25mrt

Algemene raad presenteert prioriteiten NOvA

Vandaag heeft algemeen deken Johan Rijlaarsdam aan het college van afgevaardigden toegelicht welke uitgangspunten en prioriteiten de algemene raad jaar de komende jaren hanteert. De prioriteiten voor de periode 2019-2022 vallen binnen vijf overkoepelende thema’s. Dit zijn de staat van de rechtsstaat, kwaliteit, technologie & innovatie, zichtbaarheid & publiciteit en bevordering samenwerking orden.

UPs NOvA 2019-2022De prioriteiten binnen het thema ‘Staat van de rechtsstaat’ richten zich onder andere op een goede rechtsbedeling, toegang tot het recht en het verschoningsrecht. Het thema ‘Kwaliteit’ strekt zich uit van de beroepsopleiding, kwaliteitstoetsen en de onderscheidende kracht van kernwaarden en gedragsregels tot het creëren van randvoorwaarden voor effectief toezicht. Aan ‘Technologie en innovatie’ wordt invulling gegeven door het stimuleren van bewustwording van technologische ontwikkelingen en het bieden van ruimte voor innovatie in het eigen aanbod van de advocaat.

Agenda 2019
Voor 2019 betekent dit dat het dossier gefinancierde rechtsbijstand hoog op de agenda blijft staan, evenals digitaal procederen en de doorontwikkeling van de vernieuwde beroepsopleiding BA2020. Verder krijgt de invoering van de kwaliteitstoetsen prioriteit en wordt een rapportage ‘trends en ontwikkelingen op digitaal gebied’ verwacht. Ook wil de algemene raad de banden met de balie verder aanhalen en de samenwerking met de lokale orden verder invulling geven. Hieraan wordt in overleg met de dekens uitvoering gegeven door onder meer een landelijke ordendag en inhoudelijke ondersteuning van het dekenberaad.

Uitgangspunten
Alle thema’s en prioriteiten zijn gebaseerd op twee uitgangspunten als het gaat om de rol en taak van de NOvA. Dat is allereerst het invulling geven aan de wettelijke taak, waarin een goede rechtsbedeling centraal staat. Hieronder valt bijvoorbeeld het bevorderen van een behoorlijke uitoefening van de praktijk, organisatie en bekostiging van tuchtrechtspraak en regulering van de beroepsgroep. Daarnaast wil de algemene raad zijn rol nadrukkelijk vormgeven vanuit een maatschappelijke verantwoordelijkheid die de beroepsgroep advocatuur heeft.

2019