18nov

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming kritisch op verruiming gronden voor plaatsing in EBI

De extra maatregelen die minister Franc Weerwind wil nemen om crimineel handelen vanuit de penitentiaire inrichting (PI) te voorkomen, zorgen voor een ernstige inperking van de rechten van gedetineerden. Dat schrijft de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ) in een advies aan de minister voor Rechtsbescherming. De NOvA kan zich vinden in het advies van de RSJ.

PI iStock-479555706

Het gaat hierbij specifiek om enkele voorgenomen aanpassingen aan de Regeling selectie, plaatsing en overplaatsing van gedetineerden (Rspog) en de huisregels van de Extra Beveiligde Inrichting in Vught (EBI).

Met de voorgenomen wijzigingen wil de minister voor Rechtsbescherming toegang tot het criminele netwerk vanuit de extra beveiligde inrichting (EBI) bemoeilijken en voorkomen dat crimineel handelen vanuit de penitentiaire inrichting wordt voortgezet. Zo wil hij de begripsbepaling ‘maatschappelijk risico’ uitbreiden, de toetsingstermijnen voor het verblijf in de EBI wijzigen en de gronden waarop gedetineerden in de EBI worden geplaatst uitbreiden. De RSJ onderkent de noodzaak om een gedetineerde tijdelijk extra en ingrijpende maatregelen op te leggen in het kader van de veiligheid in de PI en ter bescherming van de samenleving, maar heeft als taak ook kritisch te kijken naar zo’n voorstel. De RSJ vindt onder andere dat in de Regeling model huisregels EBI niet goed is onderbouwd of en hoe de verscherpte toezichtsmaatregelen bijdragen aan de veiligheid in zowel de PI als de samenleving. Ook betwijfelt de RSJ of de voorgestelde wijziging om de beslissingsbevoegdheid bij de directeur weg te halen, leidt tot grotere veiligheid voor de directeur en diens personeel. Daarnaast stelt de RSJ vragen over de aanpassing van de plaatsingsgronden.

Meer onderzoek nodig
Verscherpte maatregelen kunnen noodzakelijk zijn vanwege het gevaar dat een gedetineerde vormt voor de veiligheid in de PI en in de samenleving. Deze ernstige beperkingen kunnen – volgens de RSJ – grote impact hebben op een gedetineerde, zeker als deze gedurende een langere tijd worden opgelegd. Het is dan ook raadzaam voor de invoering van dergelijke maatregelen grondig onderzoek te doen om binnen de grenzen van mensenrechtelijke bescherming te blijven. Het WODC doet onderzoek naar een soortgelijk regime in Italië. De RSJ acht het raadzaam de uitkomsten van dit onderzoek af te wachten en deze in de verdere besluitvorming te betrekken. Ook brengt de RSJ aan het begin van het eerste kwartaal van 2023 op eigen initiatief een advies over (zware) beveiliging in detentie uit.

Meer informatie
Lees het advies van de RSJ

 

2022