21jan

Brexit heeft gevolgen voor Britse advocaten in Nederland

Hoogstwaarschijnlijk zal het Verenigd Koninkrijk (VK) op 31 januari 2020 de Europese Unie (EU) verlaten. Het uittreden van het VK heeft gevolgen voor advocaten werkzaam in Nederland die hun beroepskwalificatie in het VK hebben behaald. In overeenstemming met het overheidsbeleid heeft de algemene raad in kaart gebracht wat Brexit voor hen betekent.

De voorwaarden voor het vertrek van het VK uit de EU zijn vastgelegd in een uittredingsakkoord. Naast de voorwaarden voor uittreding bevat het akkoord ook een overgangstermijn tot en met 31 december 2020, met mogelijkheid van eenmalige verlenging van twee jaar. Gedurende deze overgangstermijn blijven alle EU-regels en wetten voor het VK van kracht.

Brexit Onder ‘home title’ juridische diensten verlenen
Na de overgangsperiode vervallen de rechten die voortvloeien uit de artikelen 16a tot en met 16k van de Advocatenwet, tenzij hierover alsnog afspraken worden gemaakt in het kader van de toekomstige handelsrelatie tussen het VK en de EU. Deze artikelen geven advocaten met een in de EU behaalde kwalificatie het recht om onder ‘home title’ juridische diensten te verlenen of zich in Nederland te vestigen.

Inschrijving en erkenning
Aanvragen om als advocaat ingeschreven te worden op grond van artikelen 2a en 2b Advocatenwet worden na het einde van de overgangsperiode niet meer in behandeling genomen. Datzelfde geldt voor aanvragen voor erkenning van beroepskwalificaties op grond van artikel 2 eerste lid onder c. Lopende verzoeken, ingediend voor het einde van de transitieperiode, worden wel behandeld. Het feit dat het VK niet langer lid is van de EU vormt geen grond voor afwijzing. Bestaande inschrijvingen en verleende erkenningen op basis van de artikelen 2, eerste lid onder c, 2a en 2b van de Advocatenwet, blijven geldig. Dit geldt eveneens voor besluiten van de algemene raad inzake verzoeken op basis van artikel 2 vierde lid ('Morgenbesser').

Meer informatie
Kijk voor gedetailleerde informatie in het overzicht met gevolgen van Brexit. Voor aanvullende vragen kunt u terecht bij het informatiepunt van de NOvA. Raadpleeg ook de website van het Verenigd Koninkrijk.

Bent u als advocaat werkzaam in het Verenigd Koninkrijk?
Kijk dan op de websites van de Britse overheid, de Law Society of England and Wales, de Bar Council of England and Wales, de Law Society of Scotland of de Law Society of Northern Ireland.

 

2020