6apr

Deelname gespreksleider aan kwaliteitstoetsen en vermindering opleidingspunten bij zwangerschap

Vanaf 1 juli 2022 nemen gespreksleiders intervisie ook deel aan de kwaliteitstoetsen. Ook hoeven advocaten vanwege zwangerschapsverlof minder opleidingspunten te behalen. Vandaag heeft het college van afgevaardigden (CvA) ingestemd met de Wijzigingsverordening vakbekwaamheid 2022 die de Verordening op de advocatuur op deze twee onderdelen aanpast.

IStock-1277400977 zwangerIn de huidige regelgeving is uitgegaan van de situatie dat de gespreksleider intervisie niet deelneemt en dus ook in die hoedanigheid niet voldoet aan de kwaliteitstoetsen. Dat wordt door advocaten als een gemis ervaren. Ervaring leert dat de gespreksleider wel degelijk meedoet aan de intervisiesessies, daar onderdeel van uitmaakt en bij kan dragen aan de kwaliteit hiervan. Als gevolg van de huidige regelgeving kiezen advocaten die als gesprekleider/begeleider willen optreden minder snel voor intervisie. Eerder wordt gekozen voor gestructureerd intercollegiaal overleg, waarbij de begeleider wel deelneemt en dus voldoet aan de kwaliteitstoetsen. Om die reden is besloten om de verordening aan te passen en de begeleiding van de gespreksleider van intervisiesessies als deelname aan de kwaliteitstoetsen te kwalificeren (artikel 4.3a Voda).

Ook wordt als gemis ervaren dat advocaten vanwege zwangerschap geen beroep kunnen doen op vermindering van het aantal te behalen opleidingspunten per jaar. Die mogelijkheid is er wel in geval van langdurige afwezigheid vanwege ziekte, waarvoor een ‘naar rato-regeling’ geldt. Die regeling gaat nu ook gelden in geval van afwezigheid door zwangerschapsverlof (artikel 4.7 lid 6 Voda). Voor een zwangerschapsverlof van gemiddeld vier maanden komt dit neer op een vermindering van circa 6 opleidingspunten op het totaal van twintig verplichte opleidingspunten per jaar.

Meer informatie
Zie de Wijzigingsverordening vakbekwaamheid 2022

2022