7mrt

Wat betekent de Wet kwaliteit incassodienstverlening voor advocaten?

De Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki) treedt op 1 april in werking. Wie denkt dat de Wki uitsluitend relevant is voor incassobureaus, komt bedrogen uit. Ook de advocatuur valt onder de reikwijdte van deze wet, voor zover een advocaat zich in de uitoefening van het beroep bezighoudt met het verrichten of aanbieden van buitengerechtelijke incassowerkzaamheden.

NOvA_Wki_260x173

In het regeerakkoord van eind 2021 is afgesproken dat incassomisstanden effectiever worden bestreden. Met de Wki moet de kwaliteit van de private buitengerechtelijke incassodienstverlening worden vergroot en misstanden in deze sector weggenomen.

Reikwijdte van de Wki
De Wki bepaalt dat deze wet uitsluitend betrekking heeft op buitengerechtelijke incassowerkzaamheden:

a)   die worden verricht of aangeboden in de uitoefening van een daarop (mede) gericht beroep of bedrijf; én
b)   voor een derde of na overdracht van de vordering; én
c)   met betrekking tot de voldoening door een natuurlijke persoon met een woonplaats in Nederland.

De Wki verklaart deze wet ook van toepassing op de advocaat of het advocatenkantoor, voor zover deze (ook) buitengerechtelijke incassowerkzaamheden verricht of aanbiedt in de uitoefening van het beroep.

Belangrijkste gevolgen voor advocaten
Er gelden verplichtingen ten aanzien van de opbouw en specificatie van vorderingen en van het voeren van een deugdelijke en inzichtelijke administratie. Verder dient te worden voorzien in een klachten- en geschillenregeling, zodat de schuldenaar laagdrempelig een procedure bij een geschillencommissie kan instellen waar de incassodienstverlener bij moet zijn aangesloten.

Belangrijke uitzonderingen voor advocaten
De verplichting voor incassodienstverleners om zich te registreren, geldt niet voor advocaten. Ook de verplichting om aan verschillende kwaliteitseisen (zoals vakbekwaamheid en kennis van medewerkers) te voldoen, voordat zij in het betreffende register worden opgenomen, is niet op advocaten van toepassing. Voor de advocatuur zal het toezicht op naleving van de Wki worden uitgeoefend door de dekens. De dekens kunnen (bestuursrechtelijk) handhaven als de advocaat zich niet aan de regels houdt. In de plannen van de minister zal dit toezicht in de toekomst worden belegd bij de onafhankelijke toezichthouder voor de advocatuur (OTA).

2024