30nov

Eenmalige tegemoetkoming sociaal advocaten in december uitgekeerd

Sociaal advocaten ontvangen in december 2023 een tegemoetkoming van 4,62 procent. Zij hoeven hiervoor niets te doen. De Raad voor Rechtsbijstand keert dit uit. De regeling waarin dit staat, is woensdag 29 november jl. gepubliceerd in de Staatscourant. De minister voor Rechtsbescherming geeft daarmee uitvoering aan de motie-Sneller c.s. die opriep tot een noodinvestering.

De Nederlandse orde van advocaten (NOvA) heeft het afgelopen jaar de ver achterblijvende indexering en herijking van de vergoedingen voortdurend bij de minister en diverse politieke partijen onder de aandacht gebracht.

Gefinancierde rechtsbijstand weegschaal eurosHet te ontvangen bedrag per sociaal advocaat stelt de Raad vast op basis van het aantal afgegeven toevoegingen, piketmeldingen en toegekende extra uren in de periode van 1 oktober 2022 tot 1 oktober 2023. De Raad bepaalt dit aantal op 1 december 2023. De op 1 december 2023 in de systemen van de Raad geregistreerde aantallen zijn bepalend voor toekenning van de subsidie. 

Differentiatie naar rechtsgebieden
De minister wilde aanvankelijk differentiëren via de categorieën ‘afgegeven reguliere toevoeging (incl. mediation), afgegeven lichte adviestoevoeging, geaccepteerde piketmelding en toegekende extra uren’. Volgens de NOvA zou deze differentiatie leiden tot een onevenredige verdeling van de tegemoetkoming onder advocaten. Daarom heeft de minister, mede op advies van de NOvA, besloten de aanvullende vergoeding per toevoeging te differentiëren per hoofdrechtsgebied.

Eerste stap
De NOvA ziet deze eenmalige tegemoetkoming als een eerste noodzakelijke stap en is voorzichtig positief over het voorstel van de minister, al is het niet de noodinvestering die de NOvA nodig acht. De tegemoetkoming is niet genoeg om de druk op de sociale advocatuur te verlichten en rechtsbijstand voor iedereen te garanderen. In de nabije toekomst dient de financiering van het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand dan ook fundamenteel te worden verbeterd. Dit is ook de strekking van de aangenomen motie Sneller II, die de regering oproept tot verbetering van de financieringssystematiek. Volgens de NOvA is het van belang dat de vergoedingen meebewegen met de steeds wijzigende werkzaamheden. Daarmee wordt voorkomen dat elk jaar opnieuw een noodinvestering moet worden bedongen.

Meer informatie
Uitleg Raad voor Rechtsbijstand

2023