20nov

Rechtspositie asielzoekers in de knel

De NOvA blijft er bij staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid op aandringen af te zien van zijn voornemen om de rechtsbijstand aan asielzoekers drastisch in te perken. De voorgestelde maatregelen leiden ertoe dat de rechtspositie van asielzoekers ernstig wordt ondermijnd.

In zijn brief van 16 november aan de Tweede Kamer bericht de staatssecretaris dat rechtsbijstand in zijn visie alleen zal worden verstrekt na een voornemen tot afwijzing van een asielaanvraag.

Asiel iStock-544131938Aantasting rechtspositie
Dit zou betekenen dat asielzoekers dan niet langer meer recht hebben op kosteloze rechtsbijstand door een advocaat tijdens de hele asielprocedure, maar pas nadat zij van de IND een voornemen tot afwijzing hebben ontvangen. Dit is volgens de NOvA een ontoelaatbare aantasting van hun rechtspositie, zoals ook op 6 september jl. naar voren is gebracht. Het versterkt bovendien de rechtsongelijkheid omdat asielzoekers die wél geld hebben wél voor hun rechten kunnen opkomen door een advocaat in te schakelen.

Dat zal ook de strekking zijn van de reactie van de NOvA op de consultatie ‘aanpassing procedure bij behandeling van herhaalde asielaanvragen’ die nog open staat tot 27 december.

Geldigheidsduur asielvergunning
Verder meldt de staatssecretaris dat hij het voorstel tot wijziging van de Vreemdelingenwet, met de bedoeling de geldigheidsduur van de asielvergunning terug te brengen van vijf naar drie jaar, in het eerste kwartaal van 2019 aan de Tweede Kamer te sturen.
Volgens de NOvA voegt dit voorstel niets toe aan de bestaande mogelijkheden om een verblijfsvergunning in te trekken. Ook zal dit leiden tot hogere kosten, een grotere werklast voor de IND en een belemmering van asielzoekers in hun integratie.

2018