22nov

NOvA: advocaat voor kind bij (v)echtscheidingen

Een betere positie voor het kind bij (v)echtscheidingen en de urgentie om samen te werken tussen betrokken hulpverleners en advocaten. Hiervoor pleit de NOvA in een voorstel om het aantal vechtscheidingen te verminderen en het belang van het kind bij een echtscheiding centraal te stellen. In dat kader vindt de NOvA dat een kind recht heeft op een advocaat wanneer ouders gaan scheiden.

Deze aanbevelingen presenteert de NOvA aan het expertpanel van de Divorce Challenge. De Divorce Challenge is een initiatief van Tweede Kamerlid Jeroen Recourt. Hij diende een motie in om het aantal vechtscheidingen te voorkomen en de nadelige gevolgen ervan voor de kinderen te verminderen. Het ministerie van Veiligheid en Justitie geeft met dit project uitvoering aan de motie.

Een echtscheidingsstrijd is niet in het belang van het kind. Het is in het belang van alle bij een echtscheiding betrokken personen om tot een duurzame oplossing te komen en de emotionele schade te verminderen. De NOvA voelt zich uitgedaagd om mee te doen aan de Divorce Challenge om te laten zien dat een advocaat bij uitstek een professioneel procesbegeleider kan zijn bij echtscheidingszaken. Oog voor juridische aspecten van een scheiding en het verlenen van de juiste (rechts)zorg kan goed samengaan. De NOvA stelt voor onderzoek te doen naar betere mogelijkheden voor een multidisciplinaire aanpak bij echtscheidingszaken. Met een multidisciplinaire aanpak zal het aantal echtscheidingen en de nadelige gevolgen ervan voor kinderen moeten worden verminderd.

Advocaat voor het kind
De NOvA vindt het van groot belang dat een kind professionele begeleiding krijgt vanaf het moment dat de ouders aangeven te gaan scheiden. Deze begeleiding kan volgens de NOvA worden gegeven door een advocaat. Deze advocaat spreekt met het kind en luistert naar zijn of haar belangen, overeenkomstig het hoorrecht uit het Internationaal Verdrag voor de Rechten van het Kind en het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de advocaat vertolkt de stem van het kind in een kindplan. Het kindplan wordt aan de rechter voorgelegd; vervolgens beoordeelt de rechter het kindplan tezamen met het convenant.

Multidisciplinaire aanpak
Om het aantal vechtscheidingen terug te dringen moet volgens de NOvA onderzoek worden gedaan naar de factoren die ertoe leiden dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt. Daarnaast moet worden ingezet op een multidisciplinaire aanpak en zullen advocaten en andere hulpverleners over de juiste competenties moeten beschikken om een echtscheiding goed te begeleiden. Juist bij vroegtijdige signalen van een vechtscheiding moeten meerdere disciplines - denk aan de (kinder)psycholoog, notaris, jeugdzorg en maatschappelijk werk - met elkaar samenwerken om een vechtscheiding te voorkomen.

De NOvA vindt dat advocaten in het personen- en familierecht (steeds meer) gespecialiseerd zijn en daardoor al beschikken over de juiste kennis en expertise, waarmee zij oog hebben voor de belangen van het kind. Om de advocatuur en andere hulpverleners (alsnog) beter toe te rusten wenst de NOvA graag een leergang te ontwikkelen. Ook is de NOvA voornemens een conferentie te organiseren om de huidige knelpunten in de praktijk te belichten en met andere professionele hulpverleners tot een betere samenwerking te komen.

2016