2dec

NOvA in gesprek met minister over gefinancierde rechtsbijstand

Toegang tot het recht en het verkrijgen van informatie, advies en ondersteuning en rechtsbijstand bij een geschil, ook voor financieel minder draagkrachtigen, is een belangrijke voorwaarde voor een goed functionerende rechtsstaat en van groot belang voor het vertrouwen van rechtzoekenden in die rechtsstaat. Hierover spraken de NOvA, de Mediatorsfederatie Nederland (MfN), het Juridisch Loket en de Raad voor Rechtsbijstand op 30 november met minister Franc Weerwind.

20221130 Overleg minister Weerwind 2De organisaties ondersteunen gezamenlijk de uitgangspunten van de nieuwe fase in de stelselvernieuwing en vragen het ministerie betrokken te zijn bij de verdere uitwerking in maatregelen. Daarbij staat het perspectief van de rechtzoekende steeds voorop: in gezamenlijkheid mensgerichte diensten verlenen voor een duurzaam stelsel dat aantoonbaar werkt voor mensen. De uitgangspunten zijn tot stand gekomen op basis van alle gesprekken over de ingebrachte visies van de organisaties en de opgedane ervaringen van de afgelopen jaren.

Hoogwaardige diagnoses
In de uitgangspunten staat dat er aandacht nodig is voor meer ondersteuning, hoogwaardige diagnoses en duurzame oplossingen voor de rechtzoekenden in een eerstelijn. Waarbij het ook gaat om het verder uitbouwen van de regionale samenwerking, ook met het sociale domein. Uitvoeringssystemen moeten zijn afgestemd op de leefwereld van mensen die rechtsbescherming nodig hebben. Dat kan alleen in een lerend en duurzaam stelsel via collegiale afstemming en coördinatie tussen ketenpartners.

Mensgerichte uitvoering
Partijen zijn het erover eens dat er blijvende aandacht voor hardvochtigheden in wet- en regelgeving moet zijn. Naast een mensgerichte uitvoering, waarbij ruimte is voor maatwerk, moet er ook een goede signaleringsfunctie zijn. Daarnaast is het van belang dat opnieuw wordt gekeken naar de vermeende zelfredzaamheid, zodat rechtzoekenden niet meer tussen wal en schip raken.

Sociale advocatuur en mediators
Naast aandacht voor de borging van kwaliteit in het stelsel en daarin opererende dienstverleners is er bij de aanwezige partijen verontrusting over voldoende aanwas van dienstverleners. Een toekomstbestendige, passende vergoeding, investering in de aantrekkelijkheid van het vak en inzetten op behoedzaam innoveren zijn hiervoor cruciaal.  

2022