15nov

Eerste Kamer stemt in met wetsvoorstellen verhoorbijstand

De Eerste Kamer heeft vanmiddag ingestemd met de wetsvoorstellen verhoorbijstand. Deze voorstellen beogen de implementatie te regelen van de Europese richtlijn Access to a Lawyer en voorzien daarnaast ook in enkele aanvullende bepalingen.

Tijdens het debat werd van de zijde van de SP en Groen Links uitgebreid gewezen op het feit dat, hoewel het goed is dat dit belangrijke recht nu wordt geïmplementeerd, belangrijke kanttekeningen zijn te plaatsen bij de wijze waarop dat gebeurt. Deze kanttekeningen zien met name op de rol van de advocaat tijdens het verhoor en de financiering van dit nieuwe recht. Beiden leveren beperkingen op, aldus deze partijen.

Deze twee punten van zorg zijn door de NOvA en de specialisatieverenigingen NVSA en NVJSA steeds benadrukt.

Instemming van de Eerste Kamer met de voorstellen betekent niet dat de discussie op deze punten is beslecht. Zo ligt het Besluit Inrichting en Orde Politieverhoor, dat de rol van de advocaat tijdens het verhoor regelt, op dit moment voor advies voor bij de Raad van State.

Ook over de vergoedingssystematiek is het laatste woord nog niet gezegd. De NOvA is van oordeel dat niet kan worden gewacht tot de bevindingen van het WODC bekend zijn, zoals de minister voorstaat. Dit lange termijnonderzoek strekt zich uit over meerdere jaren en ziet op de brede toepassing van het recht op verhoorbijstand. Op korte termijn zal, zo vindt de NOvA, een (al dan niet tijdelijke) voorziening moeten worden getroffen die voorkomt dat, zoals ook in het debat in de Eerste Kamer vandaag naar voren kwam, de doelstellingen van de richtlijn al direct worden ondermijnd. De NOvA zal zich, samen met de specialisatieverenigingen, ervoor blijven inspannen dat dit wordt voorkomen.

Het hierboven genoemde besluit en andere lagere regelgeving zullen niet op 27 november a.s. (de datum waarop de Richtlijn directe werking zal hebben) gereed zijn. De daadwerkelijke inwerkingtreding van de wetsvoorstellen zal dan ook worden aangehouden.

Lees verder het kort verslag van het debat van vandaag.

2016