27sep

Advocatuur krijgt landelijk toezichthouder

De Nederlandse orde van advocaten steunt het voorstel van de minister voor Rechtsbescherming voor één landelijk toezichthouder op de advocatuur (LTA), dat gisteren naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het toezicht blijft binnen de beroepsgroep georganiseerd waardoor de vertrouwelijkheid van de relatie tussen cliënt en advocaat verzekerd is. De LTA wordt gevormd door drie advocaten die vrijgesteld zijn van advocatuurlijke werkzaamheden en zich volledig richten op het toezicht.

Toezicht iStock-1208620496De Advocatenwet zal hiervoor worden aangepast.

Het toezicht is in 2015 met de Wet positie en toezicht advocatuur bij de elf lokale dekens belegd. In 2020 is in opdracht van de minister de wet geëvalueerd. Hieruit volgden aanbevelingen voor verbetering van de governance en het doorontwikkelen van het toezicht door het instellen van een landelijk toezichthouder. De NOvA heeft hier in 2019 al haar steun voor uitgesproken. De landelijk toezichthouder wordt eindverantwoordelijke voor het toezicht op naleving van de Advocatenwet, de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft), de Sanctieregelgeving en de Wet Kwaliteit Incassodienstverlening (Wki).

Met een landelijk toezichthouder op de advocatuur wordt het toezicht onafhankelijk, transparant, uniform, preventief en effectief georganiseerd. De LTA beschikt over adequate kennis en expertise om goed en daadkrachtig toezicht uit te oefenen. De algemene raad van de NOvA ziet de komst van een landelijk toezichthouder als een versterking van het toezicht en als een waarborg om het maatschappelijk vertrouwen in de advocatuur te behouden.

De minister geeft in zijn brief aan dat met de invoering van de LTA de lokale dekens niet meer verantwoordelijk zijn voor het toezicht in het eigen arrondissement. Het inzetten van onder andere tuchtrechtprocedures, de wijze en controle op toetreding tot de advocatuur, de verplichte stage voor iedereen die advocaat wil worden en de klachtbehandeling blijven in handen van de lokale dekens.

Toezicht onafhankelijk van de staat
Het toezicht op de advocatuur wordt vanwege de rol en positie van advocaten onafhankelijk van de staat vormgegeven en binnen de publiekrechtelijke beroepsorganisatie NOvA georganiseerd. Hiermee blijft de relatie tussen advocaat en cliënt vertrouwelijk en vrij van inmenging door de overheid. De positie van de rechtzoekende wordt zo optimaal beschermd. Bovendien kent een landelijk toezichthouder, bestaande uit advocaten, als geen ander de risico's en kwetsbaarheden binnen de advocatuur en beschikt deze over de kennis en expertise om de kwaliteit en integriteit van de beroepsgroep te bewaken. De NOvA heeft zich altijd sterk gemaakt voor toezicht zonder overheidsinvloed. De minister deelt die visie. 

Blik van buiten
Met de invoering van een landelijk toezichthouder verdwijnt de noodzaak van een college van toezicht als systeemtoezichthouder. De NOvA en de minister voor Rechtsbescherming vinden een “blik van buiten” belangrijk. De minister geeft in zijn brief aan dat deze “blik van buiten” onafhankelijk gepositioneerd wordt ten opzichte van de LTA en andere organen van de NOvA.

College van afgevaardigden positief over nieuw toezichtmodel
Het college van afgevaardigden heeft vanmiddag een eerste reactie gegeven op de brief van de minister voor Rechtsbescherming. Het college vindt het een afgewogen voorstel voor goed toezicht. Aandachtspunten zijn een goede wederzijdse uitwisseling van lokale signalen met de LTA, de beheersbaarheid van de kosten van de LTA en de bevoegdheden van de ‘blik van buiten’. Ook heeft het college aangegeven graag betrokken te blijven bij de verdere uitwerking van het nieuwe toezichtmodel. Aart de Geus, voorzitter van de raad van advies, was bij de collegevergadering aanwezig om een toelichting te geven op het advies dat de raad van advies binnenkort zal opstellen en naar de algemene raad zal sturen.

Meer informatie

- Brief algemeen deken aan de minister betreft kamerbrief (27 september 2022)
'Toezicht in ontwikkeling' door algemeen deken Robert Crince le Roy (27 september 2022)
Brief Minister Weerwind betreft ‘Versterking toezicht advocatuur’ (26 september 2022)
Beslisnota Kamerbrief Versterking toezicht advocatuur (20 september 2022)
Veelgestelde vragen 

2022