4apr

Wijzigingsvoorstel Wwft maakt inbreuk op geheimhoudingsplicht

De NOvA dringt er bij de Tweede Kamer op aan het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen te heroverwegen. In dit wetsvoorstel staat dat een advocaat in uitzonderlijke (risicovolle) gevallen gegevens mag uitwisselen met een andere advocaat. De NOvA verwacht dat dit slechts in enkele situaties van toegevoegde waarde zal zijn. Dit rechtvaardigt geen inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten.

Wwft witwassen iStock-512887567Ook kan de effectiviteit van het voorgestelde artikel 3b Wwft in twijfel worden getrokken en leidt het wetsvoorstel tot een disproportionele lastenverzwaring. Dat schrijft de NOvA in een advies met betrekking tot het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen.

Poortwachtersrol
Advocaten(kantoren) vallen bij enkele specifieke diensten onder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme, de Wwft. Zij hebben in dat geval een poortwachtersrol. Het Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen wijzigt de Wwft. Artikel 3b Wwft (nieuw) omvat een verplichting voor onder andere advocaten(kantoren) om bij bepaalde indicaties van hoog risico te onderzoeken of een (potentiële) cliënt in de afgelopen vijf jaar diensten heeft afgenomen van een andere advocaat. Is dit het geval, dan moeten zij navraag doen bij die ander. Die is vervolgens verplicht informatie te verstrekken over geïdentificeerde risico’s op witwassen of terrorismefinanciering die tot het nemen van maatregelen hebben geleid. De wetgever beoogt hiermee het risico op ‘ongewenst shopgedrag’ door kwaadwillende cliënten te verkleinen.

Meer informatie
Wetgevingsadvies Wetsvoorstel plan van aanpak witwassen

2023