Zoeken

Zoekresultaten (14)

U heeft gezocht op: Wetgevingsadvies

 • pagina

  Vacature adviescommissie regelgeving

  De adviescommissie regelgeving heeft tot taak de algemene raad gevraagd te adviseren over de juridische en wetgevingskwaliteit van voorstellen van regelgeving van de Nederlandse orde van advocaten. De adviescommissie bestaat uit vier tot acht le ...

 • pagina

  Vacature adviescommissie arbeidsrecht

  De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) telt achttien adviescommissies wetgeving die advies aan de algemene raad uitbrengen over wetsvoorstellen die ter consultatie aan de NOvA worden voorgelegd. De NOvA zoekt Twee advocaten voor de adviescommissi ...

 • nieuwsbericht

  NOvA vraagt om gereduceerd tarief bij nadeelcompensatie

  Dit heeft de NOvA de ministers voor Rechtsbescherming en van Binnenlandse Zaken en Koninklijkrelaties laten weten. Een nadeelcompensatieverzoek is een verzoek dat mensen kunnen indienen als zij inkomstenverlies of hinder ervaren door een beslissing ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel voor grondwettelijke bescherming van kind en gezin hinkt op twee gedachten

  De NOvA staat in beginsel positief tegenover het voorstel van de SGP om de veilige bedding van een kind in de Grondwet op te nemen. Dit biedt bescherming tegen ongeoorloofd of onzorgvuldig overheidsingrijpen, zoals de uithuisplaatsingen als gevolg va ...

 • nieuwsbericht

  Vervroegd DNA-onderzoek bij verdachten inbreuk op rechten

  Met het wetsvoorstel ‘wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden’ wil de minister het mogelijk maken celmateriaal voor DNA-onderzoek al in de opsporingsfase bij verdachten af te nemen. Nu kan pas celmateriaal worden verkregen al ...

 • nieuwsbericht

  Wet op de rechtsbijstand op oneigenlijke grond ingezet voor ‘Groningen’

  Het is een goede ontwikkeling dat de overheid steeds meer oog krijgt voor het belang van de rechtsbescherming, vooral in zaken tegen de overheid zelf. De NOvA pleit al jarenlang voor een redelijke vergoeding voor sociaal advocaten, zodat er voldoende ...

 • nieuwsbericht

  Ruimere regeling strafonderbreking heeft toegevoegde waarde

  Een strafonderbreking stelt een gedetineerde in staat een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen, om een ernstig zieke levenspartner, kind of ouder te verzorgen of dringende omstandigheden van zakelijke aard te regelen. Met de wijziging va ...

 • nieuwsbericht

  Prejudiciële vragen verschoningsrecht

  In het arrest, dat volgt op de beslissing van de voorzieningenrechter d.d. 22 maart 2022, wordt het fundamentele belang van het verschoningsrecht nog eens onderstreept. De uitleg die de Staat geeft aan de omgang met verschoningsrechtigde informatie k ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel aanscherping straffen bij ronselen van stemmen kan duidelijker

  Met het wetsvoorstel ‘aanscherping strafbaarstelling ronselen en vereisten toewijzing restzetels’ wil de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties het ronselen van onderhandse volmachtstemmen bij verkiezingen aanpakken. De NOv ...

 • nieuwsbericht

  Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

  Ook kan de effectiviteit van het voorgestelde artikel 3b Wwft in twijfel worden getrokken en leidt het wetsvoorstel tot een disproportionele lastenverzwaring. Dat schrijft de NOvA in een advies met betrekking tot het Wetsvoorstel plan van aanpak witw ...

 • nieuwsbericht

  Voorgestelde werkwijze OM biedt onvoldoende bescherming aan het verschoningsrecht

  Dit heeft de NOvA het OM laten weten als reactie op de concept aanwijzing omgang met verschoningsgerechtigd materiaal. Uitgangspunt in het Nederlandse strafproces is dat het OM en de opsporingsinstanties niet bevoegd zijn over geheimhouderinformatie ...

 • nieuwsbericht

  Ontwerpwetsvoorstellen personenvennootschappen grote stap voorwaarts

  De NOvA vindt het invoeren van stille personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid en openbare personenvennootschappen met rechtspersoonlijkheid een verbetering. Van welke soort sprake is, wordt vastgesteld aan de hand van ‘feitelijk ha ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: noodzaak verhoging strafmaximum bij deelname aan terroristische organisatie ontbreekt

  Dat feiten met een terroristisch oogmerk en motief zeer ernstige en laakbare feiten zijn en dat het belangrijk is dit ook in het strafmaximum tot uiting te laten komen, wordt door de NOvA onderschreven. De verhoging van het strafmaximum voor deelname ...

 • nieuwsbericht

  Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

  Dit laat de NOvA de minister voor Rechtsbescherming weten in een advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie. Maximaal twee rechtsbijstandsverlener ...