30jun

CvA keurt financieel jaarverslag 2020 goed

Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden vandaag het financieel jaarverslag 2020 van de NOvA goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend. Met name door een sterke afname van de kosten, zowel als gevolg van de coronacrisis als vanwege genomen maatregelen om de verwachte klappen hiervan op te vangen, is er sprake van een aanzienlijk gunstiger resultaat dan begroot.

Financieel jaarverslag iStock-517703860In het afgelopen coronajaar hebben veel activiteiten – zoals trainingen, symposia en internationale bijeenkomsten – niet (fysiek) plaats kunnen vinden. Ook is een tijdelijk vacaturestop bij het bureau van de NOvA ingevoerd. Verder zijn investeringen in onder andere software en de beroepsopleiding geactiveerd en afgeschreven, met een positief effect ten opzichte van de begroting. Uiteindelijk heeft dit in 2020 geleid tot een positief resultaat van € 1.917.040 (tegenover een begroot tekort van € 922.000). Dit resultaat wordt toegevoegd aan de algemene reserve, als buffer om aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen en eventuele onverwachte gebeurtenissen op te kunnen vangen.

Integrale publicatie
Met ingang van de jaarrekening 2019 is de NOvA overgegaan van eigen grondslagen naar de door de Raad voor de Jaarverslaggeving uitgegeven Richtlijnen voor de Jaarverslaggeving 640 ‘Organisaties zonder winststreven’ (RJ640). Doordat het financieel verslag 2020 conform RJ640 is opgesteld, is er niet langer een beperking op de verspreidingskring. De jaarrekening wordt daarom dit jaar voor het eerst integraal gepubliceerd.

Doorkijk naar 2021
Door de coronamaatregelen hebben ook in de eerste helft van 2021 niet alle activiteiten plaats kunnen vinden. Daarnaast is in de begroting 2021 rekening gehouden met een krimp van de balie per 1 januari 2021 maar die heeft zich niet voorgedaan. Dit heeft een aanzienlijk positief effect op de financiële bijdrage en daarmee het resultaat voor 2021.

Restitutie kostenbesparing BA
Als gevolg van corona heeft de Uitvoeringsorganisatie in 2020 kunnen besparen op de kosten van de Beroepsopleiding Advocaten, vooral op de accommodaties. Aan de hand van een verdeelsleutel, afhankelijk van het cohort en de onderwijsaanbieder, krijgen de kantoren van de advocaat-stagiairs het verschil tussen deze besparingen en de extra kosten voor online onderwijs gerestitueerd. Voor 2021 voorziet de Uitvoeringsorganisatie weer een restitutie.

Meer informatie
• Download het financieel jaarverslag 2020
• Lees meer over de activiteiten van de NOvA in het jaarverslag 2020

 

2021