algemene raad

Het bestuur van de NOvA wordt gevormd door de algemene raad (art. 18 Advocatenwet). De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. De deken en de overige leden van de algemene raad worden gekozen door het college van afgevaardigden (art. 19 Advocatenwet). De algemene raad krijgt ondersteuning van het landelijk bureau van de NOvA, dat onder leiding staat van de algemeen secretaris.

De algemene raad bevordert in het belang van de goede rechtsbedeling een behoorlijke uitoefening van de praktijk door onder andere beleidsontwikkeling, voorlichting, het voorbereiden van voorstellen voor regelgeving en de uitvoering van wettelijke taken. De algemene raad vertegenwoordigt de balie overal waar daartoe aanleiding bestaat. Daarnaast vormt de algemene raad het bestuur van de rechtspersoon Nederlandse orde van advocaten.

De algemene raad functioneert als een collegiaal bestuur. Het beleid, de taken en besluiten zijn de verantwoordelijkheid van de algemene raad als geheel. Binnen de algemene raad zijn echter wel portefeuilles verdeeld ter voorbereiding van beleidsterreinen.

Samenstelling algemene raad
De algemene raad is op dit moment als volgt samengesteld:

Frans Knuppe uitsnede

Frans Knüppe, algemeen deken
Algemene bestuurlijke coördinatie en praktijkvoering

Bernard de Leest

Bernard de Leest, waarnemend deken
Toegang tot het recht en deontologie

AR Theda Boersema

Theda Boersema
Kwaliteit en innovatie

AR Susan Kaak

Susan Kaak
Opleiding en rechtspleging/geschilbeslechting


Petra van Kampen staand

Petra van Kampen
Strafrecht en vertrouwelijkheid

 Robert Crince le Roy (vert)

Robert Crince le Roy
Bestuurlijke vernieuwing, governance en veiligheid


Nevenfuncties AR-leden
Conform het bestuursreglement algemene raad publiceert de NOvA een overzicht met nevenfuncties van de algemene raad en de algemeen secretaris.

Contact met AR-leden
Voor vragen en verzoeken aan leden van de algemene raad kunt u mailen naar secretariaat@advocatenorde.nl.