31mei

Bedreigde advocaten kunnen persoonsgegevens in Kadaster laten afschermen

Advocaten die onroerend goed op hun naam hebben staan in registers van het Kadaster en te maken hebben met een concrete of verwachte (be)dreiging, kunnen hun persoonsgegevens laten afschermen. Hierover hebben het Kadaster en de Nederlandse orde van advocaten op 6 mei 2024 een convenant getekend.

Kadaster kaart locatie - iStock-1431436612Dit maakt advocaten die beroepshalve worden bedreigd minder makkelijk vindbaar, wat ‘doxing’ voorkomt en bijdraagt aan hun veiligheid. Alleen bestuursorganen, notarissen en deurwaarders kunnen deze gegevens dan nog bekijken, voor zover die dat nodig hebben voor het uitoefenen van hun wettelijke taak. Hiertoe wordt het Kadasterbesluit met terugwerkende kracht gewijzigd.

Procedure en afschermingscriteria
Bent u advocaat en heeft u te maken met een concrete of verwachte (be)dreiging? Dan kunnen uw persoonsgegevens in het Kadaster preventief worden afgeschermd, mits u aan een aantal in het convenant afgesproken afschermingscriteria voldoet en u de volgende procedure doorloopt:

 1. U belt vertrouwelijk de NOvA-noodtelefoon: 06 – 361 132 51 (7 dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar) en doet melding van de (be)dreiging. U ontvangt direct informatie over mogelijk te nemen stappen zoals het doen van aangifte, contact met de lokale deken, gebruik van een noodknop etc.

2. U wordt binnen twee werkdagen teruggebeld door de weerbaarheidscoördinator van de NOvA. Als u uw persoonsgegevens in het Kadaster wil laten afschermen, vindt door de NOvA een check plaats of u aan de afschermingscriteria voldoet:
a.   U bent werkzaam als advocaat en ondervindt een concrete of verwachte (be)dreiging als gevolg van uw beroepsuitoefening.
b.   Dit blijkt uit een concrete omstandigheid die leidt tot een (potentieel) onveilige situatie voor u, uw huisgenoten, eigendommen en/of bezittingen. Aangifte bij de politie en/of overleg met de lokale deken geldt hierbij als een extra dringende omstandigheid.
c.    U heeft onroerend goed dat op uw naam staat geregistreerd in de registers van het Kadaster.
d.   U doet zelf al het mogelijke om de (online) vindbaarheid van uw woon- of kantooradres te beperken, zoals in de Basisregistratie Personen, het Handelsregister, op sociale media, internetfora etc.

3. Als u aan bovenstaande criteria voldoet, dient de NOvA namens u een verzoek tot afscherming in bij het Kadaster. Hiervan ontvangt u een afschrift.

4. Het Kadaster neemt het verzoek in behandeling en gaat zo snel mogelijk – maar uiterlijk binnen zes weken – over tot afscherming van uw persoonsgegevens. Het Kadaster meldt u schriftelijk dat de afscherming actief is.

5. Afscherming is in eerste instantie voor een periode van vijf jaar. Mocht u dan nog steeds een dreiging ondervinden, kunt u via de NOvA een verzoek tot verlenging indienen. Zodra niet langer sprake is van een dreigende situatie dient u het Kadaster te informeren, die dan de afscherming van uw persoonsgegevens zal beëindigen.

Weerbaarheid van advocaten
Afscherming van persoonsgegevens in openbare registers is een van de mogelijkheden die de NOvA biedt om de weerwaarheid van advocaten te vergroten. Sinds begin 2023 is het voor advocaten al mogelijk om hun bezoekadres in Handelsregister van de Kamer van Koophandel te laten afschermen.

Meer informatie
Afschermen van persoonsgegevens (Kadaster, 31/05/2024)
Convenant afscherming persoonsgegevens tussen de NOvA en het Kadaster (31/05/2024)
Advocaten zoeken op naam in het Kadaster met een ‘legitiem belang’ (NOvA, 16/11/2023)
Helft advocaten maakte afgelopen jaar agressie mee (NOvA, 20/09/2022)

2024