3jul

Gesprekken over gefinancierde rechtsbijstand

De NOvA wil verduurzaming van het huidige stelsel van rechtsbijstand, toegang tot de rechter ongeacht inkomen, een eerlijke beloning voor sociaal advocaten en géén dure en onzekere stelselherziening waarvan de noodzaak nooit is aangetoond.

De NOvA is al vele jaren actief op het dossier gefinancierde rechtsbijstand en draagt deze standpunten in allerlei overleggen uit, onder andere in gesprekken met het ministerie van Justitie en Veiligheid waaronder het zogenaamde Topberaad. Dit overleg is gestart in 2018. De NOvA zit aan tafel om het geluid van de gehele balie te laten horen en de boodschap van de NOvA uit te dragen: goede rechtsbedeling en toegang tot de rechter mogen niet in gevaar komen. De NOvA heeft zich nadrukkelijk niet gecommitteerd aan de stelselherziening. In portefeuillehoudersoverleggen en vergaderingen van het college van afgevaardigden wordt teruggekoppeld over de inzet van de NOvA op dit dossier. Dit gebeurde onder andere op 26 september jl. (college van afgevaardigden, zie notulen op MijnOrde) en tijdens overleggen met portefeuillehouders gefinancierde rechtsbijstand en strafrecht bij lokale orden, zoals tijdens een op 13 mei door de NOvA georganiseerde bijeenkomst waarbij ook specialisatieverenigingen aanwezig waren.

2019