Zoeken

Zoekresultaten (36)

U heeft gezocht op: Organisatie

 • pagina

  Vacature financieel toezichthouder

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is op zoek naar een: Financieel toezichthouder (32 tot 40 uur per week) Binnen de NOvA is er een unit Financieel Toezicht Advocatuur (unit FTA). De unit voert in opdracht en onder verantwoordelijkheid van ...

 • pagina

  Vacature communicatiemedewerker

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. Zij stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en ...

 • pagina

  Nieuwjaarsboodschap 2021

   

 • pagina

  lokale orde van advocaten

  Contactgegevens lokale orden van advocaten in de arrondissementen: Amsterdam (Amsterdam) Den Haag (Den Haag, Gouda, Leiden) Limburg (Maastricht, Roermond) Midden-Nederland (Almere, Amersfoort, Lelystad, Utrecht) Noord-Holland (Alkmaar, Haarlem ...

 • pagina

  Kernwaarden

  In het belang van een goede rechtsbedeling draagt de advocaat zorg voor de rechtsbescherming van zijn cliënt. Daarbij laat de advocaat zich leiden door de kernwaarden die zijn vastgelegd in de Advocatenwet artikel 10a. Een advocaat is onafhanke ...

 • pagina

  algemene raad

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 ...

 • pagina

  raad van advies

  Het college van afgevaardigden benoemt op aanbeveling van de algemene raad de leden van de raad van advies (RvA). De raad van advies adviseert de AR en het CvA over de hoofdpunten van het beleid van de NOvA. Samenstelling raad van advies Mr.  ...

 • pagina

  college van afgevaardigden

  Het college van afgevaardigden (CvA) stelt verordeningen vast, verkiest bepaalde functionarissen, bepaalt de hoogte van de financiële bijdrage en keurt de jaarrekening goed. In het college zitten 54 afgevaardigden die allen zijn gekozen doo ...

 • pagina

  Landelijk bureau

  Bij het bureau van de NOvA in Den Haag werken ongeveer zestig professionals onder leiding van de algemeen secretaris, Raffi van den Berg. Het bureau bestaat uit vier afdelingen: Beleid & Regelgeving, Juridische & Bestuurlijke Zaken, Financi&e ...

 • pagina

  Een klacht over de NOvA

  De NOvA probeert zo zorgvuldig mogelijk te werk te gaan. Voelt u zich desondanks niet juist behandeld, dan kunt u een klacht indienen bij het informatiepunt van de NOvA. Vermeld altijd uw naam, adres, de datum van verzending en een omschrijving van d ...

 • pagina

  Werken bij de NOvA

  De NOvA bevordert, in het belang van een goede rechtsbedeling, een behoorlijke uitoefening van de praktijk door advocaten. De NOvA stelt de regels voor de advocatuur, draagt zorg voor de beroepsopleiding van advocaten en behartigt de belangen van de ...

 • pagina

  Contact

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. Consumenten of rechtzoekenden kunnen voor informatie of klachten over de advocatuur terecht op de website Zoek een advocaat.nl. Op deze website ...

 • pagina

  Over de NOvA

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) is de publiekrechtelijke beroepsorganisatie voor de advocatuur. De NOvA is op basis van de Advocatenwet ingesteld op 1 oktober 1952. Alle advocaten in Nederland vormen gezamenlijk de NOvA. De NOvA b ...

 • pagina

  Organisatie

  Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (AR). De AR krijgt ondersteuning van het bureau van de NOvA. Het bureau voert beleid uit en bereidt voorstellen voor die van belang zijn voor de advocatuur. Aan het hoofd van het burea ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verhuist naar de Monarch Tower in Den Haag

  Duurzaamheid en bereikbaarheidDe NOvA heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Met de verhuizing naar de Monarch komt dat ook in de huisvesting tot uitdrukking. Het gebouw heeft een excellent duurzaamheidscertificaat. De locatie ligt dichtbij he ...

 • nieuwsbericht

  Het Informatiepunt van de NOvA: vraagbaak voor de advocatuur

  Wat doet het Informatiepunt precies? Pauline (foto links): “Wij geven allereerst voorlichting over de regelgeving voor de advocatuur. Dat varieert van het behalen van PO-punten tot de kwaliteitstoetsen Daarnaast beantwoorden we vragen van advo ...

 • nieuwsbericht

  2019 in het teken van kwaliteit en rechtsbijstand

  In digitale vorm wordt beknopt teruggekeken op actuele dossiers zoals gefinancierde rechtsbijstand en kwaliteitsbevordering, waaronder het rechtsgebiedenregister en de kwaliteitstoetsen. Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat ...

 • nieuwsbericht

  Frans Knüppe nieuwe algemeen deken

  Frans Knüppe volgt Johan Rijlaarsdam op die begin januari van dit jaar zijn taken als algemeen deken om persoonlijke redenen heeft neergelegd. Frans Knüppe (1955) is in 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA. Vanaf april 2 ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2018

  Verder gaat het jaarverslag in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals kwaliteit, opleiding, digitaal procederen, nummerherkenning, verschoningsrecht, toezicht en tuchtrecht. Ook richtte de NOvA het vizier op dossiers waar een bepaald deel van d ...

 • nieuwsbericht

  Jeroen van den Hoven benoemd tot lid raad van advies

  Prof.dr. M.J. van den Hoven is universiteitshoogleraar en hoogleraar ethiek en techniek aan de TU Delft. Hij legde de fundamenten voor het succesvolle NWO-programma Maatschappelijk Verantwoord Innoveren en is permanent lid van de European Group on Et ...

 • nieuwsbericht

  Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

  De prioriteiten binnen het thema ‘Staat van de rechtsstaat’ richten zich onder andere op een goede rechtsbedeling, toegang tot het recht en het verschoningsrecht. Het thema ‘Kwaliteit’ strekt zich uit van de beroepsopleiding, ...

 • nieuwsbericht

  Judith Swinkels benoemd tot lid raad van advies

  Judith Swinkels (1961) is bijna 15 jaar advocaat geweest bij BarentsKrans en Loeff, Claeys & Verbeke. Van 1999 tot 2002 was zij plaatsvervangend hoofd sector Fusiecontrole bij de Nederlandse Mededingingsautoriteit (nu ACM). Van 2003 tot 2015 was ...

 • nieuwsbericht

  Petra van Kampen en Susan Kaak nieuwe leden van de algemene raad

  Petra van Kampen gaat zich onder meer bezighouden met de thema’s modernisering Strafvordering, strafrecht en verschoningsrecht. Tot de portefeuille van Susan Kaak behoren onder andere de onderwerpen digitalisering van de rechtspraak en digitale ...

 • nieuwsbericht

  Johan Rijlaarsdam nieuwe algemeen deken per 1 januari 2019

  Johan Rijlaarsdam (1960) is op 19 april 2017 verkozen tot lid van de algemene raad van de NOvA en heeft nu onder andere financiën en communicatie in zijn portefeuille. Rijlaarsdam is in 1987 beëdigd tot advocaat en is partner bij advocatenk ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2017

  Het jaarverslag gaat in op onderwerpen die elke advocaat raken zoals de herijking van de gedragsregels advocatuur, innovatie, bescherming van het verschoningsrecht en kwaliteitsbevordering via kwaliteitstoetsen. Daarnaast richtte de NOvA het vizier ...

 • nieuwsbericht

  NOVA publiceert jaarverslag 2016

  Het jaarverslag gaat in onder meer op dossiers waar een bepaald deel van de balie in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft zoals verhoorbijstand voor strafrechtadvocaten, gefinancierde rechtsbijstand voor de sociale advocatuur of complexe echtsch ...

 • nieuwsbericht

  Theda Boersema, Frans Knüppe, en Johan Rijlaarsdam verkozen tot leden algemene raad

  Hun lidmaatschap hangt samen met het vertrek van de huidige AR-leden Leonard Böhmer en Aai Schaberg en de wens om de algemene raad uit te breiden met een portefeuillehouder personen -en familierecht. Theda Boersema (49) heeft een eigen kantoor ...

 • nieuwsbericht

  Vacatures algemene raad

  Het gaat om de portefeuilles kwaliteitsbevordering advocatuur, waaronder permanente educatie en beroepsopleiding, en personen- en familierecht, mede in de context van de gefinancierde rechtsbijstand. Huidige bestuurders Leonard Böhmer (per juni ...

 • nieuwsbericht

  13e Lustrum NOvA

  Als aftrap van de lustrumactiviteiten zijn er vier ontbijtsessies met toonaangevende gastsprekers die ingaan op ontwikkelingen die de advocatuur raken. Aan de ontbijttafel schuiven aan prof. Maarten van Steen (Universiteit Twente), prof. Jonatha ...

 • nieuwsbericht

  Digitale factuur financiële bijdrage

  Meer informatie over de financiële bijdrage vindt u in Paragraaf 2.1 Financiële bijdrage, van de Regeling op de advocatuur. De financiële bijdrage 2017 blijft gelijk aan de bijdrage voor 2016. Voor categorie 1 bedraagt de financië ...

 • nieuwsbericht

  Financiële bijdrage ongewijzigd

  Dat heeft het college van afgevaardigden op 7 december jl. vastgesteld conform artikel 32, tweede lid, van de Advocatenwet. Indien u op 1 januari van 2017 op het tableau staat ingeschreven als advocaat bent u bijdrageplichtig. In januari 2017 ontvan ...

 • nieuwsbericht

  Andrée van Es nieuw lid college van toezicht advocatuur

  Na haar vertrek uit de Kamer was ze onder meer werkzaam bij de VPRO-radio, 'De Balie', voorzitter van GGZ Nederland en directeur-generaal Bestuur en Koninkrijksrelaties bij het ministerie van Binnenlandse Zaken. Sinds 2014 is zij voorzitter van de Na ...

 • nieuwsbericht

  NOvA publiceert jaarverslag 2015

  Bart van Tongeren, algemeen deken: “Op een aantal gebieden was het noodzakelijk om flink tegengas te geven, bijvoorbeeld als het gaat om de gefinancierde rechtsbijstand, het afluisteren van advocaten en de bijstand bij het politieverhoor. Daarn ...

 • nieuwsbericht

  Financiële Bijdrage 2016

  Elke advocaat ontvangt de factuur op diens persoonlijke e-mailadres zoals dat bij de NOvA bekend is. U kunt in de periode 21-25 januari een e-mail verwachten met als onderwerp 'FB 2016' afkomstig van de NOvA, vanaf het e-mailadres novaifr@advocatenor ...

 • nieuwsbericht

  Relevante juridische besluiten van de AR en het CvA

  • De ‘Beleidsregel stageverkorting’ wordt met ingang van 1 januari 2016 gewijzigd door middel van het ‘Wijzigingsbesluit stageverkorting’. In dit wijzigingsbesluit is bepaald dat de AR goedkeuring aan een stageverkorting ...

 • nieuwsbericht

  Uurtarief curatoren en bewindvoerders