10jun

Jaarverslag dekenberaad: grote stappen vooruit in toezicht op de advocatuur

In 2019 zijn grote stappen gezet in een onafhankelijk, transparant en eenduidig toezicht op de advocatuur. Dat blijkt uit het jaarverslag van het dekenberaad waarin de elf dekens gezamenlijk verslag doen en verantwoording afleggen over het afgelopen jaar.

Highlights uit 2019
Enkele highlights uit het afgelopen jaar:
- de verdere uitrol van de kengetallen, waardoor nog betere financiële monitoring en risicogestuurd toezicht mogelijk was;
- de verdere uitbouw van het Wwft-toezicht, mede in het licht van de internationale evaluatie (FATF) in het voorjaar van 2021;
- de oprichting van de unit DTA (dekenaal toezicht advocatuur) ter ondersteuning van (de voorzitters van) het dekenberaad.

Dekenberaad

Voornemens voor 2020
Ook in 2020 blijven de dekens de financiële positie van kantoren en eenmanskantoren met extra kwetsbaarheid als speerpunten bij het financieel toezicht hanteren. Deze focus is ook van belang bij adequaat toezicht op de naleving van de Wwft. In alle arrondissementen worden de financiële kengetallen digitaal opgevraagd en waar mogelijk verder verbreed en verfijnd. Gezien alle recente ontwikkelingen in (de wetgeving rond) het toezicht op de Wwft, besteden de dekens in 2020 extra aandacht aan de herkomst van door advocaten van cliënten ontvangen gelden. Daarnaast wordt naar aanleiding van de ingevulde CCV een nadere uitvraag gedaan bij kantoren die Wwft-zaken doen.

Jaarverslag dekenberaad 2019Download
Download het jaarverslag dekenberaad 2019 en de bijlage met cijfers. Kijk voor meer informatie over het dekenberaad op advocatenorde.nl/dekenberaad.

2020