Patroons

Goede en professionele begeleiding door een patroon of praktijkbegeleider is tijdens de Beroepsopleiding Advocaten uitermate belangrijk voor de ontwikkeling van advocaat-stagiairs. Daarnaast is het voor een advocaat-stagiair verplicht bij de aanvang van de opleiding een patroon te hebben.

In de Verordening op de advocatuur staan de eisen voor een patroon. De raden van de orde hebben op basis hiervan (uniforme) beleidsregels opgesteld die het kader aangeven voor de goedkeuring van patroons. Zo is een patroon verplicht de ontwikkeling van de advocaat-stagiair op systematische en structurele wijze te bewaken (artikel 3.13, eerste lid). 

Competentieprofiel patroons
De NOvA heeft een competentieprofiel ontwikkeld. Patroons en hun kantoren kunnen dat profiel gebruiken om hun eigen regels en protocollen voor het patronaat aan te scherpen.

Portfolio
Patroons kunnen de begeleiding van stagiairs structureren aan de hand van hun portfolio. Dat bevat onder meer checklists voor het eerste stagegesprek en de voortgangsgesprekken. Aan de hand van de in het portfolio opgenomen evaluatieformulieren en modellen voor voortgangsgesprekken, kunnen stagiairs hun professionele ontwikkeling volgen. Daardoor krijgen zij antwoord op vragen als:

  • Hoe is het gesteld met het analytisch vermogen?
  • Valt er iets te verbeteren aan de cliëntgerichtheid?
  • Hoe staat het met de stressgevoeligheid?

Daarnaast bevat het portfolio een sterkte/zwakte-analyse, een ‘model’-curriculum vitae en een overzicht van door de stagiair behaalde landelijke en plaatselijke opleidingspunten.

Checklist best practice
In samenwerking met patroons, de Stichting Jonge Balie Nederland en de raden van de orde heeft de NOvA voor de begeleiding van advocaat-stagiairs een checklist best practise ontwikkeld. De patroons en advocaat-stagiairs kunnen de checklist gebruiken tijdens functionerings- en beoordelingsgesprekken. De checklist kan dan dienen als aanknopingspunt voor het bespreken van bijvoorbeeld gedragsregels, overdracht van expertise, afstemming van de verwachtingen en sterke en zwakke punten.

Patroonscursus
Per 1 oktober 2020 is de patroonscursus voor elke patroon die een advocaat-stagiair gaat begeleiden verplicht. De patroonscursus moet afgerond zijn vóórdat de patroon in aanmerking komt voor goedkeuring van het patronaat. Goedkeuring van het patronaat loopt via de lokale raden. Elke patroon moet de cursus van minstens zes uur doen en een herhaal/opfriscursus volgen om de drie jaar.

De opfriscursus is bedoeld voor een (beoogd) patroon die in de drie jaar voorafgaand al een cursus heeft gevolgd. Een cursus van drie uur volstaat in dit geval en bijvoorbeeld in de vorm van intervisie.

Belangrijke elementen in de patroonscursus zijn:

• Kennis van de vernieuwde beroepsopleiding en aansluiting op de kantoorpraktijk;
• Coaching- en begeleidingsvaardigheden en andere persoonlijke kwaliteiten van de patroon;
• Gespreksvaardigheden, feedback geven;
• Bewustwording van de belangrijke rol van patroon en erkenning van die rol;
• Inzicht in ontwikkelingspaden en -stappen van de stagiaire;
• Timemanagement en coachen op stressbestendigheid;
• Begeleiding van jonge professionals, omgang met deze generatie stagiairs;
• Net als bij de vernieuwde beroepsopleiding zelf, ligt ook bij de patroonscursus de nadruk op de toepassing.

Kantoren mogen zelf de patroonscursus (laten) verzorgen mits de cursus aan de hierboven genoemde elementen voldoet. Voor de cursus wordt geen vrijstelling verleend.

In de databank Erkend Cursusaanbod Advocatuur kunnen door de NOvA erkende opleidingsinstellingen hun cursusaanbod voor de advocatuur publiceren. U kunt in het cursusaanbod zoeken naar patroonscursussen (zoek op trefwoord 'patroon').

Veelgestelde vragen over de patroonscursus