Internationaal

NOvA bezorgd over EU-plannen invoering e-facturering en e-rapportering (20 juli 2023)
De NOvA heeft haar bezorgdheid geuit over de mogelijke inbreuk op de geheimhoudingsplicht van advocaten bij de plannen van de EU over de invoering van e-facturering en e-rapportering. De voorgestelde overgang naar dit nieuwe systeem kan ertoe leiden dat advocaten informatie die onder hun geheimhoudingsplicht valt (zoals de identiteit van de cliënt en details van facturen) openbaar moeten maken. Mede na inbreng van de adviescommissie belastingrecht pleit de NOvA samen met de CCBE voor een uitzondering voor advocaten op deze verplichting.

CCBE pleit voor aanscherping tekst DAC6-richtlijn (20 juli 2023)
De Europese Raad heeft voorgesteld de formulering van de DAC6-richtlijn in overeenstemming te brengen met het arrest van HvJ-EU van 8 december 2022. In dat kader pleit de CCBE, ondersteund door de NOvA, voor aanscherping van de tekst van artikel 8 in deze richtlijn, namelijk: "Elke lidstaat moet (in plaats van ‘kan’) de nodige maatregelen nemen om tussenpersonen het recht te geven af te zien van het indienen van informatie over een te rapporteren grensoverschrijdende constructie wanneer de meldingsplicht inbreuk zou maken op het verschoningsrecht van de wettelijke beroepsbeoefenaar krachtens het nationale recht van die lidstaat.”

Meer informatie CCBE/ IBA