Toezicht en Tuchtrecht

De lokale deken is belast met het toezicht op de advocaten in het eigen arrondissement overeenkomstig de Algemene wet bestuursrecht, de Advocatenwet en de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

De NOvA ondersteunt de 11 dekens bij de toezichtuitoefening. Sinds 2013 voeren gespecialiseerde medewerkers van de unit Financieel Toezicht Advocatuur van de NOvA zowel financiële als Wwft-onderzoeken uit. Daarnaast ondersteunt de NOvA het dekenberaad en fungeert als vraagbaak voor de dekens voor allerhande (toezichtgerelateerde) vragen en volgt voor het toezicht op advocaten relevante wet- en regelgeving.

Om goed toezicht te kunnen houden hanteert de deken verschillende toezichtinstrumenten en -methoden. Zo worden ieder jaar advocaten uitgenodigd om de centrale controle op de verordening in te vullen. De dekens bezoeken jaarlijks ten minste 10 procent van alle kantoren in het arrondissement. Zie voor meer informatie over het lokale toezicht het jaarverslag 2019 van de gezamenlijke dekens.

Sinds 1 januari 2015 ziet het college van toezicht (CvT) toe op de wijze waarop dekens toezicht uitoefenen en klachten behandelen. Het CvT is een orgaan van de NOvA en de algemeen deken is van rechtswege voorzitter.