30jun

CvA keurt financieel jaarverslag 2021 goed

Na positief advies van de financiële commissie heeft het college van afgevaardigden vandaag het financieel jaarverslag 2021 van de Nederlandse orde van advocaten goedgekeurd en de algemene raad decharge verleend.

Financieel jaarverslag iStock-942368776Het positieve resultaat over 2021 bedraagt € 1.486.901, tegenover een begroot tekort van € 414.000. Dit is voor een groot deel het gevolg van hogere inkomsten uit de financiële bijdrage ten opzichte van de begroting. Hierin werd als gevolg van de coronacrisis nog uitgegaan van een krimp van de balie met 2%, wat uiteindelijk is uitgekomen op een lichte groei van 0,8%. Ook betalen advocaten, die gedurende het jaar op het tableau worden ingeschreven, sinds 1 januari 2021 naar rato een financiële bijdrage.

Tegelijk zijn onder andere de personeels- en overige bureaukosten aanzienlijk lager uitgekomen. Daarnaast hebben veel trainingen, symposia en internationale bijeenkomsten als gevolg van de coronacrisis niet of digitaal plaatsgevonden. De kosten voor het college van toezicht zijn beduidend hoger uitgevallen dan begroot, waarover de financiële commissie haar zorgen heeft geuit.

Van het positieve resultaat wordt deels een bestemmingsreserve ‘Implementatie Wpta’ van € 500.000 gevormd. Hiermee wordt voorgesorteerd op de komende veranderingen in het toezichtstelsel. Het restant wordt toegevoegd aan de algemene reserve.

Meer informatie
• Download het financieel jaarverslag 2021
• Lees meer over de activiteiten van de NOvA in het jaarverslag 2021

2022