1apr

Standpunt NOvA in reactie op oproep NVSA opening gerechten

De NOvA heeft kennisgenomen van de oproep van de NVSA om gerechten (in beperkte mate) weer open te stellen voor de (fysieke) behandeling van strafzaken. De NOvA begrijpt dat verzoek, ook tegen de achtergrond van de eerdere oproep van de NVSA (op 15 maart 2020) om de gerechten per direct te sluiten en uitsluitend de absoluut noodzakelijke zittingen in gezamenlijk overleg te laten plaatsvinden.

Bij de eerdere oproep was immers nog veel onduidelijk over de verspreiding van het coronavirus en had ook het Kabinet zich nog niet uitgelaten over noodzakelijke maatregelen en de (geschatte) duur daarvan. Inmiddels is daarover meer duidelijkheid, zoals er ook meer duidelijkheid is over de wijze waarop het maatschappelijk leven – onder zeer strikte condities – doorgang kan vinden, daar waar dat nodig is.

Belang van rechtspleging en equality of arms
De NOvA is van mening dat rechtspleging nodig is; dat rechtspraak van vitaal belang is, ook tijdens deze crisis. In de visie van de NOvA is daarom van belang dat wordt afgetast wat binnen het bredere kader van beschermende maatregelen doorgang kan vinden en ook doorgang moet vinden, gelet op de belangen van rechtzoekenden en de rechtsbescherming van die rechtszoekenden. In die zin maakt ook de NOvA zich zorgen over de (langere) fysieke sluiting van de gerechten en de gevolgen die deze sluiting over de gehele breedte van de rechtspleging met zich brengt. Meer in het bijzonder maakt de NOvA zich zorgen over de gevolgen voor rechtszoekenden van het uitdrukkelijke verzoek van de rechterlijke macht aan advocaten (op diverse rechtsgebieden) om geen, althans uitsluitend urgente zaken aan te brengen, waarbij de term ‘urgent’ vrij strikt is gedefinieerd, en het niet dan wel slechts bij uitzondering laten plaatsvinden van fysieke zittingen waarbij ook de rechtzoekende aanwezig is/kan zijn.

Signalen en overleg
De brief van de NVSA past in signalen die de NOvA ook van advocaten werkzaam op andere rechtsgebieden en andere specialisatieverenigingen heeft ontvangen en die de NOvA met haar gesprekspartners op het niveau van ZM, OM en het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gedeeld. Wat mogelijk is – en wat moet – is voorwerp van continue aandacht van de NOvA en deze gesprekspartners en het overleg dat plaatsvindt. Uitgangspunt van de NOvA daarbij is dat – onafhankelijk van de vraag op welke wijze zittingen de komende tijd ook gaan plaatsvinden – er altijd sprake dient te zijn van equality of arms, van aandacht voor de positie van de rechtzoekende en van onverminderde kwaliteit van de rechtspleging, ook in tijden waarin eenieder onder druk staat.

De NOvA verwacht op korte termijn meer nieuws over de sluiting van de gerechtshoven.

Zie ook:

2020