25mrt

Dekenappel financiële kengetallen advocatuur

Algemeen deken Frans Knüppe gaat in hoger beroep tegen de beslissing van de tuchtrechter in een procedure over het opvragen van financiële gegevens (kengetallen) bij elk advocatenkantoor. Het gaat in deze zaak om enkele advocaten die deze gegevens in de gevraagde vorm weigerden te verstrekken waarna de deken van Amsterdam daartegen een dekenbezwaar indiende.

De tuchtrechter oordeelde dat het opvragen van die kengetallen bij elk advocatenkantoor was toegelaten maar besliste niettemin dat de weigering om de gevraagde gegevens te verstrekken niet tuchtrechtelijk verwijtbaar was.

Toezicht - iStock-1264458841Het gebeurt niet vaak dat de algemeen deken gebruik maakt van zijn bevoegdheid om beroep in te stellen. In dit geval is die keuze gemaakt omdat hij wil voorkomen dat twijfel zou kunnen ontstaan over de juridische grondslag van dit belangrijke instrument bij het toezicht op advocaten. Dat toezicht wordt uitgeoefend door de lokale dekens, zoals hier die van Amsterdam. De uitspraak van de tuchtrechter geeft ruimte voor interpretatie. Dat is in het belang van de rechtsontwikkeling van het toezicht op de advocatuur en het vertrouwen in de advocatuur als geheel, niet wenselijk.

Principiële kwestie: bestuursrecht of tuchtrecht?
Bij het opvragen van kengetallen gaat het om proactief toezicht op naleving van regels over de wijze waarop een advocatenkantoor moet zijn georganiseerd, en hoe wordt voldaan aan de administratieplicht. Die zitten beide in het bestuursrechtelijke handhavingsregime. Ook gaat het hier om de wettelijke kernwaarde integriteit.
Volgens de algemeen deken moet in deze procedure de principiële vraag worden beantwoord of een collectieve verplichting voor advocaten om informatie, zoals hier de financiële kengetallen, haar grondslag moet vinden in de Advocatenwet of in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Oefent de deken zijn toezichthoudende taken uit op basis van de Awb, kan niet-medewerking dan wel een overtreding van de tuchtrechtelijke norm zijn? De wetgever onderscheidt immers een bestuursrechtelijk handhavingsregime van het tuchtrechtelijke regime. In deze procedure gaat het om de toepassing van een tuchtrechtelijke norm voor die bestuursrechtelijke medewerkingsplicht.
Daarbij realiseert de algemeen deken zich dat het opvragen van kengetallen bij alle advocatenkantoren van belang is om informatie te vergaren die de dekens nodig hebben om hun rol als toezichthouder effectief te kunnen vervullen en hun toezichtactiviteiten meer gericht te kunnen sturen. Dat is in het belang van de advocatuur als geheel.

Dekenappel ondersteunt
Naast de algemeen deken gaan niet alleen de deken van Amsterdam, maar ook de advocaten in hoger beroep. Met zijn dekenappel draagt de algemeen deken eraan bij dat er duidelijkheid komt over deze principiële kwestie. En mocht het hof van discipline het bezwaar van de deken van Amsterdam alsnog gegrond verklaren, dan steunt de algemeen deken het verzoek van de deken van Amsterdam om de betrokken advocaten geen maatregel op te leggen. De inzet is immers om duidelijkheid te scheppen.

Zie ook:

2021