Zoeken

Zoekresultaten (84)

U heeft gezocht op: Strafrecht

 • pagina

  Strafrecht en strafvordering

  Het strafrecht is voortdurend in beweging. De NOvA volgt alle ontwikkelingen die de positie van rechtzoekenden en de praktijkuitoefening van strafrechtadvocaten raken op de voet, zowel qua wetgeving als beleid. Voorbeelden hiervan zijn verhoorbijstan ...

 • pagina

  Hoge Raad

  Het beveiligde portaal Mijn Zaak Hoge Raad geeft toegang tot digitaal procederen. Advocaten kunnen hier met hun advocatenpas inloggen. Het portaal wordt gefaseerd opengesteld voor alle soorten zaken. Civiele vorderingszakenSinds 1 maart 2017 wordt i ...

 • pagina

  Strafrecht

  In eerste aanleg download u via het webportaal Mijn Strafdossier digitaal stukken in onderstaande gevallen: Politierechterzaken Kinderzaken Kantonzaken Meervoudige kamerzaken (Super)snelrechtzaken In hoger beroep ontvangt u in onderstaande ...

 • pagina

  Handleiding strafrechtelijke doorzoeking

  De 'Handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking' geeft advocaten en dekens heldere kaders voor hoe zij dienen te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de opsporingsinstanties als ...

 • nieuwsbericht

  Advies Raad van State geamendeerde wetsvoorstel Penitentiaire beginselenwet in lijn met standpunt NOvA

  Het gaat om de amendementen die tijdens de wetsbehandeling op 12 maart jl. in de Tweede Kamer zijn ingediend die auditief toezicht op advocaat-cliëntgesprekken mogelijk maken in de Extra Beveiligde Inrichting en op de Afdelingen Intensief Toezic ...

 • nieuwsbericht

  Bewaak evenwicht tussen belangen slachtoffers en verdachten bij beschermen gegevens in strafdossier

  De NOvA reageerde op de consultatie van de ontwerp-AMvB Besluit bescherming slachtoffergegevens in processtukken. Hiermee wordt beoogd de privacy van slachtoffers van strafbare feiten binnen het strafproces beter te beschermen. Afzonderlijke afwegin ...

 • nieuwsbericht

  NOvA en OM willen verschoningsrecht beter waarborgen met mailherkenningssysteem

  NOvA-bestuurder Jeroen Soeteman en Hoofdofficier van Justitie (en portefeuillehouder verschoningsrecht) Michiel Zwinkels zijn hierover in gesprek en achten een dergelijk systeem zeer wenselijk om het verschoningsrecht beter te waarborgen. Beiden zi ...

 • nieuwsbericht

  NOvA juicht plannen versterking rechtsbijstand in voorfase strafproces toe

  Nu kan een verdachte in veel gevallen afstand doen van rechtsbijstand zonder met een advocaat te hebben gesproken. Dat wil de wetgever veranderen. De NOvA onderschrijft het belang de toegankelijkheid van rechtsbijstand in de voorfase van strafzaken t ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op uitspraak prejudiciële vragen Hoge Raad

  De NOvA diende eerder in deze zaak schriftelijke opmerkingen in. De Hoge Raad herhaalt dat opsporingsdiensten en het Openbaar Ministerie moeten doen wat nodig is om inbreuken op het verschoningsrecht te voorkomen. Daarnaast bevestigt de Hoge Raad da ...

 • nieuwsbericht

  Behandeling Penitentiaire beginselenwet

  De minister voor Rechtsbescherming stelt daarin een aantal ingrijpende maatregelen voor zoals visueel toezicht op advocatenbezoek in de extra beveiligde inrichting (EBI) en op alle afdelingen intensief toezicht (AIT). Daarnaast wordt een maximum ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Tweede Kamer, gebruik voorhangprocedure voor wijziging Penitentiaire beginselenwet

  De NOvA heeft recent een advies uitgebracht aan het ministerie van Justitie en Veiligheid naar aanleiding van een consultatieverzoek over het wijzigingsbesluit dat ingaat op de praktische uitwerking van het wetvoorstel. Die uitwerking zou de Tweede ...

 • nieuwsbericht

  NOvA benadrukt bij Hoge Raad belang waarborging verschoningsrecht

  Op 1 november jl. diende de NOvA schriftelijke opmerkingen in bij de Hoge Raad. Die buigt zich over de prejudiciële vragen over de omgang met verschoningsgerechtigde informatie van het gerechtshof ’s-Hertogenbosch. Geen ruimte voor nuance ...

 • nieuwsbericht

  NOvA meldt zich bij Hoge Raad over prejudiciële vragen verschoningsrecht

  In zijn tussenarrest van 2 mei 2023 overwoog het Hof al dat de uitleg van de Staat over de omgang met verschoningsgerechtigde informatie niet kan worden gevolgd, omdat die niet aansluit bij overige regelgeving en jurisprudentie omtrent het verschonin ...

 • nieuwsbericht

  Vervroegd DNA-onderzoek bij verdachten inbreuk op rechten

  Met het wetsvoorstel ‘wijziging van de Wet DNA-onderzoek bij veroordeelden’ wil de minister het mogelijk maken celmateriaal voor DNA-onderzoek al in de opsporingsfase bij verdachten af te nemen. Nu kan pas celmateriaal worden verkregen al ...

 • nieuwsbericht

  NOvA roept Kamer op: kies voor individuele beoordeling bij inperking rechten gedetineerden

  Met deze maatregelen wordt zowel het advies van de Afdeling advisering van de Raad van State als het eerder door de NOvA uitgebrachte kritische advies (grotendeels) terzijde geschoven. De NOvA ziet deze generieke maatregelen als een ernstige inperkin ...

 • nieuwsbericht

  Ruimere regeling strafonderbreking heeft toegevoegde waarde

  Een strafonderbreking stelt een gedetineerde in staat een gebeurtenis in de persoonlijke sfeer bij te wonen, om een ernstig zieke levenspartner, kind of ouder te verzorgen of dringende omstandigheden van zakelijke aard te regelen. Met de wijziging va ...

 • nieuwsbericht

  Prejudiciële vragen verschoningsrecht

  In het arrest, dat volgt op de beslissing van de voorzieningenrechter d.d. 22 maart 2022, wordt het fundamentele belang van het verschoningsrecht nog eens onderstreept. De uitleg die de Staat geeft aan de omgang met verschoningsrechtigde informatie k ...

 • nieuwsbericht

  Kritiek Raad van State op wijziging Penitentiaire beginselenwet in lijn met kritiek NOvA

  De NOvA ziet dit als ernstige beperkingen van het vrij en vertrouwelijk verkeer tussen raadsman en cliënt en adviseerde de minister in januari van dit jaar om af te zien van dit voornemen. Nodige vraagtekensOp 5 april jl. kwam de Raad van State ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: noodzaak verhoging strafmaximum bij deelname aan terroristische organisatie ontbreekt

  Dat feiten met een terroristisch oogmerk en motief zeer ernstige en laakbare feiten zijn en dat het belangrijk is dit ook in het strafmaximum tot uiting te laten komen, wordt door de NOvA onderschreven. De verhoging van het strafmaximum voor deelname ...

 • nieuwsbericht

  Beperkende detentiemaatregelen zetten vrij en vertrouwelijk verkeer tussen advocaat en cliënt ernstig onder druk

  Dit laat de NOvA de minister voor Rechtsbescherming weten in een advies over de wijziging van de Penitentiaire beginselenwet in verband met aanvullende maatregelen tegen georganiseerde criminaliteit in detentie. Maximaal twee rechtsbijstandsverlener ...

 • nieuwsbericht

  Verplichte videoconferentie ook mogelijk vanwege veiligheid vervoer

  Uitgangspunt blijft dat de voorgeleiding voor de rechter-commissaris of de inhoudelijke behandeling via een videoverbinding vanuit de penitentiaire inrichting slechts met instemming van de verdachte kan plaatsvinden. Van verplichte videoconferentie k ...

 • nieuwsbericht

  Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kritisch op verruiming gronden voor plaatsing in EBI

  Het gaat hierbij specifiek om enkele voorgenomen aanpassingen aan de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de huisregels van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI). Met de voorgenomen wijzigingen wil de m ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer verwerpt uitbreiding taakstrafverbod

  Een meerderheid van de Eerste Kamerleden stemde tegen de uitbreiding van het taakstrafverbod omdat rechters met dit wetsvoorstel te zeer worden beperkt in de mogelijkheden voor bestraffen. Ook de NOvA wees eind 2019 op dit principiële punt in ee ...

 • nieuwsbericht

  Advocaten kunnen weer terugbelverzoeken indienen bij PI’s

  De NOvA heeft samen met de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVSJA) herhaaldelijk aandacht gevraagd hiervoor. Advocaten gaven namelijk aan dat het uitsluitend gebruikmaken van de MyTelio-app of het 0900-nummer niet altijd (praktis ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op kort geding over de zaak Stibbe/OM

  In de uitspraak wijst de rechtbank op de bescherming van het verschoningsrecht door artikel 6 en artikel 8 van het EVRM en heeft de rechtbank beoordeeld of het OM de wijze waarop de bescherming van het verschoningsrecht in de Nederlandse wet- en rege ...

 • nieuwsbericht

  OM-handleiding verwerking geheimhouderinformatie miskent verschoningsrecht

  Nadat het OM toegang had verkregen tot het platform Sky ECC is vanuit het Landelijk Parket een brief verzonden aan (strafrecht)advocaten waarin zij werden opgeroepen om zich – met inachtneming van de wettelijke geheimhoudingsplicht – kenb ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe civiele confiscatieprocedure omzeilt strafrechtelijke waarborgen

  Om de aanpak van ondermijnende criminaliteit te versterken, bevat het wetsvoorstel een aantal deelvoorstellen. De belangrijkste is de introductie van confiscatie zonder veroordeling. Hiermee zou het mogelijk worden om goederen in beslag te nemen, zon ...

 • nieuwsbericht

  De NOvA biedt tijdelijke oplossing voor EBI-advocaten

  Om advocaten toch in de gelegenheid te stellen hun werk te kunnen doen en dossiers met hun cliënt te kunnen bespreken is de NOvA op zoek gegaan naar een noodoplossing. Die is gevonden in een speciale beveiligde datastick. Hiermee kunnen advocate ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: Alleen rechter-commissaris kan verschoningsgerechtigde informatie beoordelen

  Het verschoningsrecht is er om het recht op vertrouwelijkheid voor rechtzoekenden te kunnen garanderen. Anders gezegd: het verschoningsrecht is er opdat een rechtzoekende in alle vertrouwen gesprekken met zijn advocaat kan voeren zonder dat deze in ...

 • nieuwsbericht

  Vertrouwelijkheid voorop bij onderzoek eventuele noodoplossing EBI

  Dit is van belang in het kader van de vertrouwelijkheid van het contact tussen advocaat en cliënt. Langs deze weg infomeren wij de balie kort over de achtergrond en de verdere voortgang. Achtergrond laptopverbod EBI Nadat bekend werd dat de dir ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op maatregelen JenV inzake aanpak van ondermijning

  In de Kamerbrief wordt door minister Dekker terecht onderkend dat ‘verreweg de meeste advocaten hun werk goed en integer doen’. Tegelijkertijd zijn er advocaten die zich niet houden aan de geldende beroeps- en gedragsregels, en is er ...

 • nieuwsbericht

  NOvUM nu ook als podcast

  In NOvUM geven gasten uit en rondom de advocatuur hun visie op het vak en actuele ontwikkelingen en thema's. Dat kan zijn in de vorm van een gesprek (bijvoorbeeld over de wenselijkheid van contante betalingen) of een interview met leden van het platf ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verduidelijkt bezwaren tegen uitbreiding taakstrafverbod in Eerste Kamer

  In februari van dit jaar stemde de Tweede Kamer in met een taakstrafverbod voor mensen die geweld gebruiken tegen hulpverleners met een publieke taak. Een taakstraf blijft alleen mogelijk in combinatie met een gevangenisstraf. De mogelijkheid van een ...

 • nieuwsbericht

  Bedenkingen bij invoering van de alcoholmeter

  Met het wetsvoorstel wil de regering het mogelijk maken dat een verdachte of veroordeelde aan wie een alcoholverbod is opgelegd wordt gecontroleerd door middel van een alcoholmeter, in plaats van via bloed- of urinecontroles. De alcoholmeter meet doo ...

 • nieuwsbericht

  ‘De regel is: geen contante betalingen aan advocaten’

  Volgens Vlug interpreteren veel advocaten de regel over contante betalingen onder de € 5.000,- niet goed. ‘Het mag alleen in zeer uitzonderlijke omstandigheden, de raad van discipline is daar duidelijk over. En van mij mag die regel nog we ...

 • nieuwsbericht

  Gratis standaard consult bij een OM-strafbeschikking

  De NOvA heeft zich hier lang voor ingespannen. De NOvA benadrukt dat het standaard consult een eerste, informatief gesprek is en moet worden onderscheiden van de inhoudelijke rechtsbijstand. Hiervoor kan – onder de gebruikelijke voorwaarden &nd ...

 • nieuwsbericht

  Proef met Digitaal Procesdossier van start

  Behandelt u als strafrechtadvocaat een ZSM-zaak bij de rechtbank Rotterdam (politie-eenheid Delfshaven en Centrum), rechtbank Gelderland (politie-eenheid Nijmegen Noord en Zuid), rechtbank Midden-Nederland (politie-eenheid Almere Buiten Hout) of rech ...

 • nieuwsbericht

  Wetgevingsadvies over coronamaatregelen testbewijzen, quarantaineplicht en sluitingsbevoegdheid

  Tijdelijke wet testbewijzen covid-19Dit wetsvoorstel expliciteert de grondslag om bij ministeriële regeling testbewijzen te kunnen verplichten voor toegang tot sport- en jeugdactiviteiten, culturele instellingen, evenementen, restaurants en ...

 • nieuwsbericht

  Eerste aflevering NOvUM: 'Ik wil als advocaat geen spel spelen, maar problemen oplossen'

  "Het belang van de cliënt staat altijd voorop. Het kan ook goed zo zijn dat een cliënt besluit om niet te zwijgen, maar om zijn of haar verhaal te vertellen", aldus Rense. "Het strafproces zou moeten resulteren in verantwoordelijkheid nemen ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere naleving coronamaatregelen in PI’s nodig, stop tijdelijk met meerpersoonscellen

  Het is niet alleen in het belang van advocaten en hun cliënten maar ook in het belang van de maatschappij als geheel dat de coronamaatregelen goed worden nageleefd. De NOvA ontvangt in toenemende mate signalen van de Nederlandse Vereniging van ...

 • nieuwsbericht

  Gratis consult van advocaat bij OM-strafbeschikking

  Dat is temeer van belang nu het OM reeds bezig is met het wegwerken van achterstanden via de strafbeschikking. Afdoeningsbijstand ZSMOok wat betreft de afdoeningsbijstand voor aangehouden verdachten in het ZSM-proces zijn er nog stappen te zetten. In ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: betere onderbouwing nodig voor coronaregelingen

  De legitimatie van de beperking van grondrechten, bijvoorbeeld op het eigendomsrecht (horeca), het recht op vereniging en het recht op lichamelijke integriteit (mondkapjes), is en blijft daardoor onvoldoende. Dat schrijft de NOvA in een wetgevingsadv ...

 • nieuwsbericht

  Bureaumedewerkers in coronatijd: thuiswerken, hectiek en voldoening

  Esther van den Bosch, beleidsadviseur strafrecht “Juist in crisistijd opkomen voor het belang van een goede rechtsbedeling” "Het begon met een telefoontje van de directeur van DJI: de gevangenissen zouden hun poorten gaan sluiten. Zitti ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel ‘fiscaal verschoningsrecht’ in consultatie

  Voordat dit consultatievoorstel het licht zag, heeft de NOvA (eerst door Bert Fibbe en later Petra van Kampen) met het Ministerie van Financiën een aanzienlijk aantal gesprekken gevoerd. Hierin is keer op keer het fundamentele belang van de gehe ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

  Afschalen van zaken van meervoudig naar enkelvoudigIn de brief ‘contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ van ministers Grapperhaus en Dekker wordt gesproken over het ‘afschalen’ van zaken van de meervoudige naar de enke ...

 • nieuwsbericht

  Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op nadere uitsplitsing wrakingscijfers

  De cijfers over 2019 laten zien dat wrakingen in alle rechtsgebieden voorkomen. De stelling dat wrakingsverzoeken met name in het strafrecht voor veel problemen zorgen, kan met deze cijfers niet worden onderbouwd. Geen verzoeken kennelijk ongegrond ...

 • nieuwsbericht

  ‘Overheid moet burgers behoorlijk informeren over strafbeschikking of sepotbeslissing’

  De overheid heeft de verplichting mensen hierover behoorlijk te informeren, zo concludeert de Ombudsman. De door de Ombudsman ontwikkelde flyer kan daarbij behulpzaam zijn. Mensen die geconfronteerd worden met een strafbeschikking of sepotbeslissing ...

 • nieuwsbericht

  Zittingen op zaterdag ‘niet aan de orde’

  Afstemming met advocaatIn de overleggen met de Rechtspraak heeft de NOvA steeds herhaald dat het van groot belang is vooraf het tijdstip en de wijze van behandeling met de betrokken advocaat af te stemmen, al helemaal als dat buiten reguliere tijdsti ...

 • nieuwsbericht

  Rapport pilot extra uren Raad voor Rechtsbijstand: ‘forfaitaire vergoeding niet meer toereikend’

  Ondanks het geringe aantal onderzochte zaken (20) en het feit dat er daarbij geen a-selecte steekproef heeft plaatsgevonden, geven de bevindingen van de commissie wel enig inzicht in de problematiek rond extra uren. Het rapport onderstreept dat het s ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

  Zorgen over rechtsbeschermingDe NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en ...

 • nieuwsbericht

  Betrek advocaten en rechtzoekenden meer bij geleidelijke openstelling gerechten

  De Rechtspraak meldt bij de fysieke behandeling van zaken prioriteit te geven aan strafzaken, jeugd(straf)zaken en familierechtzaken. De NOvA heeft al eerder laten weten zittingsruimten zoveel mogelijk te willen benutten voor fysieke (straf)zaken en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: reguliere zittingsruimte zoveel mogelijk benutten voor fysieke strafzaken

  In het tv-programma Op1 meldde OM-topman Van der Burg dat allerlei scenario’s worden doorgenomen om de duizenden extra zaken aan te kunnen. Hieronder valt ook de inrichting en indelen van de gerechtsgebouwen, rekening houdend met de 1,5 meterre ...

 • nieuwsbericht

  Standpunt NOvA in reactie op oproep NVSA opening gerechten

  Bij de eerdere oproep was immers nog veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus en had ook het Kabinet zich nog niet uitgelaten over noodzakelijke maatregelen en de (geschatte) duur daarvan. Inmiddels is daarover meer duidelijkheid, zo ...

 • nieuwsbericht

  Politierechterzaken in hoger beroep nu digitaal

  De Rechtspraak en het OM streven ernaar steeds meer gebieden van het strafrecht digitaal te ontsluiten. Dossiers in politierechterzaken, kinderzaken, kantonzaken, meervoudige kamerzaken en (super)snelrecht kunnen - in eerste aanleg - al worden gedown ...

 • nieuwsbericht

  Gezamenlijke oproep van de NOvA, NVSA en NVJSA aan alle piketstrafrechtadvocaten

  Vanuit de strafrechtbalie is deze week op social media een actie gelanceerd om massaal de eerste twee weken van januari 2020 (1 januari tot en met 14 januari 2020) op te geven als verhindering voor het strafpiket.Voor aanstaande dinsdag 1 oktober 2 ...

 • nieuwsbericht

  Invoering Wvggz heeft gevolgen voor de advocatuur

  De huidige Wet BOPZ is primair bedoeld om personen op te nemen. De wet biedt geen mogelijkheid om te kiezen voor andere – minder vergaande – vormen van dwang. Dat verandert met de Wvggz. De Wvggz is juist bedoeld om personen te behandelen ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoek naar kosten implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

  Hoewel het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering in concept gereed is, sturen de minister voor van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het nog niet voor advies naar de Raad van State. Daardoor schuift ook de ...

 • nieuwsbericht

  Sanctiebeleid Gevangeniswezen naar meer persoonlijke aanpak

  De sanctiekaart formuleerde een maximale disciplinaire straf voor ongewenst gedrag van een gedetineerde. Doel van de kaart was om het sanctiebeleid binnen de diverse inrichtingen meer te uniformeren. Volgens de directeur Gevangeniswezen bij de Dienst ...

 • nieuwsbericht

  Herstelmogelijkheid voor gedupeerden ten onrechte opgelegde strafbeschikkingen

  Daarvoor pleit de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in de aanloop naar een debat in de Tweede Kamer. De afgelopen jaren is vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek geuit op het instrument van de OM-strafbeschikking, recentelijk in het NRC. O ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  Meer strafdossiers via Advocatenportaal

  Het OM en de Rechtspraak begonnen met digitale dossiers in zaken bij de enkelvoudige kamer. Inmiddels kan ook bij de meervoudige kamer – in zaken met of zonder een gedetineerde verdachte, in snelrecht- en in supersnelrechtzaken – met een ...

 • nieuwsbericht

  'Samenhang strafprocesrecht lijdt onder enorm aantal wetswijzigingen'

  Samenhang In de begeleidende brief bij het advies wordt gewezen op de enorme hoeveelheid adviesaanvragen op het terrein van het strafprocesrecht die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd. Naast de vele voorstellen in het kader van het modernis ...

 • nieuwsbericht

  NOvA weerspreekt standpunt Rechtspraak en OM over ‘misbruik van procesrecht'

  In deze brief stellen Gerrit van der Burg en Frits Bakker dat "relatief een grote hoeveelheid wrakingsverzoeken lichtvaardig wordt ingediend of met onvoldoende kennis van de eisen die aan wraking worden gesteld." Dat zorgt volgens hen voor vertraging ...

 • nieuwsbericht

  Handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking geactualiseerd

  Het doel van de handleidingen is onveranderd: zij geven advocaten en dekens handvatten om de vertrouwelijkheid van het contact tussen rechtzoekenden en hun advocaat te waarborgen wanneer sprake is van een doorzoeking bij een advocaat. Ook ditmaal is ...

 • nieuwsbericht

  Staat van de rechtsstaat: ‘rechtsbijstand is grondwettelijke plicht overheid’

  In de discussie over de positie van de burger in de rechtsstaat benadrukte Van Tongeren dat het vaak de overheid zelf is die procedures uitlokt. “Er is weinig aandacht voor de gevolgen van veranderende wetgeving. Bij elke nieuwe wet zou een par ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op regeerakkoord

  Rechtspraak Het griffierecht wordt de komende jaren, behalve een indexering, niet verhoogd. De NOvA juicht dit toe. Dit neemt niet weg dat de NOvA van mening blijft dat het huidige griffierecht in veel gevallen al te hoog is. Het is belangrijk dat d ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

  In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat mi ...

 • nieuwsbericht

  Vastlegging rol advocaat tijdens politieverhoor niet in lijn met Europese richtlijn

  Op 9 februari jl. is het Besluit inrichting en orde politieverhoor in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit, dat onder meer ziet op de bevoegdheden van de raadsman tijdens het verhoor, komt volgens de NOvA ook na aanpassing niet tegemoet aan bedoe ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen verhoorbijstand

  Tijdens het debat werd van de zijde van de SP en Groen Links uitgebreid gewezen op het feit dat, hoewel het goed is dat dit belangrijke recht nu wordt geïmplementeerd, belangrijke kanttekeningen zijn te plaatsen bij de wijze waarop dat gebeurt. ...

 • nieuwsbericht

  Laat toetsing levenslanggestraften over aan de rechter

  Op 2 juni jl. kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer beleidswijzigingen aan met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Na eerdere kritiek op het Nederlandse beleid door onder meer het Euro ...

 • nieuwsbericht

  Minister Plasterk regelt voorafgaande rechterlijke toets bij afluisteren advocaten

  Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie over de verruiming van de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten. De NOvA heeft het ministerie ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen NOvA over verhoorbijstand per 1 maart 2016

  Per 1 maart 2016 moeten zij ook actief gewezen worden op dit recht. Alleen wanneer verdachten hiervan ondubbelzinnig afstand doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is deze ontwikkeling positief. De Nederlan ...

 • blog

  Grondrechten

  Uitgaande van het artikel 'Hoe humaan moet het zijn' (Telegraaf, 11 september) heeft ten minste een lid van de korpsleiding – verantwoordelijk voor de portefeuilles opsporing en ondermijning – ‘last’ van grondrechten van gedetineerden. Ze oppert dat ...

 • blog

  Noodmaatregelen

  COVID-19 richt wereldwijd veel schade aan. In de hoop de crisis snel achter ons te kunnen laten worden er ingrijpende maatregelen getroffen. Maatregelen die onze rechten inperken. Eén ding weten we gelukkig zeker, en dat is dat deze noodmaatregelen t ...

 • blog

  Vertrouwelijkheid

  Contacten tussen advocaten en hun cliënten worden beschermd door een verschoningsrecht: het recht van de verschoningsgerechtigde om daarover geen mededelingen te hoeven doen. Doet de verschoningsgerechtigde dat – zonder toestemming van zijn cliënt – ...

 • blog

  Gedoogcultuur

  Afgelopen weekend verscheen in Trouw een interview met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die best wel tevreden is over hoe het gaat in de rechtbanken. Dat zaken langer blijven liggen en dat dit gevolgen heeft voor de mensen achter het do ...

 • blog

  De kunst van het luisteren

  Sinds het moment dat besloten werd tot een intelligente lockdown en de gerechten de deuren vrijwel volledig sloten, is de NOvA onderdeel van ‘crisisberaad’ met het OM, de ZM en het ministerie van Justitie en Veiligheid om een constructieve bijdrage t ...

 • blog

  Aanpassing wrakingsregeling is feitelijk onnodig

  Op 4 maart jl. vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over diverse strafrechtelijke onderwerpen. Op de agenda stond onder meer een brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid over ‘vertragende factoren in ...

 • blog

  Access denied

  Tijdens mijn dekenrede in januari refereerde ik aan een voorval in september waarbij Belgische advocaten de toegang tot de Verenigde Staten was geweigerd, enkel omdat zij terreurverdachten hadden bijgestaan. Onvoorstelbaar, maar waar. Afgelopen week, ...

 • blog

  Verschoningsrecht is springlevend

  Landelijk fraudeofficier Thomas Bosch zette tijdens het recente Anti-Corruptiecongres vraagtekens bij de reikwijdte van het verschoningsrecht. Ik geef graag de bijbehorende antwoorden.

 • blog

  Een evenwichtig strafproces?

  Momenteel legt de NOvA de laatste hand aan het advies over boeken 3 t/m 6 van het vernieuwde Wetboek van Strafvordering. Een niet geringe opgave gezien de extreem korte tijd die voor de consultatie is gegund. Eerder is al uitgebreid geadviseerd over ...

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...

 • blog

  Radicale oplossingen voor de verstopte strafrechtketen

  “Zeer gewaardeerde wetgever! Schaf het hoger beroep toch af.” In een open brief bepleit advocaat-generaal en hoogleraar Miranda de Meijer een radicale oplossing voor het ontstoppen van de strafrechtketen. Zij vergelijkt die met een rioolbuis. Haar op ...