22okt

Wetsvoorstel aanpassing ‘fiscaal’ verschoningsrecht is onnodig en onwenselijk

Het wetsvoorstel tot verduidelijking en aanpassing van het wettelijke ‘fiscale’ verschoningsrecht is overbodig en moet worden ingetrokken. Dat schrijft de NOvA in een advies aan staatssecretaris Vijlbrief van Financiën. Het wetsvoorstel creëert onduidelijkheid, lost geen problemen op en is onwenselijk.

Het wetsvoorstel zorgt ervoor dat de Belastingdienst inzage kan krijgen in de communicatie tussen (onder anderen) een advocaat en zijn client. Het recht op vertrouwelijke communicatie met geheimhouders als advocaten komt hierdoor onder druk te staan. Daarmee wordt een belangrijk principe in onze samenleving geschaad.

Verschoningsrecht iStock-172788042Vertrouwelijkheid garanderen
Petra van Kampen, lid van de algemene raad van de NOvA, benadrukte in haar recente blog al het belang van deze vertrouwelijkheid. Iedereen moet zonder angst voor openbaarmaking juridisch advies en bijstand kunnen inwinnen bij de advocaat. Om die vertrouwelijkheid te kunnen garanderen, beschikken advocaten over een wettelijke geheimhoudingsplicht en verschoningsrecht. Aan dit belangrijke uitgangspunt mag geen afbreuk worden gedaan. Dat geldt ook in fiscale aangelegenheden.

Verstrekkende aantasting
De verstrekkende aantasting van het verschoningsrecht in het wetsvoorstel is bovendien overbodig. De wet bepaalt al dat de belastingplichtige verplicht is de stukken te geven als de Belastingdienst daar om vraagt. Het wetsvoorstel spreekt over ‘fiscaal verschoningsrecht’. Dit wekt de suggestie dat het verschoningsrecht zich laat onderscheiden naar rechtsgebied. Als algemeen rechtsbeginsel heeft het verschoningsrecht echter een algemene, in alle rechtsgebieden geldende werking.

Geen verduidelijking
Doel van het wetsvoorstel zou zijn om de werking van het verschoningsrecht te verduidelijken, maar niet wordt toegelicht op welke punten er behoefte aan verduidelijking bestaat. Die behoefte blijkt ook niet uit de rechtspraak van de afgelopen decennia. Voor welk probleem het wetsvoorstel een oplossing is, is dan ook niet duidelijk. Des te kwalijker is het daarom dat dit wetsvoorstel aan het verschoningsrecht zijn werking ontneemt en daarmee de belangen van de burger schaadt.

Overleg met staatssecretaris
De NOvA wil hierover in overleg met de staatssecretaris en stelt voor om eerst te inventariseren waar de mogelijke knelpunten zich bevinden. Voorkomen moet worden dat wetgeving tot stand komt die een belangrijk rechtsbeginsel uitholt en tot jarenlange procedures leidt.

Meer informatie
- Advies NOvA ‘wettelijk fiscaal verschoningsrecht’ (21/10/20)
- Wetsvoorstel ‘fiscaal verschoningsrecht’ in consultatie (18/08/2020)
- Blog ‘vertrouwelijkheid’ Petra van Kampen (05/10/2020)

 

2020