algemene raad

AR groepsfoto
De algemene raad per 1 april 2022. V.l.n.r.: Bernard de Leest, Theda Boersema, Susan Kaak, Robert Crince le Roy, Sanne van Oers en Jeroen Soeteman.

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken. De algemene raad vertegenwoordigt de balie overal waar daartoe aanleiding bestaat. Daarnaast vormt de algemene raad het bestuur van de rechtspersoon Nederlandse orde van advocaten.

De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van de algemene raad als geheel. Binnen de algemene raad zijn echter wel aandachtsgebieden verdeeld ter voorbereiding van beleidsterreinen.

Samenstelling algemene raad
De algemene raad is op dit moment als volgt samengesteld: 

Robert Crince le Roy - websiteRobert Crince le Roy, algemeen deken
“In het belang van de goede rechtsbedeling bevordert de algemene raad een behoorlijke uitoefening van de praktijk en vertegenwoordigt de algemene raad de balie waar daartoe aanleiding bestaat.”

Aandachtsgebieden:
Algemene vertegenwoordiging balie en rechtsstatelijke aangelegenheden

Bernard de Leest - websiteBernard de Leest, waarnemend deken

“Door samenwerking binnen de Orden en met de balie wordt effectief en doelmatig gewerkt aan een kwalitatief goede advocatuur.”

Aandachtsgebieden:
Huis van de NOvA en de advocatuur

Susan Kaak - websiteSusan Kaak
“Advocaten werken in een voor de praktijkuitoefening gunstige omgeving. Met hulpmiddelen en regels, maar zonder onnodige administratieve belasting, zorgen we dat de advocaat in overeenstemming met de kernwaarden handelt en optimaal praktijk kan uitoefenen.”

Aandachtsgebieden:
Advocaat in de praktijk

Theda Boersema - websiteTheda Boersema
“Het persoonlijk welzijn van de advocaat is van belang als basisvoorwaarde voor een goede praktijkuitoefening door de advocaat. Het gaat om een veilige omgeving, zonder oneigenlijke druk, en een optimale persoonlijke omgeving. Advocaten moeten ook zonder bedreigingen hun werk kunnen doen.”

Aandachtsgebieden:
Advocaat als mens

Jeroen Soeteman - websiteJeroen Soeteman
“De advocaat van de toekomst kijkt verder dan de horizon van de huidige praktijk en wordt mede door de beroepsopleiding en de permanente educatie voorbereid op toekomstige ontwikkelingen zoals legal tech, digitalisering van de rechtspraak en ook op de veranderende (juridische) maatschappij.”

Aandachtsgebieden:
Advocaat van de toekomst

Sanne van Oers - websiteSanne van Oers
“De advocaat heeft een belangrijke rol in de maatschappij en in de democratische rechtsstaat. De advocaat is dé partijdige belangenbehartiger en bemiddelaar tussen de rechtzoekende en het recht. Toegang tot het recht is daarvoor essentieel.”

Aandachtsgebieden:
Advocaat in de maatschappij


Nevenfuncties AR-leden
Conform het bestuursreglement algemene raad publiceert de NOvA een overzicht met nevenfuncties van de algemene raad en de algemeen secretaris.

Contact met AR-leden
Voor vragen en verzoeken aan leden van de algemene raad kunt u mailen naar secretariaat@advocatenorde.nl