14dec

Advocatuur hecht waarde aan diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie vormen een belangrijk thema voor veel advocatenkantoren. Dat blijkt uit een enquête onder de balie die onlangs is gehouden op initiatief van het NOvA-platform Inclusie & Diversiteit. Twee derde van de ruim 300 respondenten geeft aan dat hun kantoor een inclusieve werkomgeving biedt waarin alle advocaten gelijkwaardig worden behandeld.

De enquête laat ook zien dat diversiteit bij bijna de helft van de kantoren verder kan worden verbeterd en dat een grote meerderheid van mening is dat grotere inzet voor een meer diverse en inclusieve advocatuur gewenst is.

Uitkomsten in het kort
DenI grafiek 1Uit de enquête blijkt dat ongeveer twee derde van de deelnemende advocaten aangeeft dat hun kantoor waarde hecht aan diversiteit en inclusie. Nagenoeg eenzelfde percentage vindt dat alle advocaten gelijkwaardig worden behandeld en dat het kantoor een inclusieve werkomgeving biedt. Bijna de helft zegt dat hun kantoor adequate actie onderneemt bij discriminatie, buitensluiten, pesterijen of intimidatie. Een even groot percentage zegt dat hun kantoor geen diversiteitsbeleid voert. Bij het aannemen van personeel streeft een vijfde van de kantoren bewust naar meer diversiteit. Een ruime meerderheid van de respondenten zegt negatieve ervaringen te hebben gehad met diversiteit en inclusie op kantoor. Bijna de helft vindt dat de diversiteit op kantoor voor verbetering vatbaar is. En bijna twee derde vindt dat advocatenkantoren zich beter moeten inzetten voor meer diversiteit en inclusie in de advocatuur.

Diversiteit - Theda Boersema“Het is goed dat de NOvA voor de eerste keer een enquête met dit thema binnen de balie heeft gehouden. Met de resultaten kunnen we de focus leggen op de verbeterpunten. Samen met het Platform Inclusie & Diversiteit gaan we hiermee aan de slag. De NOvA zal een dergelijke enquête over twee jaar wederom onder de balie verspreiden. Zo kunnen we voortgang van de verbeterpunten bewaken en behaalde resultaten vergelijken.”
Theda Boersema - lid algemene raad NOvA

 

DenI grafiek 2Patronen in kantoor- en sollicitatiebeleid
De uitkomsten zijn geanalyseerd door Melissa Vink, universitair docent bij de vakgroep Sociale, Gezondheids- en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht. Op basis hiervan formuleerde Vink patronen in ervaringen van advocaten en met betrekking tot het kantoor- en sollicitatiebeleid bij advocatenkantoren. Een greep hieruit:

  •  Advocaten die tot een minderheidsgroep behoren (zoals met een LHBTI+-oriëntatie of een niet-Europese achtergrond) rapporteren meer negatieve ervaringen met diversiteit en inclusie dan advocaten die tot een meerderheidsgroep behoren. Bijvoorbeeld advocaten met een niet-Europese achtergrond zeggen vaker last te hebben van discriminatie en pesterijen dan advocaten met een Europese achtergrond.
  • Advocaten die bij grotere kantoren werken geven vaker aan dat hun kantoor een diversiteitsbeleid heeft dan advocaten van kleinere kantoren, maar zijn ook minder geneigd te zeggen dat alle advocaten gelijkwaardig worden behandeld. Advocaten bij kleinere kantoren zijn meer geneigd te rapporteren dat hun kantoor een inclusieve werkomgeving biedt.
  • Oudere advocaten zijn meer geneigd aan te geven dat hun kantoor zich actief inzet voor diversiteit en inclusie en hebben vaak het idee dat het ‘wel goed’ zit. Vooral jongere advocaten geven aan dat er nog veel verbeterd kan worden om diversiteit en inclusie in de advocatuur te bevorderen.
  • Advocaten met een beperking, met een niet-Europese achtergrond, met een religieuze overtuiging, werkzaam bij kleinere kantoren en advocaten die zich zichtbaar anders voelen, vinden de toegang tot de advocatuur moeilijker dan advocaten zonder beperking, met een Europese-achtergrond, zonder religieuze overtuiging en werkzaam bij grotere kantoren.

DenI grafiek 3


Achtergrond respondenten
De ruim 300 advocaten die aan de enquête hebben meegedaan zijn afkomstig van zowel grotere als kleinere kantoren, verdeeld over alle arrondissementen. De overgrote meerderheid identificeert zich als hetero, heeft een Europese achtergrond en geen religieuze overtuiging.

Diversiteit - Anna van Tol-Macharoblishvili“Ik ben tevreden wat het Platform Inclusie & Diversiteit in een korte tijd heeft bereikt. Maar de resultaten van de enquête liegen er niet om: de diversiteit en inclusie binnen de advocatuur moet beter. Nu begint het echte werk pas.”
Anna van Tol-Macharoblishvili - platformlid en advocaat bij het Advocatencollectief Tilburg

 

DenI grafiek 4Platform Inclusie & Diversiteit
De NOvA onderstreept het belang van gelijke kansen, diversiteit en inclusie en heeft begin 2021 het Platform Inclusie & Diversiteit opgericht, met als doel om diversiteit en inclusie binnen de advocatuur verder te bevorderen. Circa 35 advocaten met verschillende achtergronden nemen hieraan deel. Op 24 maart 2022 vindt een seminar plaats over diversiteit en inclusie.

Diversiteit - Anjali Kaur Doal“Voor culturele diversiteit is een inclusieve omgeving belangrijk. Uit de enquêteresultaten volgt echter dat advocaten met een niet-Europese etniciteit zich minder geïncludeerd voelen dan advocaten met een Europese etniciteit. Via het Platform Inclusie & Diversiteit hoop ik onder andere te kunnen onderzoeken hoe (het gevoel van) inclusie kan worden versterkt en daarmee ook de betrokkenheid en het behoud van multiculturele advocaten.”
Anjali Kaur Doal - platformlid en advocaat bij De Brauw Blackstone Westbroek N.V.

 

Meer informatie
• Download de integrale uitkomsten en analyse (op basis) van de enquête diversiteit en inclusie.
• Lees meer over het doel en de samenstelling van het Platform Inclusie & Diversiteit.
• Bekijk de NOvUM-uitzending met twee platformleden.

 

2021