Zoeken

Zoekresultaten (60)

U heeft gezocht op: Organisatie

 • pagina

  lokale Orden

  De jaarlijkse vergadering van de orde van advocaten in een arrondissement kiest een advocaat als deken. Deze deken houdt op grond van de Advocatenwet toezicht op de advocaten die kantoor houden binnen het arrondissement (artikel 45a Advw) en behandel ...

 • pagina

  CCBE - IBA

  Council of Bars and Law Societies of Europe (CCBE) De CCBE vertegenwoordigt de balies van 46 Europese landen en behartigt de belangen van meer dan een miljoen advocaten. De CCBE wordt gezien als de belangrijkste gesprekspartner namens de advocatuur ...

 • pagina

  adviescommissie regelgeving

  De adviescommissie regelgeving heeft tot taak de algemene raad op verzoek te adviseren over de wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. De adviescommissie bestaat uit vier tot acht leden, van wie de ...

 • pagina

  Netwerk

  Naast de Nederlandse orde van advocaten zijn ook andere instellingen en organisaties actief binnen de advocatuur. Deze organisaties opereren onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten. Voor een goed beeld wordt hier een overzicht gegeven van ...

 • pagina

  Publicaties

  Besluiten van de algemene raadAlle besluiten van de algemene raad zijn te vinden in de juridische databank. Besluiten van het college van afgevaardigdenDe besluiten van het college van afgevaardigden zijn te vinden op regelgeving.advocatenorde. ...

 • pagina

  Advocatenblad

  Het Advocatenblad wordt verspreid onder alle advocaten en verschijnt tien keer per jaar. De inhoud van het Advocatenblad wordt samengesteld door een redactie die volledig onafhankelijk van de Nederlandse orde van advocaten opereert.

 • pagina

  Vacatures

  Bureau van de NOvAMet ongeveer 60 medewerkers is de organisatie van de NOvA groot genoeg om de advocatuur en de algemene raad professioneel te ondersteunen en klein genoeg om medewerkers in een collegiale sfeer te kunnen laten samenwerken. De NOvA&nb ...

 • pagina

  Onze mensen

  Landelijk bureauDe bestuursorganen van de Nederlandse orde van advocaten worden ondersteund door het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten en commissies. Het bureau geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgeste ...

 • pagina

  Bestuursorganen

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 ...

 • pagina

  Kernwaarden

  Een advocaat is onafhankelijkDe onafhankelijkheid van de advocaat is belangrijk vanwege het waarborgen van een eerlijk proces en vanwege een efficiënte rechtsbedeling. De eerlijkheid van het proces wordt bevorderd doordat iedere partij beschikt ...

 • pagina

  Nieuwjaarsboodschap 2021

   

 • pagina

  Communicatie

  De afdeling Communicatie is verantwoordelijk voor het organisatie-imago (zichtbaarheid en positionering van de NOvA) in de media en adequate voorlichting en informatievoorziening aan de balie en ketenpartners. De afdeling is bereikbaar via communica ...

 • pagina

  Beleid & Regelgeving

  De afdeling Beleid & Regelgeving is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de beleidsvoorstellen en wet- en regelgevingsadviezen ten behoeve van algemeen secretaris, de algemene raad en het college van afgevaardigden. Naam Functie Aandac ...

 • pagina

  algemene raad

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 ...

 • pagina

  adviescommissies wetgeving

  De Nederlandse orde van advocaten geeft wetgevingsadviezen aan de wetgever bij wetsvoorstellen die de advocatuur raken. De voorbereiding hiervan vindt plaats door achttien wetgevingsadviescommissies, verspreid over evenzovele rechtsgebieden, die mere ...

 • pagina

  college van toezicht

  Het college van toezicht (CvT) kijkt met een onafhankelijke blik van buiten naar het functioneren van het systeem van toezicht en de klachtenbehandeling door de lokale dekens. Het CvT ziet erop toe dat hun toezicht onafhankelijk, transparant, co ...

 • pagina

  raad van advies

  De raad van advies adviseert de algemene raad en het college van afgevaardigden over voorstellen voor verordeningen en hoofdpunten van het beleid van de Nederlandse orde van advocaten. De leden van de raad van advies worden op voordracht van de alge ...

 • pagina

  college van afgevaardigden

  Het college van afgevaardigden stelt verordeningen vast, verkiest bepaalde functionarissen, bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage en geeft goedkeuring aan de jaarrekening van de Nederlandse orde van advocaten. Samenstelling college van a ...

 • pagina

  Landelijk bureau

  Het landelijk bureau van de Nederlandse orde van advocaten geeft uitvoering aan het door de bestuursorganen vastgestelde beleid en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur. AfdelingenHet bureau bestaat uit vier afdelingen: Bel ...

 • pagina

  Klacht over NOvA-organen

  De bestuursorganen van de Nederlandse orde van advocaten en de ondersteuning daarvan proberen zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Als personen menen dat dit niet zo is, is hoofdstuk 9 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. Eenieder he ...

 • pagina

  Contact

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Consumenten of rechtzoekenden kunnen voor informatie of klachten over de advocatuur terecht op de website Zoek een advocaat.nl. Op deze website ...

 • pagina

  Over de NOvA

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De NOvA h ...

 • nieuwsbericht

  Wouter van Tellingen nieuwe algemeen secretaris

  Wouter van Tellingen begon zijn loopbaan als advocaat en trad in 2011 in dienst bij het bureau van de NOvA. Eerst als beleidsadviseur en manager Juridische & Bestuurlijke zaken en vanaf mei 2020 vervult hij de functie van plaatsvervangend al ...

 • nieuwsbericht

  Algemeen secretaris vertrekt bij NOvA

  Van den Berg: “Ik heb 12 jaar met enorm veel plezier gewerkt bij de beroepsorganisatie voor de advocatuur. Het is tijd om het stokje aan een ander over te dragen”. Van den Berg heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan maatschappelijk r ...

 • nieuwsbericht

  Twee nieuwe leden raad van advies benoemd

  Raymond Vlecken (links op de foto) is sinds 2010 burgemeester, vanaf 2021 van de gemeente Weert. Daarvoor was Vlecken twintig jaar lang advocaat. Tom Mulder (rechts op de foto) is advocaat sinds 1997 en momenteel Senior Executive Vice President bij ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2022 goed

  Het resultaat over 2022 bedraagt ruim € 1.039.000 tegenover een begroot tekort van € 692.000. Over de gehele linie zijn de kosten achtergebleven bij de begroting. Met name de onderbesteding in de kosten voor het toezicht draagt bij aan het ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2022

  De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het zorgdragen voor de beroepsopleiding, het systeemtoezicht, het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsgroep en de organisatie en bekostiging van de t ...

 • nieuwsbericht

  Nieuw bestuurslid Jan Broekhuizen: “Enige zelfrelativering vind ik wel prettig”

  Kun je jezelf voorstellen aan de balie?  “Als advocaat houd ik me al 25 jaar bezig met financieel recht. De eerste 15 jaar in de context van een bredere banking & finance-praktijk, in de afgelopen jaren bij Kennedy van der Laan meer e ...

 • nieuwsbericht

  Jan Broekhuizen treedt toe tot de algemene raad

  Mr. dr. J.P. Broekhuizen is vanaf 1997 advocaat en is sinds 2015 als partner verbonden aan Kennedy van der Laan in Amsterdam. Broekhuizen is gespecialiseerd in financieel recht en financieel toezicht. Op dit gebied is hij een ervaren adviseur voor fi ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur krijgt landelijk toezichthouder

  De Advocatenwet zal hiervoor worden aangepast. Het toezicht is in 2015 met de Wet positie en toezicht advocatuur bij de elf lokale dekens belegd. In 2020 is in opdracht van de minister de wet geëvalueerd. Hieruit volgden aanbevelingen voor verb ...

 • nieuwsbericht

  CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

  Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.486.901, tegenover een begroot tekort van € 414.000. Dit is voor een groot deel het gevolg van hogere inkomsten uit de financiële bijdrage ten opzichte van de begroting. Hierin werd als ge ...

 • nieuwsbericht

  Advocatuur voor dummies: de advocatuur in een notendop

  De kleine Advocatuur voor dummies schetst op 152 pagina’s in pocketformaat en op een laagdrempelige manier de geschiedenis en organisatie van de advocatuur. Lezers komen te weten wat het beroep van advocaat inhoudt, hoe een advocaat iemand juri ...

 • nieuwsbericht

  Van klare wijn tot altruïsme

  Robert Crince le Roy houdt kantoor op de dertiende verdieping van het WTC in Rotterdam, met een spectaculair uitzicht op de binnenstad. Aan de muren prijkt moderne kunst. Het is misschien wel illustratief voor zijn hang naar vernieuwing. Evenals ...

 • nieuwsbericht

  2020 in het teken van corona, rechtsbijstand, integriteit en weerbaarheid

  Het online jaarverslag belicht in vogelvlucht hoe de NOvA als publiekrechtelijke beroepsorganisatie haar (bij wet opgedragen) taken heeft uitgevoerd. De NOvA staat voor een goede rechtsbedeling en toegang tot het recht. Andere activiteiten zijn het z ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verhuist naar de Monarch Tower in Den Haag

  Duurzaamheid en bereikbaarheidDe NOvA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Met de verhuizing naar de Monarch komt dat ook in de huisvesting tot uitdrukking. Het gebouw heeft een excellent duurzaamheidscertificaat. De locatie ligt dichtbij he ...

 • nieuwsbericht

  Het Informatiepunt van de NOvA: vraagbaak voor de advocatuur

  Wat doet het Informatiepunt precies? Pauline (foto links): “Wij geven allereerst voorlichting over de regelgeving voor de advocatuur. Dat varieert van het behalen van PO-punten tot de kwaliteitstoetsen Daarnaast beantwoorden we vragen van advo ...

 • nieuwsbericht

  2019 in het teken van kwaliteit en rechtsbijstand

  In digitale vorm wordt beknopt teruggekeken op actuele dossiers zoals gefinancierde rechtsbijstand en kwaliteitsbevordering, waaronder het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat ...

 • nieuwsbericht

  Frans Knüppe nieuwe algemeen deken

  Frans Knüppe volgt Johan Rijlaarsdam op die begin januari van dit jaar zijn taken als algemeen deken om persoonlijke redenen heeft neergelegd. Frans Knüppe (1955) is in 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA. Vanaf april 2 ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2018

  Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals kwaliteit, opleiding, digitaal procederen, nummerherkenning, verschoningsrecht, toezicht en tuchtrecht. Ook richtte de NOvA het vizier op dossiers waar een bepaald deel van d ...

 • nieuwsbericht

  Jeroen van den Hoven benoemd tot lid raad van advies

  Prof.dr. M.J. van den Hoven is universiteitshoogleraar en hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Hij legde de fundamenten voor het succesvolle NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en is permanent lid van de European Group on Et ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

  De prioriteiten binnen het thema ‘Staat van de rechtsstaat’ richten zich onder andere op een goede rechtsbedeling, toegang tot het recht en het verschoningsrecht. Het thema ‘Kwaliteit’ strekt zich uit van de beroepsopleiding, ...

 • nieuwsbericht

  Judith Swinkels benoemd tot lid raad van advies

  Judith Swinkels (1961) is bijna 15 jaar advocaat geweest bij BarentsKrans en Loeff, Claeys & Verbeke. Van 1999 tot 2002 was zij plaatsvervangend hoofd sector Fusiecontrole bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu ACM). Van 2003 tot 2015 was ...

 • nieuwsbericht

  Petra van Kampen en Susan Kaak nieuwe leden van de algemene raad

  Petra van Kampen gaat zich onder meer bezighouden met de thema’s modernisering Strafvordering, strafrecht en verschoningsrecht. Tot de portefeuille van Susan Kaak behoren onder andere de onderwerpen digitalisering van de rechtspraak en digitale ...

 • nieuwsbericht

  Johan Rijlaarsdam nieuwe algemeen deken per 1 januari 2019

  Johan Rijlaarsdam (1960) is op 19 april 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA en heeft nu onder andere financiën en communicatie in zijn portefeuille. Rijlaarsdam is in 1987 beëdigd tot advocaat en is partner bij advocatenk ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2017

  Het jaarverslag gaat in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals de herijking van de gedragsregels advocatuur, innovatie, bescherming van het verschoningsrecht en kwaliteitsbevordering via kwaliteitstoetsen. Daarnaast richtte de NOvA het vizier ...

 • nieuwsbericht

  NOVA publiceert jaarverslag 2016

  Het jaarverslag gaat in onder meer op dossiers waar een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft zoals verhoorbijstand voor strafrechtadvocaten, gefinancierde rechtsbijstand voor de sociale advocatuur of complexe echtsch ...

 • nieuwsbericht

  Theda Boersema, Frans Knüppe, en Johan Rijlaarsdam verkozen tot leden algemene raad

  Hun lidmaatschap hangt samen met het vertrek van de huidige AR-leden Leonard Böhmer en Aai Schaberg en de wens om de algemene raad uit te breiden met een portefeuillehouder personen -en familierecht. Theda Boersema (49) heeft een eigen kantoor ...

 • nieuwsbericht

  Vacatures algemene raad

  Het gaat om de portefeuilles kwaliteitsbevordering advocatuur, waaronder permanente educatie en beroepsopleiding, en personen- en familierecht, mede in de context van de gefinancierde rechtsbijstand. Huidige bestuurders Leonard Böhmer (per juni ...

 • nieuwsbericht

  13e Lustrum NOvA

  Als aftrap van de lustrumactiviteiten zijn er vier ontbijtsessies met toonaangevende gastsprekers die ingaan op ontwikkelingen die de advocatuur raken. Aan de ontbijttafel schuiven aan prof. Maarten van Steen (Universiteit Twente), prof. Jonatha ...

 • nieuwsbericht

  Digitale factuur financiële bijdrage

  Meer informatie over de financiële bijdrage vindt u in Paragraaf 2.1 Financiële bijdrage, van de Regeling op de advocatuur. De financiële bijdrage 2017 blijft gelijk aan de bijdrage voor 2016. Voor categorie 1 bedraagt de financië ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage ongewijzigd

  Dat heeft het college van afgevaardigden op 7 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet. Indien u op 1 januari van 2017 op het tableau staat ingeschreven als advocaat bent u bijdrageplichtig. In januari 2017 ontvan ...

 • nieuwsbericht

  Andrée van Es nieuw lid college van toezicht advocatuur

  Na haar vertrek uit de Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Na ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2015

  Bart van Tongeren, algemeen deken: “Op een aantal gebieden was het noodzakelijk om flink tegengas te geven, bijvoorbeeld als het gaat om de gefinancierde rechtsbijstand, het afluisteren van advocaten en de bijstand bij het politieverhoor. Daarn ...

 • nieuwsbericht

  Financiële Bijdrage 2016

  Elke advocaat ontvangt de factuur op diens persoonlijke e-mailadres zoals dat bij de NOvA bekend is. U kunt in de periode 21-25 januari een e-mail verwachten met als onderwerp 'FB 2016' afkomstig van de NOvA, vanaf het e-mailadres novaifr@advocatenor ...

 • nieuwsbericht

  Relevante juridische besluiten van de AR en het CvA

  • De ‘Beleidsregel stageverkorting’ wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd door middel van het ‘Wijzigingsbesluit stageverkorting’. In dit wijzigingsbesluit is bepaald dat de AR goedkeuring aan een stageverkorting ...

 • nieuwsbericht

  Uurtarief curatoren en bewindvoerders

 • agendapunt

  Vergadering college van afgevaardigden

  Op Mijn Orde worden de vergaderstukken van het college van afgevaardigden ongeveer 2 weken voor de vergadering beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Nederlandse orde van advocaten: 070 – 335 35 35 ...

 • agendapunt

  Vergadering college van afgevaardigden

  Op Mijn Orde worden de vergaderstukken van het college van afgevaardigden ongeveer 2 weken voor de vergadering beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Nederlandse orde van advocaten: 070 – 335 35 35 ...

 • agendapunt

  Vergadering college van afgevaardigden

  Op Mijn Orde worden de vergaderstukken van het college van afgevaardigden ongeveer 2 weken voor de vergadering beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Nederlandse orde van advocaten: 070 – 335 35 35 ...

 • agendapunt

  Vergadering college van afgevaardigden

  Op Mijn Orde worden de vergaderstukken van het college van afgevaardigden ongeveer 2 weken voor de vergadering beschikbaar gesteld. Voor meer informatie kunt u terecht bij het secretariaat van de Nederlandse orde van advocaten: 070 – 335 35 35 ...