16apr

Bewaak evenwicht tussen belangen slachtoffers en verdachten bij beschermen gegevens in strafdossier

In een wetgevingsadvies aan de minister voor Rechtsbescherming onderschrijft de NOvA de wenselijkheid en noodzaak van de bescherming van slachtoffergegevens in processtukken. Wel dient terughoudend te worden omgesprongen met anonimiteit in het strafproces. Van belang is een passend evenwicht te vinden tussen de belangen van slachtoffers en andere gerechtvaardigde belangen in het strafrecht, zoals die van verdachten en andere procesdeelnemers.

De NOvA reageerde op de consultatie van de ontwerp-AMvB Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken. Hiermee wordt beoogd de privacy van slachtoffers van strafbare feiten binnen het strafproces beter te beschermen.

Afzonderlijke afweging
Voor zover een strafvorderlijk belang aanwezig is, vindt de NOvA dat in principe alle relevante gegevens in processtukken dienen te worden vermeld. Met het oog op zorgvuldige gegevensverwerking en het recht op een eerlijk proces is het daarom wenselijk niet op voorhand bepaalde persoonsgegevens uit strafdossiers weg te laten, maar steeds per zaak een afzonderlijke afweging te maken.

Privacy vrouwe justitiaPrivacybescherming slachtoffers
Mede in het licht van de artikelen 6 en 8 EVRM en andere privacywet- en regelgeving constateert de NOvA dat de voorgestelde regeling in het kader van privacybescherming aanpassing en verduidelijking behoeft. De NOvA adviseert te heroverwegen op welke wijze en onder welke omstandigheden persoonlijke gegevens van slachtoffers worden verwerkt en zo nodig beperkt beschikbaar worden gesteld aan procespartijen. Daarbij kan de mening van het slachtoffer een rol spelen.

Privacybescherming andere procesdeelnemers
Ook andere procesdeelnemers verdienen onder omstandigheden bescherming van de persoonlijke levenssfeer en afscherming van bepaalde persoonsgebonden informatie in (proces)stukken, voor zover dat strikt noodzakelijk en onvermijdelijk is. Daarbij valt te denken aan onder meer advocaten, vertrouwenspersonen, hulpverleners, politiefunctionarissen, officieren van justitie en rechters.

Meer informatie
Download het wetgevingsadvies van de NOvA

2024