algemene raad

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

Samenstelling algemene raad

Frans Knuppe uitsnede

Frans Knüppe, algemeen deken
"Ook in Nederland is een goede rechtspleging essentieel voor de samenleving. Een goed functionerende en onafhankelijke advocatuur hoort daar bij, ook in deze ontregelende coronatijden. Dat is waar de Nederlandse orde van advocaten voor staat en daar zal ik mij als algemeen deken altijd sterk voor blijven maken."

Portefeuilles:

 • Voorzitter AR / CvA
 • Voorzitter CvT
 • Internationale vertegenwoordiging en CCBE
 • Governance NOvA
 • Imago advocatuur 2e aanspreekpunt
 • Bureauaangelegenheden 2e aanspreekpunt
 • Kwaliteitsbevordering 2e aanspreekpunt
Bernard de Leest

Bernard de Leest, waarnemend deken
“Om te komen tot een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is het 5 voor 12. Voor de rechtzoekende, maar ook voor de advocaat. Steeds meer kleine kantoren kunnen het niet langer bolwerken. Ook neemt het aantal advocaat-stagiairs in de sociale advocatuur af. Het is aan de nieuwe regering om de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand te stoppen en fors te investeren in de hele rechtsketen.”

Portefeuilles:

 • Financiën (incl. kosten tuchtrechtspraak)
 • Beroepsopleiding en project BA2020
 • Gefinancierde rechtsbijstand algemeen (wel stukken voor iedereen)
 • Kwaliteitsbevordering 1e aanspreekpunt
 • Bestuursrecht
 • Hoorzittingen AR
 • Griffierechten
 • Asiel- en vreemdelingenadvocatuur
 • Bureauaangelegenheden 1e aanspreekpunt
 • Imago advocatuur 2e aanspreekpunt
AR Theda Boersema

Theda Boersema
"Ik wil werken aan een beter beeld van de advocatuur. Het stoort me dat er zoveel aannames zijn over advocaten, terwijl de meeste juist ontzettend hun best doen om te voorkomen dat mensen bij de rechter terechtkomen. Tegelijk wil ik de afstand tussen de NOvA en de achterban verkleinen."

Portefeuilles:

 • Gefinancierde rechtsbijstand (deel personen- en familierecht, strafrecht)
 • Personen- en familierecht
 • Bijzonder curator en bewindvoerder
 • Slachtofferbeleid
 • Mediation
 • Lawcare
 • Self Assessment
 • Imago advocatuur 1e aanspreekpunt
 • Geschillencommissie advocatuur
 • Klachtbehandeling NOvA
 • Wetgevingsadvisering
 • Hoorzittingen AR
 • Kwaliteitsbevordering 2e aanspreekpunt
AR Susan Kaak

Susan Kaak
“Vernieuwing is essentieel voor de advocatuur. Ik hoop te bereiken dat alle advocaten digitaal gaan werken en papieren dossiers verdwijnen.”

Portefeuilles:

 • Project BA2020
 • Innovatieplatform
 • Digitale agenda advocatuur
 • Digitalisering rechtspraak
 • Advocatenpas
 • Bestuur SLA (Stichting Leerstoel Advocatuur)
 • Diversiteit
 • Hoorzittingen AR
 • Wetgevingsadvisering
 • Imago advocatuur 2e aanspreekpunt
 • Kwaliteitsbevordering 2e aanspreekpunt
Petra van Kampen staand

Petra van Kampen

Portefeuilles:

 • Strafrecht (incl. ZSM en modernisering Strafvordering)
 • Gefinancierde rechtsbijstand (deel strafrecht)
 • Verschoningsrecht
 • Nummerherkenning
 • Advocaat in dienstbetrekking + ABS
 • Cassatie straf/civiel
 • Wetgevingsadvisering
 • Hoorzittingen AR
 • Imago advocatuur 2e aanspreekpunt
 • Kwaliteitsbevordering 2e aanspreekpunt


Nevenfuncties AR-leden
Conform het bestuursreglement algemene raad publiceert de NOvA een overzicht met nevenfuncties van de algemene raad en de algemeen secretaris.

WNT-verantwoording
De Wet normering topinkomens (WNT) is van toepassing op de NOvA.
- Download de WNT-verantwoording over 2017
- Download de WNT-verantwoording over 2018
- Download de WNT-verantwoording over 2019

Contact met AR-leden
Voor vragen en verzoeken aan leden van de algemene raad kunt u mailen naar communicatie@advocatenorde.nl.