8nov

Contract beroepsopleiding advocaten verlengd

De NOvA heeft het contract met CPO/Dialogue als uitvoerder van de beroepsopleiding advocaten (BA) met drie jaren verlengd. De verlengde overeenkomst gaat in op 1 maart 2017. Vanaf dat moment zal een aantal kleine wijzigingen worden doorgevoerd in het curriculum. De prijs voor de driejarige beroepsopleiding zal € 13.940,- bedragen. Na twee jaren is er een mogelijkheid om het contract aan te passen.

Vanaf maart volgend jaar stapt de beroepsopleiding over naar een systeem waarin toetsen worden beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. Uit onder meer een tussentijdse evaluatie in 2015 is gebleken dat deze wijze van waardering passender is. Deze verandering geldt voor iedere advocaat-stagiaire. Verder wordt het vak Schriftelijke Vaardigheden van acht dagdelen onderwijs teruggebracht naar vier. Deze wijziging geldt uitsluitend voor stagiaires die vanaf maart 2017 starten. Daarnaast worden stagiaires voor het schriftelijke vaardighedenonderwijs in homogene groepen ingedeeld en wordt er flexibel ingeroosterd. Tot slot kunnen ervaren juristen samen in een Vaardigheden- en Ethiekgroep worden geplaatst, wanneer er voldoende animo voor is.

Totstandkoming verlenging
Het besluit tot verlenging is weloverwogen tot stand gekomen. Na een extra tussentijdse evaluatie is een vaardighedenconferentie georganiseerd, zijn er twee informele vergaderingen met het college van afgevaardigden geweest en heeft overleg plaatsgehad met grote kantoren. De algemene raad (AR) heeft daarbij de waaier van uiteenlopende wensen van de balie geïnventariseerd. De AR staat voor een kwalitatief goede opleiding die nieuwe generaties advocaten voorbereidt op een prachtig beroep. Met deze verlenging wordt daar invulling aan gegeven. Daarbij realiseert de AR zich dat niet aan alle wensen is voldaan.

Prijs
De prijs voor de opleiding bestaat uit een gemeenschappelijk gedeelte van € 9.215,-, de leerlijn (major en grote keuzevakken) van € 2.800,- en overige cognitieve vakken à € 1.925,-. Inhoudelijke en daaraan mogelijkerwijs verbonden financiële aanpassingen van het contract kunnen na twee jaar in overleg worden aangebracht.

BA 2020
De NOvA is afgelopen zomer een onderzoek gestart binnen de balie om vooruit te kijken naar ontwikkelingen die (startende) advocaten in de nabije toekomst raken en die ze daarom meer dan nu in hun opleiding mee moeten krijgen. Ontwikkelingen zoals de grote en toenemende diversiteit in de balie, toenemende specialisatie, internationalisering en ondersteuning door ICT. Ook wordt gekeken naar de aansluiting van de universitaire opleiding op de beroepsopleiding. Gelet op een ontwikkeling die steeds meer gaat in de richting van een leven lang leren, zal ook worden gekeken naar de relatie tussen de beroepsopleiding en de permanente opleiding.
In de loop van 2017 zal het onderzoek naar verwachting de contouren opleveren. Vervolgens zal worden bezien in hoeverre het wenselijk en mogelijk is die in de huidige beroepsopleiding in te passen. De voortgang van het project BA 2020 is binnenkort te volgen via de website van de NOvA en social media.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Lies Weitenberg via l.weitenberg@advocatenorde.nl of 06-12856797.

 

 

2016