4apr

NOvA-jaarverslag 2023: advocaten als hoeders van de rechtsstaat

De Nederlandse orde van advocaten heeft haar jaarverslag over 2023 uitgebracht. Hierin belicht de NOvA hoe zij als publiekrechtelijke beroepsorganisatie uitvoering heeft gegeven aan haar (wettelijke) taken. Centraal staan de thema’s rechtsstatelijkheid, toegang tot het recht en weerbaarheid en veiligheid van advocaten.

NOvA_Jaarverslag 2023_600x400In zijn voorwoord schetst algemeen deken Robert Crince le Roy de inspanningen van de NOvA om de positie van de advocaat als hoeder van de rechtsstaat te versterken. “De NOvA heeft zich ook in 2023 sterk gemaakt voor de democratische rechtsstaat, voor de bescherming van fundamentele grondrechten en voor een onafhankelijke advocatuur die de toegang tot het recht waarborgt. De kernwaarden vertrouwelijkheid, onafhankelijkheid, partijdigheid, deskundigheid en integriteit vormen hierbij de leidraad voor het handelen van de NOvA. Dit steeds in het belang van rechtzoekenden.” 
 
Rechtsstatelijkheid, toegang tot het recht en weerbaarheid 
Het jaarverslag gaat uitgebreid in op het waarborgen van de rechtsstatelijkheid, het verbeteren van de toegang tot het recht en het vergroten van de weerbaarheid van advocaten. Zo benadrukte de NOvA in het kader van de voorgenomen wijziging van de Penitentiaire beginselenwet het belang van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt. Ook bepleitte de NOvA bij de Hoge Raad een principiële uitleg van het verschoningsrecht. Met het oog op de toegang tot het recht kwam de NOvA onder meer op voor een toekomstbestendige en financieel solide positie van de sociale advocatuur. Verder breidde de NOvA het veiligheids- en weerbaarheidsprogramma voor advocaten uit met de onafhankelijke Vertrouwensadvocaat en weerbaarheidstrainingen voor advocaat-stagiairs. 

Het jaar 2023 in cijfers
Tableau
 • Op 1 januari 2024 telde Nederland 18.513 advocaten, 295 meer (+1,6%) dan het jaar ervoor. In 2023 zijn 1.072 advocaten nieuw beëdigd en 173 herbeëdigd. 
 • In 7 van de 11 arrondissementen groeide het aantal advocaten, in 4 arrondissementen was sprake van een lichte afname. In Amsterdam kwamen er de meeste advocaten bij (+227), gevolgd door Den Haag (+45) en Gelderland (+22). De grootste relatieve daling van het aantal advocaten was in Overijssel (-1,2%). De grootste absolute daling kwam op conto van Midden-Nederland (-14). 
 • Op 1 januari 2024 telde Nederland 5.543 advocatenkantoren. Amsterdam is met 1.052 kantoren en 6.452 advocaten veruit het grootste arrondissement, gevolgd door Midden-Nederland (698 kantoren) en Rotterdam (650 kantoren). Overijssel is met 248 kantoren en 649 advocaten het kleinste arrondissement. 
 • De meeste advocaten werken zelfstandig (3.297) of bij grote kantoren met meer dan 65 advocaten (2.876). Wel daalde het aantal grote kantoren met -4,5%. De grootste groei (+8,3%) is zichtbaar bij kantoren met 9 tot 16 advocaten. 
 • Het aandeel vrouwelijke advocaten nam licht toe tot 46,5% (8.614 vrouw, 9.899 man). Tot en met 39 jaar zijn er meer vrouwelijke dan mannelijke advocaten, daarboven andersom. In één arrondissement werken voor het eerst meer vrouwen (50,2%) dan mannen: Midden-Nederland. 
 • De gemiddelde leeftijd van advocaten is gelijk gebleven: 43 jaar. Het arrondissement Amsterdam kent gemiddeld de jongste advocaten: 39,6 jaar, Noord-Nederland de oudste: 46,4 jaar.  
Weerbaarheid
 • In totaal hebben 692 advocaten (inclusief stagiairs) deelgenomen aan 45 weerbaarheidstrainingen. 
 • De NOvA-noodlijn werd wekelijks 1 à 2 keer gebeld. Aan advocaten die de noodlijn belden zijn 19 noodknoppen uitgereikt. 
 • De hulplijn LawCare is 26 keer gebeld door advocaten met problemen van persoonlijke aard. 
Beroepsopleiding
 • In maart en september zijn in totaal 1.068 advocaat-stagiairs gestart met hun beroepsopleiding. 
 • Door verlenging van de subsidieregeling zijn 114 advocaat-stagiairs bij sociale kantoren aan de slag gegaan, zonder de kosten van de beroepsopleiding hoeven te betalen. 
Kwaliteitsbevordering
 • Ten behoeve van de kwaliteitstoetsen heeft de algemene raad 32 nieuwe gespreksleiders voor intervisie en 11 reviewers voor peer review aangewezen.
Wetgevingsadvisering
 • Op basis van de wetgevingsadviezen van 17 adviescommissies heeft de NOvA in totaal 39 adviezen over wetsvoorstellen uitgebracht.
Tuchtrecht
 • In 2023 zijn 9 advocaten geschrapt en 19 onvoorwaardelijk geschorst.
Praktijkuitoefening
 • In totaal zijn 6.729 advocatenpassen (73%) en advocatenpas-apps (27%) uitgegeven.  
 • Het aantal ‘self service’ mutaties van gegevens op het tableau (zoals adresgegevens, rechtsgebieden en geheimhoudernummers) bedroeg 15.826. 
Juridische aangelegenheden
 • Er zijn 19 Woo-verzoeken en 1 schriftelijke klacht ingediend.
Communicatie en voorlichting
 • Het Informatiepunt behandelde via telefoon en e-mail 9.750 informatieverzoeken van advocaten.
Bestuurlijke organisatie
 • In 2023 werkten bij de NOvA 57 medewerkers (47 fte), van wie 70% vrouw en 30% man.

 
Meer informatie 
- Download het inhoudelijke NOvA-jaarverslag 2023.
- Publicatie van het financieel jaarverslag 2023 geschiedt na goedkeuring door het college van afgevaardigden op 25 juni 2024. 

2024