7mei

Voorstel halvering PO-punten en kwaliteitstoetsen wegens corona

De algemene raad gaat aan het college van afgevaardigden een wijzigingsverordening voorleggen voor halvering van alle verplichtingen voor opleidingspunten. Dit geldt alleen voor 2020 in verband met de coronacrisis.

50% - iStock-1204712807Het voorstel van de algemene raad betekent dat de verplichte 20 PO-punten worden terugbracht naar 10 en dat de verplichting om 10 PO-punten per geregistreerd rechtsgebied te halen wordt gehalveerd naar 5. Ook het aantal verplichte uren dat jaarlijks moet worden deelgenomen aan de kwaliteitstoetsen wordt in het voorstel met 50% verminderd. Nader onderzocht wordt of de voorgestelde wijziging consequenties heeft voor de compensatieregeling.

Onvoldoende digitaal aanbod
De verplichting om jaarlijks opleidingspunten te behalen vormt een belangrijke kwaliteitsborging voor de advocatuur. Als gevolg van de coronacrisis zijn advocaten nu ernstig beperkt in hun mogelijkheden om opleidingspunten te behalen. Er is onvoldoende opleidingsaanbod online. Opleidingsinstituten schakelen over op digitaal onderwijs maar de opleidingen voldoen vaak (nog) niet aan de eisen die de Voda daaraan stelt, zoals toetsbaar en interactief zijn. Ook is er niet op alle rechtsgebieden voldoende digitaal aanbod beschikbaar en het ziet er niet naar uit dat dat de komende maanden gerealiseerd kan worden. Daarom wil de NOvA, in navolging van andere beroepsorganisaties in binnen- en buitenland, het aantal te behalen opleidingspunten voor dit jaar aanpassen.

Vaststelling door college van afgevaardigden
Het voorstel van de algemene raad wordt rond eind juni besproken in de vergadering van het college van afgevaardigden. Pas na de vaststelling van deze wijziging van de Voda door het college wordt duidelijk wat de wijziging voor individuele advocaten precies betekent.

[Update 15 mei]
RvR: Versoepeling PE-verplichtingen voor 2020 
Inmiddels heeft ook de Raad voor Rechtsbijstand bekend gemaakt dat de permanente educatieverplichtingen tijdelijk worden versoepeld. De RvR gaat ervan uit dat advocaten in 2020 aan hun jaarlijkse verplichtingen hebben voldaan als zij de helft van de PE-punten hebben behaald die voor een rechtsterrein zijn voorgeschreven.

2020