algemene raad

algemene raad

De algemene raad bestuurt de NOvA. De voorzitter van de algemene raad is de algemeen deken. Het college van afgevaardigden kiest de algemeen deken.

Bart van Tongeren Bart van Tongeren, algemeen deken

“Ieder van de ruim 17.500 advocaten in Nederland moet beseffen dat hij of zij met zijn of haar handelen het imago van de hele beroepsgroep beïnvloedt. Een kwestie van de lange adem, maar ben ik er van overtuigd dat de advocatuur uiteindelijk het imago gaat krijgen die het verdient: als belangrijke hoeder van de rechtsstaat, die in ons land gelukkig op een hoog niveau staat.”

Portefeuilles:
- Dekenappel (q.q.)
- Herijking gedragsregels
- Klachtbehandeling
- Internationale vertegenwoordiging (IBA)
- Advocaat in dienstbetrekking
- Beroepsopleiding Advocaten 2020
- KEI / digitaal procederen
- Kwaliteitsbevordering
- Bestuur SOTA 

Bert Fibbe Bert Fibbe, waarnemend deken
“Het ministerie van lijkt niet onder ogen te zien dat het maken van plannen – zoals de herziening van het Wetboek van Strafvordering en een rechtsstatelijke inrichting van het ZSM-model – pas zin heeft wanneer ook de noodzakelijke financiële middelen voor realisering hiervan worden gereserveerd. Als dat niet gebeurt, zoals nu vaak het geval, legt het departement aan organisaties die voor de uitvoering van al die plannen verantwoordelijk zijn verplichtingen op die zij niet kunnen waarmaken.”

Portefeuilles:
- Herijking gedragsregels
- Verschoningsrecht
- Strafrecht incl. ZSM
- Modernisering Strafvordering
- Beroepsopleiding Advocaten 2020
- Wetgevingsadvisering
- Cassatie straf/civiel
- Kwaliteitsbevordering

Bernard de Leest

Bernard de Leest
“Om te komen tot een duurzaam stelsel van gefinancierde rechtsbijstand is het 5 voor 12. Voor de rechtzoekende, maar ook voor de advocaat. Steeds meer kleine kantoren kunnen het niet langer bolwerken. Ook neemt het aantal advocaat-stagiaires in de sociale advocatuur af. Het is aan de nieuwe regering om de afbraak van de gefinancierde rechtsbijstand te stoppen en fors te investeren in de hele rechtsketen.”

Portefeuilles:
- Gefinancierde rechtsbijstand
- Griffierechten
- Asiel- en vreemdelingenadvocatuur
- Hoorzittingen AR
- Beroepsopleiding advocaten
- Kwaliteitsbevordering

Ruben Elderse Baas

Ruben Alderse Baas
“Mede door de invoering van digitaal procederen is binnen de advocatuur een toenemende interesse zichtbaar voor innovatieve toepassingen. De NOvA blijft advocaten stimuleren om innovatie te omarmen en hun digitale vaardigheden verder aan te scherpen.”

Portefeuilles:
- KEI / digitaal procederen
- Advocatenpas
- Diversiteit
- Innovatieplatform / digitale agenda advocatuur
- Hoorzittingen AR
- Kwaliteitsbevordering

AR Theda Boersema

Theda Boersema
"Ik wil werken aan een beter beeld van de advocatuur. Het stoort me dat er zoveel aannames zijn over advocaten, terwijl de meeste juist ontzettend hun best doen om te voorkomen dat mensen bij de rechter terechtkomen. Tegelijk wil ik de afstand tussen de NOvA en de achterban verkleinen."

Portefeuilles:
- Gefinancierde rechtsbijstand
- Personen- en familierecht
- Bijzonder curator en bewindvoerder
- Slachtofferbeleid
- Mediation
- Hoorzittingen AR
- Bestuurlijke vernieuwing
- Kwaliteitsbevordering

 Frans Knuppe uitsnede

Frans Knüppe
“Ik wil binnen de CCBE de NOvA goed zichtbaar maken. Mijn idee is dat je altijd veel kunt leren van andere landen en van de oplossingen die zij vonden. Het verruimt je blik; leert je ‘out of the box’ denken. Het is sowieso goed om sommige zaken in een groter, internationaal verband te bezien.”

Portefeuilles:
- CCBE
- Digitale agenda advocatuur
- Resultaatgerelateerde beloning
- Verzekeringen
- Geschillencommissie advocatuur
- Hoorzittingen AR
- Kwaliteitsbevordering

 Johan Rijlaarsdam

Johan Rijlaarsdam
"Een goede rechtspleging is essentieel voor de samenleving. Daar hoort een goed functionerende en onafhankelijke advocatuur bij. We moeten af van het idee dat de rechtsstaat er is voor juristen. Die is er voor ons allemaal."

Portefeuilles:
- Financiën
- Communicatie
- Erkende opleidingsinstellingen
- Lawcare
- Bureauaangelegenheden
- Wetgevingsadvisering
- Hoorzittingen AR
- Kwaliteitsbevordering