15dec

Vertrouwelijkheid voorop bij onderzoek eventuele noodoplossing EBI

Het bericht van dinsdag 14 december jl. op sociale media, inhoudende dat sprake zou zijn van een akkoord tussen de NOvA en de EBI, is onjuist en inmiddels van diverse kanten gerectificeerd. Er zal eerst een onafhankelijke audit plaatsvinden op de laptops om na te gaan of hierop zoals door DJI gemeld inderdaad geen informatie achterblijft.

Advocaat weegschaal iStock-695204372Dit is van belang in het kader van de vertrouwelijkheid van het contact tussen advocaat en cliënt. Langs deze weg infomeren wij de balie kort over de achtergrond en de verdere voortgang.

Achtergrond laptopverbod EBI
Nadat bekend werd dat de directeur van de EBI het meenemen van laptops door advocaten niet langer toe zou staan (vanwege de aanhouding van een advocaat) heeft de NOvA op 25 oktober jl. voor het eerst contact gezocht met DJI. De insteek daarbij was in eerste instantie om te bezien of het verbod teruggedraaid kon worden, omdat een incident een dergelijk verstrekkend verbod volgens de NOvA niet rechtvaardigt. Al snel werd tijdens vervolggesprekken duidelijk dat de directeur van de EBI hiertoe niet bereid was. Het belang van de veiligheid zou dit niet toelaten.

Vervolgens is in overleg met DJI en de directeur van de EBI gekeken naar een oplossing die enerzijds recht doet aan de veiligheid binnen de inrichting en anderzijds aan het recht van de verdediging om zaken adequaat voor te bereiden. De directeur van de EBI heeft in dit kader het voorstel gedaan om zgn. DSJ-laptops, die eigendom zijn van DJI, aan advocaten ter beschikking te stellen, waarbij de NOvA een USB-stick levert. De advocaat plaatst het dossier met aantekeningen op de USB-stick en mag deze meenemen in de EBI. Het bezwaar van de NOvA tegen deze oplossing was dat het gaat om laptops van DJI die achter moeten blijven in de EBI. Daarbij is zowel gewezen op de gevolgen voor de praktische werkbaarheid voor de advocaat, als ook op de wettelijke geheimhoudingsplicht van advocaten en het feit dat geen informatie op de DSJ-laptop mag achterblijven.

Onafhankelijke audit, dan pas beslissing
Afgesproken is dat de NOvA een onafhankelijke audit laat verrichten op de DSJ-laptops, om er -gelet op het belang van de vertrouwelijkheid- zeker van te zijn dat daar geen gegevens op achterblijven. Alleen in dat geval is de NOvA bereid de benodigde USB-sticks te leveren, en dan alleen is volgens ons sprake van een oplossing (voor de korte termijn). Dit voorbehoud is ook meermalen uitdrukkelijk gemaakt richting DJI.

Uitkomsten audit
De NOvA zal de balie berichten zodra de uitkomsten van de audit bekend zijn. Alleen wanneer uit deze audit blijkt dat na gebruik door de advocaat op geen enkele manier informatie achterblijft op de device van DJI zal de NOvA overgaan tot het verstrekken van USB-sticks aan advocaten ten behoeve van het gebruik van de laptops. Advocaten dienen uiteindelijk zelf een afweging te maken over de manier waarop zij hun vertrouwelijkheid waarborgen en of zij van deze devices gebruik maken; de NOvA raadt hen aan de uitkomsten van de audit daarbij te betrekken.

Wij hopen u hierover spoedig nader te kunnen informeren.

2021