algemene raad

AR-NOVA-22-12-12-379Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken. De algemene raad vertegenwoordigt de balie overal waar daartoe aanleiding bestaat. Daarnaast vormt de algemene raad het bestuur van de rechtspersoon Nederlandse orde van advocaten.

De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van de algemene raad als geheel. Binnen de algemene raad zijn echter wel aandachtsgebieden verdeeld ter voorbereiding van beleidsterreinen.

Samenstelling algemene raad
De algemene raad is op dit moment als volgt samengesteld: 

Robert-Crince-le-Roy-22-12-12-356Robert Crince le Roy, algemeen deken
Aandachtsgebieden: Algemene vertegenwoordiging balie en rechtsstatelijke aangelegenheden

“In het belang van de goede rechtsbedeling bevordert de algemene raad een behoorlijke uitoefening van de praktijk en vertegenwoordigt de algemene raad de balie waar daartoe aanleiding bestaat.”

 

Susan Kaak - websiteSusan Kaak, waarnemend deken
Aandachtsgebied: Huis van de NOvA

“Door samenwerking binnen de Orden en met de balie wordt effectief en doelmatig gewerkt aan een kwalitatief goede advocatuur.”

 

Jeroen-Soeteman-22-12-12-365Jeroen Soeteman
Aandachtsgebieden: Advocaat van de toekomst

“De advocaat van de toekomst kijkt verder dan de horizon van de huidige praktijk en wordt mede door de beroepsopleiding en de permanente educatie voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals legal tech, digitalisering van de rechtspraak en ook op de veranderende (juridische) maatschappij.”

 

Sanne-van-Oers-22-12-12-343Sanne van Oers
Aandachtsgebied: Advocaat in de maatschappij

“De advocaat heeft een belangrijke rol in de maatschappij en in de democratische rechtsstaat. De advocaat is dé partijdige belangenbehartiger en bemiddelaar tussen de rechtzoekende en het recht. Toegang tot het recht is daarvoor essentieel.”

 

Jan Broekhuizen december 2022Jan Broekhuizen 
Aandachtsgebied: Advocaat in de praktijk

“De advocaat is een bijzondere bemiddelaar tussen de rechtzoekende en het recht. Met beroepsregels en hulpmiddelen helpen we de advocaat deze rol als toegangsverschaffer in de praktijk te vervullen: partijdig, integer en onafhankelijk, steeds met het oog op het algemeen belang van de goede rechtsbedeling.”


Nevenfuncties AR-leden
Conform het bestuursreglement algemene raad publiceert de NOvA een overzicht met nevenfuncties van de algemene raad en de algemeen secretaris.

Contact met AR-leden
Voor vragen en verzoeken aan leden van de algemene raad kunt u mailen naar secretariaat@advocatenorde.nl