Voor de praktijk

Modellen, handleidingen, formulieren

Handleiding Wwft

Handleiding Wwft

De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de rol die advocaten spelen bij het voorkomen en bestrijden van witwassen en financieren van terrorisme staat nationaal en internationaal hoog op de agenda. Zo bereidt de Europese Commissie een nieuwe (vierde) Europese anti-witwasrichtlijn voor en verscheen op 24 juni 2013 het internationale FATF rapport over kwetsbaarheden van advocaten bij witwassen en financieren van terrorisme.  

Advocaten die diensten verlenen die onder de Wwft vallen, zijn verplicht een cliëntenonderzoek te starten en hebben een meldplicht om een (voorgenomen) ongebruikelijke transactie te melden bij de FIU-Nederland. Voorbeelden van deze diensten zijn o.a. advisering over het aan- en verkopen van ondernemingen, het oprichten en beheren van vennootschappen en rechtspersonen en het beheren van geld. Ook geldt de verplichting voor advocaten om zichzelf en hun medewerkers op te leiden om in staat te zijn het cliëntenonderzoek goed en volledig uit te voeren en ongebruikelijke transacties te herkennen.

Handleiding
De Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) is op 1 augustus 2008 in werking getreden. Op 1 januari 2013 is de Wwft op een aantal punten gewijzigd. Deze wijzigingen zijn ook voor advocaten van belang. Zo is de reikwijdte van de Wwft voor advocaten uitgebreid en zijn de eisen waar het cliëntenonderzoek aan dient te voldoen uitgebreid. De wijzigingen in de Wwft zijn ook verwerkt in de handleiding voor advocaten.

De Wwft is van toepassing op advocaten voor zover zij advies geven of bijstand verlenen bij (artikel 1, lid 1, onderdeel a, onder 12°):

  • het aan- of verkopen van registergoederen (was onroerende zaken);
  • het beheren van geld, effecten, munten, muntbiljetten, edele metalen, edelstenen of andere waarden;
  • het oprichten of beheren van vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • het aan- of verkopen van aandelen in, of het geheel of gedeeltelijk aan- of verkopen dan wel overnemen van ondernemingen, vennootschappen, rechtspersonen of soortgelijke lichamen als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen;
  • werkzaamheden op fiscaal gebied die vergelijkbaar zijn met de werkzaamheden van accountants;
  • het vestigen van een recht van hypotheek op een registergoed (is nieuw);

De Wwft is ook van toepassing op advocaten voor zover zij optreden in naam en voor rekening van een cliënt bij enigerlei financiële transactie of onroerende zaaktransactie (artikel 1, lid 1, onderdeel a, onder 13°).

De Wwft is en blijft niet van toepassing op advocaten voor zover zij voor een cliënt werkzaamheden verrichten betreffende de bepaling van diens rechtspositie, diens vertegenwoordiging en verdediging in rechte, het geven van advies voor, tijdens en na een rechtsgeding of het geven van advies over het instellen of vermijden van een rechtsgeding (artikel 1, lid 2).

Kenniscentrum Wwft
Advocaten die vragen hebben over de toepassing van de Wwft in de praktijk kunnen contact opnemen met het kenniscentrum Wwft, dat is gevestigd bij het bureau van de Haagse orde van advocaten, via 070 - 416 61 29 of wwft@advocatenorde.nl.

Meer informatie