonsgeg ...

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...

 • blog

  Goede gewoonte

  Kwaliteit is het uitsluiten van toeval, zo luidt de lijfspreuk van Louis van Gaal. Dat vind ik ook voor de advocatuur een mooi uitgangspunt. Net als in het voetbal kun je als advocaat natuurlijk onmogelijk alle externe variabelen voor de volle honder ...