28jan

NOvA (nog) niet betrokken bij wijziging procesreglementen

De Nederlandse orde van advocaten constateert dat de communicatie van de Hoven over het besluit om per 1 april 2021 een limiet te stellen aan de lengte van processtukken onjuist is als het gaat om de betrokkenheid van de NOvA. De NOvA is hierover nadrukkelijk niet geconsulteerd en heeft dan ook niet ingestemd met vaststelling hiervan.

Rechter - iStock-639884564Medio december 2020, voorafgaand aan berichtgeving van de Rechtspraak, heeft de NOvA dit meerdere keren aan de orde gesteld bij de voorzitter van het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel Hoven (LOVCH).

Na overleg met verschillende specialisatieverenigingen en adviescommissies, heeft algemeen deken Frans Knüppe medio januari 2021 de voorzitter van het LOVCH verzocht om de NOvA de mogelijkheid te bieden om zich in een consultatie alsnog hierover uit te spreken. Tegelijk heeft de NOvA aangegeven graag voor 1 maart te vernemen of het LOVCH bereid is het besluit tot limitering van de lengte van processtukken te heroverwegen en de termijn van inwerkingtreding van 1 april op te schorten.

Het LOVCH heeft toegezegd graag schriftelijke inbreng van de NOvA te ontvangen, maar ziet vooralsnog geen aanleiding om de wijziging van de procesreglementen per 1 april aan te passen.

Update: zienswijze NOvA
Gebaseerd op advies van de adviescommissies burgerlijk procesrecht en intellectueel eigendom heeft de NOvA op 8 februari haar zienswijze aan het LOVCH gestuurd. Volgens de NOvA staat de maatregel op gespannen voet met de wet en de fundamentele beginselen van procesrecht. Medio februari vindt hierover nader overleg plaats.

 

2021