1apr

Oproep: ‘knellende’ wetgeving en/of uitvoering bestuursrecht

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is naar aanleiding van het rapport van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvang (‘Ongekend Onrecht’) een intern reflectieprogramma gestart. Binnen het onderdeel ‘juridische reflectie’ bekijkt een interne werkgroep of er – los van de wetgeving over de kinderopvangtoeslagen – meer regelgeving is waar óf de strenge regels zelf óf een strenge uitvoeringspraktijk leiden tot onevenredige uitkomsten voor de burger.

Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak, doet in dit kader de volgende oproep aan alle leden van de balie.

RaadvState-1635"Het reflectieprogramma is beperkt tot (hoger)beroepszaken die vallen binnen de bevoegdheid van de Afdeling bestuursrechtspraak. Grosso modo: het omgevingsrecht, het vreemdelingenrecht en het algemene bestuursrecht. Mogelijk ervaart u binnen uw praktijk als advocaat knellende regelgeving of uitvoering op deze rechtsgebieden die u onder de aandacht van de werkgroep ‘juridische reflectie’ wilt brengen. U kunt dit doen door, bij voorkeur vóór 23 april, een e-mail te sturen naar juridischereflectie@raadvanstate.nl. Uw reactie wordt zeer op prijs gesteld.

De werkgroep vraagt u de knellende regeling en/of uitvoeringspraktijk aan te duiden en daarbij kort aan te geven waarom die regelgeving en/of praktijk naar uw mening van een onevenredige hardheid getuigt. Het verzoek aan u is om zo precies mogelijk te beschrijven op welke bepalingen uit regelgeving of beleid u doelt. Als de hardheid volgens u (ook) blijkt uit uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak, dan is het verzoek daarvan een of meer voorbeelden van noemen, graag onder vermelding van datum en ECLI-nummer van de uitspraak of uitspraken.

De Afdeling bestuursrechtspraak streeft ernaar een zo volledig mogelijk beeld te krijgen van categorieën zaken waarin (toepassing van de) regelgeving en uitvoeringspraktijk als te knellend worden ervaren. Ook de rechtbanken wordt gevraagd voorbeelden te benoemen. De uitvraag zoals die aan u als advocaat en lid van de balie wordt gedaan strekt tot het verkrijgen van een meer compleet beeld vanuit uw kennis en ervaring in de advocatenpraktijk. Voor de goede orde: het is niet de bedoeling dat in een reactie wordt ‘nagepleit’ in individuele zaken uit de eigen praktijk waarin de Afdeling bestuursrechtspraak uitspraak heeft gedaan.

De werkgroep betrekt de reacties bij haar onderzoek en verdere gedachtevorming voor het eindrapport van het reflectieprogramma. Meer informatie over het programma vindt u op de website van de Raad van State. Als de bevindingen van het onderzoek bekend zijn, dan wordt u daarvan op de hoogte gebracht. Een individuele terugkoppeling behoort helaas niet tot de mogelijkheden.”

fotografie: Chantal Ariëns

2021