Wpta/LTA

Landelijk toezichthouder advocatuur
Het toezicht op de advocatuur gaat veranderen. De minister voor Rechtsbescherming heeft in verschillende Kamerbrieven en commissiedebatten de contouren geschetst van het nieuwe toezichtmodel. Er komt een landelijk toezichthouder advocatuur (LTA), die in plaats komt van de huidige elf lokale toezichthouders.

Wet positie en toezicht advocatuur
In 2015 is met de Wet positie en toezicht advocatuur (Wpta) het huidige toezichtmodel geïntroduceerd. Hierbij is afgesproken om de wet na vijf jaar te evalueren. In het rapport van Pro Facto uit 2020 worden voorstellen gedaan om het toezicht te verbeteren. Nadien zijn enkele incidenten voor de minister aanleiding geweest om met het voorstel voor de LTA te komen.

Gesprekken met de balie
Binnen de balie bestaat consensus dat het toezicht op de advocatuur verder versterkt moet worden. In de afgelopen periode heeft de algemene raad gesprekken gevoerd met de dekens, grote kantoren en sociaal-advocaten. De algemene raad is ook aanwezig geweest bij jaarvergaderingen van lokale orden, waar over de Wpta is gesproken. Daarnaast heeft de algemene raad professor Barkhuyzen, tevens partner bij Stibbe, gevraagd om de verschillende toezichtmodellen voor de advocatuur in kaart te brengen en hierover te adviseren. Verder is vanuit het college van afgevaardigden een kernteam gevormd dat een eigen advies over de toekomst van het toezicht aan de algemene raad heeft uitgebracht.

Visie algemene raad
De gesprekken en de adviezen hebben geleid tot een visie van de algemene raad op het toezicht op de advocatuur. Deze visie is op 10 maart 2023 aan de minister voor Rechtsbescherming aangeboden. Op hoofdlijnen luidt de visie van de algemeen raad als volgt:
• De LTA wordt binnen de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA gepositioneerd, onafhankelijk van de staat en onafhankelijk van andere organen binnen de pbo NOvA;
• Het LTA-bestuur (3 of 5 leden) bestaat uit advocaten en niet-advocaten, waarbij advocaten altijd in de meerderheid zijn;
• Benoeming van LTA-leden geschiedt door de algemene raad, op voordracht van de ‘Blik van buiten’ waarbij het college van afgevaardigden wordt geconsulteerd;
• Differentiatie ten aanzien van de hoofdelijke omslag.
Infographic visie AR – toekomstig toezichtmodel

Verdere stappen
De minister heeft in de afgelopen periode gesprekken gevoerd met de algemene raad en andere partijen, waaronder een commissie van wetenschappers. De verwachting is dat de minister begin mei 2023 met zijn voorstel komt voor het toezicht op de advocatuur.

Tijdlijn
Bekijk de actuele tijdlijn van 2010 tot nu over het veranderende toezicht, de Wet positie en toezicht advocatuur en de landelijk toezichthouder advocatuur.

23-06-28-NOVA_LTA_INFOGRAPHIC (1)