Zoeken

Zoekresultaten (41)

U heeft gezocht op: Strafrecht

 • pagina

  Hoge Raad

  Het beveiligde portaal Mijn Zaak Hoge Raad geeft toegang geeft tot digitaal procederen. Advocaten kunnen hier met hun advocatenpas inloggen. Het portaal wordt gefaseerd opengesteld voor alle soorten zaken. Civiele vorderingszakenSinds 1 maart 2017 w ...

 • pagina

  Strafrecht

  In politierechter-, kinder- en kantonzaken ontvangt u van alle parketten en rechtbanken digitale strafdossiers. Ook OM-afdoeningen worden digitaal verstrekt. Ook kan de meervoudige kamer in zaken met of zonder een gedetineerde verdacht ...

 • pagina

  Handleiding strafrechtelijke doorzoeking

  De 'Handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking' geeft advocaten en dekens heldere kaders voor hoe zij dienen te handelen bij een strafrechtelijk onderzoek. Ook beschrijft de handleiding de bevoegdheden daarbij van zowel de opsporingsinstanties als ...

 • nieuwsbericht

  Wetsvoorstel ‘fiscaal verschoningsrecht’ in consultatie

  Voordat dit consultatievoorstel het licht zag, heeft de NOvA (eerst door Bert Fibbe en later Petra van Kampen) met het Ministerie van Financiën een aanzienlijk aantal gesprekken gevoerd. Hierin is keer op keer het fundamentele belang van de gehe ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op aanpak achterstanden strafrechtketen: rechtsbescherming en overleg centraal

  Afschalen van zaken van meervoudig naar enkelvoudigIn de brief ‘contouren aanpak achterstanden strafrechtketen’ van ministers Grapperhaus en Dekker wordt gesproken over het ‘afschalen’ van zaken van de meervoudige naar de enke ...

 • nieuwsbericht

  Vraagtekens NOvA bij tijdelijke wet voor coronamaatregelen

  Het wetsvoorstel maakt het mogelijk vergaande beperkingen van grondrechten en vrijheden voor een onbepaalde periode normaal te maken. Dergelijke ingrijpende beperkingen van bewegings- en vergadervrijheden zijn niet normaal, en behoren dat ook niet te ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op nadere uitsplitsing wrakingscijfers

  De cijfers over 2019 laten zien dat wrakingen in alle rechtsgebieden voorkomen. De stelling dat wrakingsverzoeken met name in het strafrecht voor veel problemen zorgen, kan met deze cijfers niet worden onderbouwd. Geen verzoeken kennelijk ongegrond ...

 • nieuwsbericht

  ‘Overheid moet burgers behoorlijk informeren over strafbeschikking of sepotbeslissing’

  De overheid heeft de verplichting mensen hierover behoorlijk te informeren, zo concludeert de Ombudsman. De door de Ombudsman ontwikkelde flyer kan daarbij behulpzaam zijn. Mensen die geconfronteerd worden met een strafbeschikking of sepotbeslissing ...

 • nieuwsbericht

  Zittingen op zaterdag ‘niet aan de orde’

  Afstemming met advocaatIn de overleggen met de Rechtspraak heeft de NOvA steeds herhaald dat het van groot belang is vooraf het tijdstip en de wijze van behandeling met de betrokken advocaat af te stemmen, al helemaal als dat buiten reguliere tijdsti ...

 • nieuwsbericht

  Rapport pilot extra uren Raad voor Rechtsbijstand: ‘forfaitaire vergoeding niet meer toereikend’

  Ondanks het geringe aantal onderzochte zaken (20) en het feit dat er daarbij geen a-selecte steekproef heeft plaatsgevonden, geven de bevindingen van de commissie wel enig inzicht in de problematiek rond extra uren. Het rapport onderstreept dat het s ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen over rechtsbescherming bij verlenging coronamaatregelen

  Zorgen over rechtsbeschermingDe NOvA heeft zorgen over de rechtsbescherming in coronatijd. Advocaten signaleren onder meer dat vertrouwelijke communicatie tussen advocaat en gedetineerde cliënten in sommige gevallen onder grote spanning staat en ...

 • nieuwsbericht

  Betrek advocaten en rechtzoekenden meer bij geleidelijke openstelling gerechten

  De Rechtspraak meldt bij de fysieke behandeling van zaken prioriteit te geven aan strafzaken, jeugd(straf)zaken en familierechtzaken. De NOvA heeft al eerder laten weten zittingsruimten zoveel mogelijk te willen benutten voor fysieke (straf)zaken en ...

 • nieuwsbericht

  NOvA: reguliere zittingsruimte zoveel mogelijk benutten voor fysieke strafzaken

  In het tv-programma Op1 meldde OM-topman Van der Burg dat allerlei scenario’s worden doorgenomen om de duizenden extra zaken aan te kunnen. Hieronder valt ook de inrichting en indelen van de gerechtsgebouwen, rekening houdend met de 1,5 meterre ...

 • nieuwsbericht

  Standpunt NOvA in reactie op oproep NVSA opening gerechten

  Bij de eerdere oproep was immers nog veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus en had ook het Kabinet zich nog niet uitgelaten over noodzakelijke maatregelen en de (geschatte) duur daarvan. Inmiddels is daarover meer duidelijkheid, zo ...

 • nieuwsbericht

  Politierechterzaken in hoger beroep nu digitaal

  De Rechtspraak en het OM streven ernaar steeds meer gebieden van het strafrecht digitaal te ontsluiten. Dossiers in politierechterzaken, kinderzaken, kantonzaken, meervoudige kamerzaken en (super)snelrecht kunnen - in eerste aanleg - al worden gedown ...

 • nieuwsbericht

  Gezamenlijke oproep van de NOvA, NVSA en NVJSA aan alle piketstrafrechtadvocaten

  Vanuit de strafrechtbalie is deze week op social media een actie gelanceerd om massaal de eerste twee weken van januari 2020 (1 januari tot en met 14 januari 2020) op te geven als verhindering voor het strafpiket.Voor aanstaande dinsdag 1 oktober 2 ...

 • nieuwsbericht

  Onderzoek naar kosten implementatie nieuw Wetboek van Strafvordering

  Hoewel het wetsvoorstel voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering in concept gereed is, sturen de minister voor van Justitie en Veiligheid en de minister voor Rechtsbescherming het nog niet voor advies naar de Raad van State. Daardoor schuift ook de ...

 • nieuwsbericht

  Sanctiebeleid Gevangeniswezen naar meer persoonlijke aanpak

  De sanctiekaart formuleerde een maximale disciplinaire straf voor ongewenst gedrag van een gedetineerde. Doel van de kaart was om het sanctiebeleid binnen de diverse inrichtingen meer te uniformeren. Volgens de directeur Gevangeniswezen bij de Dienst ...

 • nieuwsbericht

  Herstelmogelijkheid voor gedupeerden ten onrechte opgelegde strafbeschikkingen

  Daarvoor pleit de Nederlandse orde van advocaten (NOvA) in de aanloop naar een debat in de Tweede Kamer. De afgelopen jaren is vanuit verschillende hoeken de nodige kritiek geuit op het instrument van de OM-strafbeschikking, recentelijk in het NRC. O ...

 • nieuwsbericht

  Inbreng NOvA voor Eerste Kamer-debat over de staat van de rechtsstaat

  In dit debat, dat in 2014 is gestart, staan de senatoren stil bij trends, wetsvoorstellen en politieke keuzes die gevolgen (kunnen) hebben voor de kwaliteit van onze democratische rechtsstaat. Al eerder spraken voormalige algemeen dekens Walter Hendr ...

 • nieuwsbericht

  Nieuwe podcast met strafrechtadvocaat Sander Janssen

  In de vijfde aflevering vertelt strafrechtadvocaat Sander Janssen onder andere over impact van de verdediging van Holleeder op zijn dagelijkse praktijk. Hoe weet hij in zo'n megazaak toch de balans te bewaren tussen werk en privé? Ook reageert ...

 • nieuwsbericht

  Meer strafdossiers via Advocatenportaal

  Het OM en de Rechtspraak begonnen met digitale dossiers in zaken bij de enkelvoudige kamer. Inmiddels kan ook bij de meervoudige kamer – in zaken met of zonder een gedetineerde verdachte, in snelrecht- en in supersnelrechtzaken – met een ...

 • nieuwsbericht

  'Samenhang strafprocesrecht lijdt onder enorm aantal wetswijzigingen'

  Samenhang In de begeleidende brief bij het advies wordt gewezen op de enorme hoeveelheid adviesaanvragen op het terrein van het strafprocesrecht die de afgelopen tijd de revue zijn gepasseerd. Naast de vele voorstellen in het kader van het modernis ...

 • nieuwsbericht

  NOvA weerspreekt standpunt Rechtspraak en OM over ‘misbruik van procesrecht'

  In deze brief stellen Gerrit van der Burg en Frits Bakker dat "relatief een grote hoeveelheid wrakingsverzoeken lichtvaardig wordt ingediend of met onvoldoende kennis van de eisen die aan wraking worden gesteld." Dat zorgt volgens hen voor vertraging ...

 • nieuwsbericht

  Handleiding bij strafrechtelijke doorzoeking geactualiseerd

  Het doel van de handleidingen is onveranderd: zij geven advocaten en dekens handvatten om de vertrouwelijkheid van het contact tussen rechtzoekenden en hun advocaat te waarborgen wanneer sprake is van een doorzoeking bij een advocaat. Ook ditmaal is ...

 • nieuwsbericht

  Staat van de rechtsstaat: ‘rechtsbijstand is grondwettelijke plicht overheid’

  In de discussie over de positie van de burger in de rechtsstaat benadrukte Van Tongeren dat het vaak de overheid zelf is die procedures uitlokt. “Er is weinig aandacht voor de gevolgen van veranderende wetgeving. Bij elke nieuwe wet zou een par ...

 • nieuwsbericht

  Reactie NOvA op regeerakkoord

  Rechtspraak Het griffierecht wordt de komende jaren, behalve een indexering, niet verhoogd. De NOvA juicht dit toe. Dit neemt niet weg dat de NOvA van mening blijft dat het huidige griffierecht in veel gevallen al te hoog is. Het is belangrijk dat d ...

 • nieuwsbericht

  NOvA verzoekt minister om onderzoek naar effecten reeds ingevoerde bezuinigingen

  In een brief aan de minister van Veiligheid en Justitie over de uitlatingen Teeven verzoekt de NOvA om onderzoek naar de effecten van reeds ingevoerde bezuinigingen en het terugdraaien hiervan als blijkt dat sprake is van negatieve effecten. Omdat mi ...

 • nieuwsbericht

  Vastlegging rol advocaat tijdens politieverhoor niet in lijn met Europese richtlijn

  Op 9 februari jl. is het Besluit inrichting en orde politieverhoor in het Staatsblad gepubliceerd. Dit besluit, dat onder meer ziet op de bevoegdheden van de raadsman tijdens het verhoor, komt volgens de NOvA ook na aanpassing niet tegemoet aan bedoe ...

 • nieuwsbericht

  Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen verhoorbijstand

  Tijdens het debat werd van de zijde van de SP en Groen Links uitgebreid gewezen op het feit dat, hoewel het goed is dat dit belangrijke recht nu wordt geïmplementeerd, belangrijke kanttekeningen zijn te plaatsen bij de wijze waarop dat gebeurt. ...

 • nieuwsbericht

  Laat toetsing levenslanggestraften over aan de rechter

  Op 2 juni jl. kondigde staatssecretaris Dijkhoff in een brief aan de Tweede Kamer beleidswijzigingen aan met betrekking tot de tenuitvoerlegging van de levenslange gevangenisstraf. Na eerdere kritiek op het Nederlandse beleid door onder meer het Euro ...

 • nieuwsbericht

  Minister Plasterk regelt voorafgaande rechterlijke toets bij afluisteren advocaten

  Vandaag heeft de Ministerraad ingestemd met het aangepaste wetsvoorstel van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Hennis van Defensie over de verruiming van de bevoegdheden van de Nederlandse inlichtingendiensten. De NOvA heeft het ministerie ...

 • nieuwsbericht

  Zorgen NOvA over verhoorbijstand per 1 maart 2016

  Per 1 maart 2016 moeten zij ook actief gewezen worden op dit recht. Alleen wanneer verdachten hiervan ondubbelzinnig afstand doen, vindt geen verhoorbijstand plaats. Vanuit het oogpunt van rechtsbescherming is deze ontwikkeling positief. De Nederlan ...

 • blog

  Gedoogcultuur

  Afgelopen weekend verscheen in Trouw een interview met de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak, die best wel tevreden is over hoe het gaat in de rechtbanken. Dat zaken langer blijven liggen en dat dit gevolgen heeft voor de mensen achter het do ...

 • blog

  De kunst van het luisteren

  Sinds het moment dat besloten werd tot een intelligente lockdown en de gerechten de deuren vrijwel volledig sloten, is de NOvA onderdeel van ‘crisisberaad’ met het OM, de ZM en het ministerie van Justitie en Veiligheid om een constructieve bijdrage t ...

 • blog

  Aanpassing wrakingsregeling is feitelijk onnodig

  Op 4 maart jl. vond in de Tweede Kamer een algemeen overleg plaats over diverse strafrechtelijke onderwerpen. Op de agenda stond onder meer een brief van de ministers voor Rechtsbescherming en van Justitie en Veiligheid over ‘vertragende factoren in ...

 • blog

  Access denied

  Tijdens mijn dekenrede in januari refereerde ik aan een voorval in september waarbij Belgische advocaten de toegang tot de Verenigde Staten was geweigerd, enkel omdat zij terreurverdachten hadden bijgestaan. Onvoorstelbaar, maar waar. Afgelopen week, ...

 • blog

  Verschoningsrecht is springlevend

  Landelijk fraudeofficier Thomas Bosch zette tijdens het recente Anti-Corruptiecongres vraagtekens bij de reikwijdte van het verschoningsrecht. Ik geef graag de bijbehorende antwoorden.

 • blog

  Een evenwichtig strafproces?

  Momenteel legt de NOvA de laatste hand aan het advies over boeken 3 t/m 6 van het vernieuwde Wetboek van Strafvordering. Een niet geringe opgave gezien de extreem korte tijd die voor de consultatie is gegund. Eerder is al uitgebreid geadviseerd over ...

 • blog

  Rutte III en het strafrecht: gerechtvaardigd vertrouwen?

  Het nieuwe regeerakkoord, Vertrouwen in de Toekomst, bevat opnieuw veel voorstellen op het terrein van het strafrecht. Op het eerste oog lijken zij wellicht minder ingrijpend dan de maatregelen uit het vorige regeerakkoord, Bruggen Slaan. Toch is waa ...

 • blog

  Radicale oplossingen voor de verstopte strafrechtketen

  “Zeer gewaardeerde wetgever! Schaf het hoger beroep toch af.” In een open brief bepleit advocaat-generaal en hoogleraar Miranda de Meijer een radicale oplossing voor het ontstoppen van de strafrechtketen. Zij vergelijkt die met een rioolbuis. Haar op ...