28jul

Tijdelijke wetswijziging turboliquidatie onvoldoende

Een (tijdelijke) wetswijziging is niet voldoende, de benodigde maatregelen moeten van structurele aard zijn. Dat schrijft de gecombineerde commissie vennootschapsrecht (GCV) in haar advies over het voorontwerp Tijdelijke wet transparantie turboliquidatie. Ook de adviescommissie insolventierecht van de NOvA heeft hierover advies uitgebracht.

Faillissement iStock-1165938858Het voorontwerp regelt de ontbinding van een rechtspersoon zonder baten op eigen initiatief, ook wel turboliquidatie genoemd. De GCV onderschrijft in haar advies de wenselijkheid om de positie van schuldeisers bij gebruikmaking van de turboliquidatie te verbeteren. Met betere, transparante informatievoorziening zullen schuldeisers kunnen opkomen tegen benadeling en zodoende beter worden beschermd. Maar de GCV plaatst in haar advies ook diverse kanttekeningen bij het voorontwerp. 

Misbruik
Er zijn signalen dat veel ondernemers, mede door de coronacrisis, overwegen om gebruik te maken van de turboliquidatie. De verwachte toename van het gebruik van deze regeling brengt een toename mee van het risico van misbruik hiervan als de rechtspersoon ophoudt te bestaan met achterlating van schulden. Het onbetaald laten van schulden kan te maken hebben met onrechtmatig of frauduleus handelen van bestuurders. Dit wetsontwerp beoogt de transparantie van de turboliquidatie te vergroten, de rechtsbescherming van schuldeisers te verbeteren en misbruik ervan effectiever te bestrijden. 

Meer informatie
Download beide adviezen van de gecombineerde commissie vennootschapsrecht en de adviescommissie insolventierecht in de Juridische Databank.

 

2021